6
Sa̱há ña̱ cán quéa̱ ña̱ ndítahan caja í quéa̱ ndindacú chága̱ yo̱ xi̱hín ña̱ha Ndióxi̱ ja̱nda̱ quia̱hva ná xi̱nu̱ co̱o í cacuú ña̱yivi tácu̱ ini xi̱hín ña̱ha Ndióxi̱. Co̱ ndítahan jácuaha tucú ña̱ na̱jácuaha í tá ja̱cá na̱ndi̱hví íchi̱ cuéntá Jesús jáchi̱ ndítahan catia̱hva í ña̱ ja̱n. Ndítahan cánda̱a̱ iní ña̱ ca̱cu ndaa ínima̱ yo̱ sa̱há ña̱ cándeé iní Jesucristo cuití va ta co̱ cúú á sa̱há ña̱ cája í ña̱ va̱ha. Ta sa̱ cánda̱a̱ iní ña̱ ndítahan candúta̱ na̱ cúú cuéntá Jesús. Ta sa̱ cánda̱a̱ iní ndaja cája í chinúu ndáha̱ yó ji̱ní ña̱yivi tá xíca ta̱hví yó nu̱ Ndióxi̱ sa̱ha̱ ná. Ta sa̱ cánda̱a̱ iní ña̱ va̱xi qui̱vi̱ nditacu tucu tócó ndihi ndi̱i ña̱ ná caja vií Ndióxi̱ sa̱ha̱ ná. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ cáchí i̱ xi̱hi̱n ndó: Coho ndindacú chága̱ yó xi̱hín ña̱ha Ndióxi̱, tá ná quia̱hva Ndióxi̱ ña̱ma̱ni̱ nu̱ yo̱.
Ta a̱ cu̱ú ga̱ ndicó co̱o ña̱yivi nu̱ Ndióxi̱ tá sa̱ na̱jándacoo na ña̱ na̱sandeé ini na mé á. Jáchi̱ sa̱ na̱jándiyéhe̱ Ndióxi̱ ínima̱ ná ña̱ ná canda̱a̱ ini na sa̱ha̱ mé á ta sa̱ xíni̱ na̱ ndá quia̱hva íin ña̱ha Ndióxi̱. Ta ja̱nda̱ ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ sa̱ na̱ndaca̱a̱n ínima̱ ná. Ta sa̱ na̱canda̱a̱ ini na tu̱hun va̱ha cáha̱n sa̱há Jesucristo ta sa̱ na̱canda̱a̱ ini na ndá quia̱hva náhnu caja Ndióxi̱ chága̱ chí nu̱u̱. Joo tá ná jándacoo na̱ ja̱n ña̱ cándeé ini na Ndióxi̱ já quéa̱ a̱ cu̱ú ga̱ ndicó co̱o na̱ nu̱ mé á jáchi̱ xi̱hín ña̱ cája na cúú á tátu̱hun cata caa tucu na Jesucristo, ja̱hyi Ndióxi̱ ndi̱ca crúxu̱ ta já sácu̱ ndaa na mé á nu̱ú ña̱yivi. Jáchi̱ sa̱ xíni̱ ndo̱ ndaja íin ñundáhyi̱ nu̱ cúun va̱ha ja̱vi̱ ta ndínda̱hyi̱ a̱. Ta tá ná cana cua̱há ña̱ha nu̱ú na̱xutu ña̱yivi cán já quéa̱ cúni̱ cachi a ña̱ cája Ndióxi̱ ña̱ma̱ni̱ xi̱hín ñundáhyi̱ cán. Joo tá ná nana tohíñú xi̱hín to̱chi̱hmá nu̱ ñúhu̱ cán já quéa̱ co̱ó sa̱ha̱ toho a ta ña̱ yóho cúni̱ cachi a ña̱ co̱ cája toho Ndióxi̱ ña̱ma̱ni̱ xi̱hi̱n á ta va̱xi qui̱vi̱ ca̱yi̱ a̱ caja Ndióxi̱.
Va̱xi qui̱vi̱ coo í xi̱hi̱n Ndióxi̱ tá co̱ jándacoo í íchi̱ cuéntá mé á
Cande̱hé ndó, ñani ma̱ní i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Va̱tí cáha̱n nde̱ ña̱ yóho xi̱hi̱n ndo̱ joo cándeé ini nde̱ ndo̱hó ña̱ cája tá cája ndó ña̱ va̱ha ña̱ ndítahan caja na̱ cándeé ini Jesús. 10 Ta xíni̱ nde̱ ña̱ cája Ndióxi̱ ña̱ nda̱a̱ cuití va ta a̱ ndíndójó toho mé á sa̱há ña̱ va̱ha na̱caja ndó tá na̱chindeé ndó na̱ cúú cuéntá Jesús jáchi̱ xi̱hín ña̱ yóho náha̱ ña̱ quíhvi̱ ini ndusa ndó mé á. Ta mé a̱ nda̱a̱ ja̱nda̱ viti chíndeé ndó na̱ cán. 11 Ta a̱ ju̱ú quia̱hva cúni̱ nde̱ ña̱ ná ndi̱hi ini in in ndó chindeé ndo̱ na̱ cúú cuéntá Jesús a̱nda̱ qui̱vi̱ nu̱ ndíhí. Ta xi̱hín ña̱ yóho va̱xi qui̱vi̱ tá quia̱hva Ndióxi̱ nu̱ ndo̱ tócó ndihi ña̱ ndáti ndó quia̱hva mé á nu̱ ndo̱. 12 Co̱ cúni̱ nde̱ ña̱ ná cajúsá ndo̱ caca ndó íchi̱ cuéntá Jesús. Ña̱ cúni̱ nde̱ quéa̱ ná ndi̱hi ini ndó caja ndó tá quia̱hva cája na̱ cándeé ini Ndióxi̱, na̱ co̱ó na̱jándacoo ña̱ cándeé ini na mé á ta xi̱hín ña̱ yóho ñe̱he̱ táhvi̱ ná ña̱ na̱sa̱ha̱n Ndióxi̱ tu̱hun a quia̱hva nu̱ ná.
