3
Cáhnu chága̱ Jesús a̱ ju̱ú ga̱ Moisés
Cande̱hé ndo̱, ñani i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Mé ndó cúú ndó na̱ na̱ca̱xi Ndióxi̱ cacomí a̱ cuéntá sa̱ha̱. Cánde̱hé ndó Jesucristo, mé á cúú á tátu̱hun apóstol, ña̱ na̱chindahá Ndióxi̱ cacuu ju̱tu̱ sa̱cua̱ha̱ sa̱ha̱ yo̱ nu̱ Ndióxi̱ sa̱há ña̱ cándeé iní mé á. Ta xi̱hín ndinuhu ini a na̱caja chúun a cuéntá Ndióxi̱, mé a̱ na̱ca̱xi ñahá. Jáchi̱ tá quia̱hva na̱caja Moisés tócó ndihi ña̱ cúni̱ Ndióxi̱ tañu na̱ cúú cuéntá mé á quia̱hva já na̱caja Jesús tócó ndihi ña̱ cúni̱ Ndióxi̱, tátá a̱. Joo ndítahan ndicáhnu chága̱ Jesús a̱ ju̱ú ga̱ Moisés jáchi̱ cáhnu chága̱ Jesús a̱ ju̱ú ga̱ Moisés. Cúú á tátu̱hun tá cáva̱ha in da̱ta̱a in vehe ta ndítahan ndicáhnu chága̱ mé dá a̱ ju̱ú ga̱ vehe da. Ndúsa̱ coo in da̱ cáva̱ha vehe já cuu cava̱ha ña̱ joo tócó ndihi ña̱ha íin a jáchi̱ na̱cava̱ha Ndióxi̱ ña̱. Ña̱ cán quéa̱ na̱caja chúun Moisés cuéntá Ndióxi̱ xi̱hín ndinuhu ini da tañu ña̱yivi mé á. Ta chuun na̱caja da quéa̱ cáxi tu̱hun jíni da xi̱hi̱n ná ña̱ cúni̱ Ndióxi̱ ca̱ha̱n xi̱hi̱n ná chága̱ chí nu̱u̱. Joo jíin va chuun na̱caja Jesús, mé á cúú in túhún ji̱ni̱ já ja̱hyi Ndióxi̱ jáchi̱ cómí a̱ cuéntá sa̱há na̱ cúú cuéntá mé á xi̱hín ndinuhu ini a. Cuéntá mé á cúú mí tá nda̱cú coo ínima̱ yó ta tá ná candeé iní mé á. Ta xíní ñúhú caji̱i̱ iní candatí a̱nda̱ quixi mé á.
Cúni̱ Ndióxi̱ ña̱ ná ndi̱hvi na̱ cúú cuéntá mé á nu̱ú ndiquehe ndée̱ ná
Cande̱hé ndó ndá quia̱hva cáchí ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ ini tu̱hun mé á tá cáchí a̱ já:
Tá ná cuni jo̱ho ndó ña̱ cáha̱n Ndióxi̱ xi̱hi̱n ndó qui̱vi̱ víti,
a̱ cája sáá ini ndó xi̱hi̱n á tá quia̱hva na̱caja na̱ Israel tá na̱xi̱ca nuu na yucú íchí cán.
Jáchi̱ na̱ndiñehe yúhu̱ ná nu̱ Ndióxi̱ ta i̱hvi̱ ndiva̱ha na̱sacuu ini na xi̱hi̱n Ndióxi̱.
Ta já cáchí Ndióxi̱ já:
“Mé yucú íchí ja̱n na̱xito ndojó tásáhnu jícó ndó ye̱he̱,
va̱tí na̱xini na ña̱ náhnu ndiva̱ha na̱caja i̱ ti̱xi i̱vi̱ jíco cui̱a̱.
