9
Sa̱ na̱taca jiu̱hún cu̱hu̱n nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús
Co̱ xíní ñúhú ca̱hyí chága̱ i̱ nu̱ ndo̱ sa̱há jiu̱hún ña̱ játacá ndó chíndeé ndó na̱ cúú cuéntá Jesús ñuu Jerusalén. Jáchi̱ sa̱ xíni̱ vi̱ ña̱ íin va̱ha ini ndó caja ndó ña̱. Ta ndiva̱ha ini i̱ tá cáxi tu̱hun i̱ nu̱ú na̱ ndúu estado Macedonia ña̱ mé ndó, na̱ ndúu estado Acaya ja̱n na̱sacu ini ndó chindeé ndó ña̱yivi ja̱nda̱ ava. Ta cua̱há na̱ ndúu estado Macedonia na̱ndindeé ini na chindeé na̱ ña̱yivi sa̱há ña̱ va̱ha ini mé ndó. Joo chindahá i̱ na̱ cúú cuéntá Jesús yóho nu̱ ndo̱ já quéa̱ ná a̱ cándo̱o núu i̱ jáchi̱ na̱ca̱ha̱n va̱ha i̱ sa̱ha̱ ndo̱ nu̱ú na̱ yóho. Ta ña̱ cúni̱ quéa̱ ña̱ ná coo tia̱hva ndó ndiquia̱hva ndó jiu̱hún ña̱ na̱játaca ndó ja̱n tá quia̱hva na̱cachi i̱ xi̱hi̱n ná. Jáchi̱ tia̱hva náá java na̱ ndúu estado Macedonia sa̱a̱ na̱ xi̱hín i̱ ta cuni na ña̱ co̱ ndúu tia̱hva ndó xi̱hi̱n mé jiu̱hún. Tá ná ya̱ha ña̱ yóho ta já cacahan ndiva̱ha nu̱ú nde̱ caja ndó xi̱hín ña̱ ja̱n sa̱há ña̱ na̱sandeé cáhnu ini i̱ ndo̱hó ta sa̱ mé quia̱hva já cacahan ri nu̱u̱ ndóhó va. Ta sa̱ha̱ mé ña̱ ja̱n quéa̱ na̱ca̱hán i̱ ña̱ xíní ñúhú ca̱ca̱ i̱ ña̱ma̱ni̱ nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús yóho ña̱ ná cu̱hu̱n na̱ coto nihni jihna ñúhú na̱ ndo̱hó. Ta já ná chindeé na ndo̱hó nu̱ játaca ndó jiu̱hún ña̱ na̱sa̱ha̱n ndó tu̱hun ndó quia̱hva ndó ja̱n. Já quéa̱ ná coo tia̱hva jiu̱hún cán tá ná sa̱a̱ i̱ ña̱ ná na̱ha̱ ña̱ sáhan ndó jiu̱hún ja̱n sa̱há ña̱ íin ma̱ni̱ ini ndó ta co̱ sáhan ndó ña̱ xi̱hín ña̱ ndúsa̱.
Xíní ñúhú ndicu̱hu̱n ini ndó ña̱ yóho: Da̱ xútu loho, chá va jáquee da. Da̱ xútu cua̱ha̱, cua̱ha̱ jáquee da. Tá in tá in ndó xíní ñúhú quia̱hva ndó tá quia̱hva na̱sacu ini ndó quia̱hva ndó. A̱ quiáhva cajíhnda̱ joho ini ndó ña̱ha ta ni a̱ quiáhva ndó ña̱ xi̱hín ña̱ ndúsa̱. Jáchi̱ quíhvi̱ ini Ndióxi̱ na̱ cáji̱i̱ ini jasá ña̱ha. Ta cuu quia̱hva Ndióxi̱ cua̱há ndiva̱ha nu̱ú ña̱ va̱ha nu̱ ndó já quéa̱ ná a̱ ndíma̱ni̱ ni in ña̱ha nu̱ ndo̱. Jáchi̱ joho cayojó joho a nu̱ ndo̱ já ná cuu chindeé ndó na̱ ndíma̱ní ña̱ha nu̱u̱ nani ná cacuu a nu̱ú ña̱ va̱ha. Jáchi̱ já cáchí tu̱hun Ndióxi̱ já:
Cua̱há ndiva̱ha ña̱ha jásá Ndióxi̱ nu̱ú na̱ nda̱hví,
ta já coo ña̱ va̱ha cája mé á xi̱hín ña̱yivi a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱, cáchí tu̱hun Ndióxi̱.
10 Jáchi̱ Ndióxi̱ quéa̱ sáhan tata nu̱ú in da̱ta̱a já ná cutu da ña̱. Ta mé a̱ cán sáhan ña̱ cuxu da viti. Ta quia̱hva já caja Ndióxi̱ xi̱hi̱n ndo̱. Quia̱hva mé á ña̱ xíní ñúhú ndo̱ já ná cuu chindeé chága̱ ví ndó ña̱yivi. Ta já quéa̱ ñe̱he̱ táhvi̱ ndó canduu va̱ha ndó sa̱há ña̱ma̱ni̱ cája ndó. 11 Ta já xi̱nu̱ ndó cacomí ndo̱ cua̱há ndiva̱ha nu̱ú ña̱ cui̱cá ta xi̱hín ña̱ yóho cuu chindeé cua̱ha̱ ndó ña̱yivi xi̱hi̱n á. Ta mé jiu̱hún játaca ndó ja̱n tá ndiquia̱hva nde̱ ña̱ nu̱ú na̱ ñuu Jerusalén já quéa̱ ndiquia̱hva na̱ cán ndixa̱hvi nu̱ Ndióxi̱ sa̱há. 12 Jáchi̱ mé jiu̱hún játaca ndó cán tá ná ndiquia̱hva nde̱ ña̱ nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús cán já quéa̱ chindeé a̱ na̱ xi̱hín ña̱ ndíma̱ni̱ nu̱ ná. Ta xi̱hín ña̱ yóho ndiquia̱hva ndiva̱ha na̱ cán ndixa̱hvi nu̱ Ndióxi̱. 13 Ta já caja cáhnu na Ndióxi̱ jáchi̱ xi̱hín ña̱ cája ndó yóho náha̱ ña̱ co̱ quéhe núu ndó tu̱hun va̱ha cáha̱n sa̱há Jesucristo. Jári caja cáhnu na Ndióxi̱ sahá ña̱ va̱ha íin ini ndó xi̱hi̱n ná. Jáchi̱ chíndeé ndó na̱ xi̱hín ña̱ jásá ndó nu̱ ná ta chíndeé ri ndó java ga̱ ña̱yivi. 14 Ta ndiquia̱hva na ndixa̱hvi nu̱ Ndióxi̱ sa̱ha̱ ndo̱ jáchi̱ xi̱hín ña̱ cája ndó náha̱ cáxí a̱ ña̱ cája cua̱ha̱ Ndióxi̱ ña̱ma̱ni̱ xi̱hín ña̱yivi. 15 Ndixa̱hvi Ndióxi̱ jáchi̱ na̱jasá mé á in ña̱ cáhnu ndiva̱ha nu̱ yo̱ ta ni co̱ ñéhe̱ yó tu̱hun ndá quia̱hva ndicaní ña̱.