13 Tá na̱sa̱ha̱n Ndióxi̱ tu̱hun a nu̱ Abraham sa̱nahá já na̱tavá a̱ qui̱vi̱ mé á tátu̱hun testigo jáchi̱ co̱ó inga ga̱ ña̱ cáhnu chága̱ a̱ ju̱ú ga̱ mé á. 14 Ta tá na̱sa̱ha̱n mé á tu̱hun a nu̱ dá já na̱cachi a já xi̱hi̱n dá: “Mé a̱ nda̱a̱ caja cua̱há i̱ ña̱ma̱ni̱ xu̱hu̱n ta caja i̱ ña̱ ná ndicua̱há ndiva̱ha na̱ quixi chi̱chún.” Já na̱cachi Ndióxi̱ xi̱hín Abraham tá na̱sa̱ha̱n tu̱hun a nu̱ dá. 15 Ta co̱ó na̱ndi̱hi ini Abraham nani na̱sandati da jáxi̱nu̱ co̱o Ndióxi̱ tu̱hun a ta chí na̱ñe̱he̱ dá ña̱ na̱sa̱ha̱n Ndióxi̱ tu̱hun a quia̱hva nu̱ dá. 16 Tá sáhan ña̱yivi tu̱hun na nu̱ú inga ña̱yivi já tává na̱ qui̱ví in na̱ cáhnu chága̱ a̱ ju̱ú ga̱ mé ná ña̱ ná cacuu na testigo. Jáchi̱ cája ndúsa̱ in testigo xi̱hi̱n ná jáxi̱nu̱ co̱o na ña̱ na̱sa̱ha̱n na̱ tu̱hun na caja na. 17 Sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱tavá Ndióxi̱ qui̱vi̱ mé á jáchi̱ cúni̱ a̱ jána̱ha̱ cáxí a̱ nu̱ú ña̱yivi ña̱ a̱ ndíjama toho a tu̱hun na̱sa̱ha̱n nu̱ ná ta ndúsa̱ jáxi̱nu̱ co̱o a tu̱hun a nu̱ú na̱ ñéhe̱ táhvi̱ ndiquehe a. 18 Ta cánda̱a̱ iní ña̱ na̱sa̱ha̱n Ndióxi̱ tu̱hun a nu̱ yó ta na̱tavá a̱ qui̱vi̱ á cacuu a testigo ta xi̱hi̱n ndíví ña̱ yóho sa̱ xíni̱ ví ña̱ a̱ cu̱ú ndijama Ndióxi̱ ta ni a̱ cu̱ú ca̱ha̱n mé á ña̱ tu̱hún. Ta xi̱hín ña̱ yóho sáhan mé á tu̱hun ndeé iní jáchi̱ cándeé iní mé á ta sa̱ na̱ndiquia̱hva í mí ndáha̱ mé á ña̱ ná jáca̱cu a mí. 19 Sa̱há ña̱ cán quéa̱ cátivi tuun í xi̱hi̱n Ndióxi̱ ta cándeé iní ña̱ quia̱hva mé á nu̱ yo̱ ña̱ sáhan tu̱hun a quia̱hva nu̱ yo̱. Ta sa̱há ña̱ cándeé cáhnu iní mé á sa̱há ña̱ cán quéa̱ co̱ yíhví toho í cayatí nu̱ mé á jáchi̱ sa̱ na̱ndi̱hvi Jesús nu̱ú yi̱i̱ ndiva̱ha indiví. 20 Ta cúni̱ Jesús chindeé a̱ mí ña̱ ná xi̱nu̱ co̱o í nu̱ íin a cán sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱ndi̱hvi jihna ñúhú ga̱ cán a̱ ju̱ú ga̱ mí. Ta cuu caja Jesús ña̱ yóho jáchi̱ na̱nduu a ju̱tu̱ sa̱cua̱ha̱ nu̱ Ndióxi̱ ta a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱ cája mé á chuun yóho tá quia̱hva na̱caja da̱ naní Melquisedec sa̱nahá ndiva̱ha.