10 Sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱xo̱jo̱ ini i̱ xi̱hi̱n tócó ndihi na̱ cán,
ta na̱cachi i̱ sa̱ha̱ ná ña̱ cúú ná na̱ cáhvi i̱vi̱, joho ini,
ta sáá ini na caca na íchi̱ cuéntá mí i̱.
11 Sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱xo̱jo̱ ini i̱ xi̱hi̱n ná, ta na̱sa̱ha̱n i̱ tu̱hun i̱ ña̱ a̱ quiáhva toho i̱ ña̱ma̱ni̱ nu̱ ná
ndi̱hvi na nu̱ú ndiquehe ndée̱ na̱ xi̱hín i̱”, na̱cachi Ndióxi̱ xi̱hín na̱ Israel.
12 Ña̱ cán quéa̱ cuéntá va̱ha coo ndó, ñani i̱ já ná a̱ cáñehe ndó ínima̱ quini ña̱ jácaxoo ndó nu̱ Ndióxi̱, ña̱ tácú, sa̱há ña̱ co̱ cúni̱ ndó candúsa ndó mé á. 13 Ña̱ ndítahan caja ndó quéa̱ quia̱hva tu̱hun ndeé ini táhan ndó nini qui̱vi̱. Ta a̱ quiáhva ndó ña̱ma̱ni̱ ya̱ha qui̱vi̱ víti tá núná nu̱ ndó caja ndó ña̱ cúni̱ Ndióxi̱. Jáchi̱ co̱ cúni̱ a̱ ña̱ ná jándahvi ña̱ núu ñuyíví yóho ndo̱hó ta já ná ndisáá ini ndó nu̱ Ndióxi̱. 14 Jáchi̱ tá ná candeé ndusa iní mé á ja̱nda̱ quia̱hva ná xi̱nu̱ qui̱vi̱ nu̱ ndíhí cuíí tá quia̱hva na̱caja í ja̱nda̱ sa̱ha̱ já quéa̱ cúni̱ cachi a ña̱ in na̱nduú xi̱hi̱n Jesucristo.
15 Jáchi̱ quia̱hva já cáchí tu̱hun Ndióxi̱:
Tá xíni̱ jo̱ho ndó ña̱ cáha̱n Ndióxi̱ xi̱hi̱n ndo̱ qui̱vi̱ víti,
a̱ cája sáá ini ndó xi̱hi̱n á tá quia̱hva na̱caja na̱ Israel tá na̱ndiñehe yúhu̱ ná nu̱ Ndióxi̱ yucú íchí cán, cáchí a̱.
16 Jáchi̱ sa̱ xíni̱ ndó ndá na̱ na̱ndiñehe yúhu̱ nu̱ Ndióxi̱ tá na̱xini jo̱ho na ña̱ na̱sahnda mé á nu̱ ná. Na̱ cán cúú na̱ tócó ndihi na̱ na̱sa̱ndaca Moisés tá na̱queta na nación Egipto. 17 Ta xi̱hi̱n mé na̱ cán na̱xo̱jo̱ ini Ndióxi̱ ti̱xi i̱vi̱ jíco cui̱a̱ jáchi̱ na̱caja na cua̱chi nu̱ mé á ta sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱cu̱yu na na̱xi̱hi̱ na̱ yucú íchí cán. 18 Ta sa̱há ña̱ co̱ó na̱xeen na caja na ña̱ cúni̱ Ndióxi̱ sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱sa̱ha̱n Ndióxi̱ tu̱hun a ña̱ a̱ quiáhva toho a ña̱ma̱ni̱ nu̱ ná canduu na nu̱ú ndiquehe ndée̱ na̱ xi̱hi̱n á. 19 Ta mé a̱ nda̱a̱ cánda̱a̱ iní ña̱ co̱ó na̱cuu ndi̱hvi na nu̱ú na̱sacu ini Ndióxi̱ coo na sa̱há ña̱ co̱ na̱xeen na candúsa na mé á.