8
Jesús cúú á ju̱tu̱ sa̱cua̱ha̱ sa̱ha̱ yo̱ indiví
Na̱cachi nde̱ ña̱ yóho ña̱ ná canda̱a̱ ini ndó ña̱ cúú Jesucristo ju̱tu̱ sa̱cua̱ha̱ sa̱ha̱ yo̱ nu̱ Ndióxi̱ ta íin coo a xoo cuáha Ndióxi̱ indiví nu̱ ndícáhnu ndiva̱ha mé á. Cúú á ju̱tu̱ sa̱cua̱ha̱ cája ndíví a̱ veñu̱hu indiví ña̱ na̱cava̱ha Ndióxi̱ ta co̱ cúú á ña̱ na̱cava̱ha ña̱yivi. Ndítahan nu̱ tócó ndihi na̱ cúú ju̱tu̱ sa̱cua̱ha̱ cahní na̱ quíti̱ nu̱ Ndióxi̱ ta jo̱co̱ na̱ ña̱ha nu̱ á. Ña̱ cán quéa̱ ndítahan ri nu̱ Jesucristo jo̱co̱ a̱ ña̱ha nu̱ Ndióxi̱. Tá ná caca nuu Jesucristo ñuyíví yóho, nduu já quéa̱ a̱ cácuu toho a ju̱tu̱, nduu. Jáchi̱ sa̱ ndúu cua̱há ndiva̱ha ju̱tu̱ ñuyíví yóho ta jóco̱ na̱ ña̱ha nu̱ Ndióxi̱ tá quia̱hva sáhndá ley Moisés. Joo ña̱ cája mé ndihi ju̱tu̱ ñuyíví yóho cúú á tátu̱hun yuhú nu̱u̱ ña̱ cája Jesucristo indiví. Ta cánda̱a̱ iní ña̱ cúú á tátu̱hun yuhú nu̱u̱ ña̱ íin indiví jáchi̱ sa̱nahá ndiva̱ha tá na̱sahnda Ndióxi̱ chuun nu̱ Moisés ña̱ ná cava̱ha da veñu̱hu xi̱hi̱n níi̱ quíti̱ já na̱cachi Ndióxi̱ já xi̱hi̱n da̱: “Cuéntá coún ndaja cava̱hún veñu̱hu xi̱hi̱n níi̱ quíti̱ ja̱n. Jáchi̱ xíní ñúhú coo a tá quia̱hva cáa ña̱ na̱na̱ha̱ i̱ nu̱ún ji̱ni̱ yúcu̱ cán”, na̱cachi Ndióxi̱ xi̱hín Moisés. Joo Jesucristo, mé á cúú ju̱tu̱ sa̱cua̱ha̱ sa̱ha̱ yo̱ indiví na̱ndicojo a in chuun ña̱ va̱ha chága̱ a̱ ju̱ú ga̱ chuun cája ju̱tu̱ ñuyíví. Va̱ha chága̱ ña̱ na̱caja Jesucristo a̱ ju̱ú ga̱ ley Moisés jáchi̱ jándique táhan máni̱ a̱ mí xi̱hi̱n Ndióxi̱ ta xi̱hín ña̱ yóho xínu̱ co̱o tu̱hun na̱sa̱ha̱n Ndióxi̱ nu̱ yó jihna.
Tá ná cuu caja ley Moisés ña̱ jáca̱cu a mí ná a̱ cúhu̱n toho í indayá, nduu já quéa̱ co̱ xíní ñúhú quivi Jesucristo jándique táhan máni̱ a̱ mí xi̱hi̱n Ndióxi̱, nduu. Joo xíni̱ va̱ha Ndióxi̱ ña̱ mé ley Moisés a̱ cu̱ú jáca̱cu a ña̱yivi sa̱há ña̱ cán quéa̱ já na̱cachi a já:
Va̱xi qui̱vi̱ tá quia̱hva i̱ tu̱hun sa̱á nu̱ú ña̱yivi Israel ta nu̱ú na̱ na̱quixi chi̱chi Judá.
Jíin va cúú tu̱hun sa̱á quia̱hva i̱ nu̱ ná,
jáchi̱ co̱ cúú toho a tu̱hun na̱sa̱ha̱n i̱ nu̱ tásáhnu jícó na̱ sa̱nahá ndiva̱ha,
tá na̱tiin ndahá i̱ na̱ ta na̱tavá i̱ na̱ nu̱ú na̱sanduu na nación Egipto.
Ta sa̱há ña̱ co̱ó na̱jáxi̱nu̱ co̱o na tócó ndihi ña̱ na̱sahnda i̱ nu̱ ná caja na sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱jándacoo i̱ na̱.
10 Ta va̱xi qui̱vi̱ tá quia̱hva i̱ tu̱hun sa̱á nu̱ú ña̱yivi Israel.
Ta caja i̱ ña̱ ná canda̱a̱ va̱ha ini na ley mí i̱ ta cañuhu a ini ínima̱ ná ña̱ ná caja na ña̱ cúni̱ mí i̱.
Ta ye̱he̱ cacuu Ndióxi̱ caja cáhnu na,
ta mé na̱ cán cacuu ña̱yivi cacomí i̱ cuéntá sa̱ha̱.
11 Ta a̱ cúní ñúhú ga̱ na̱ jána̱ha̱ ñani táhan mé ná ña̱ ná canda̱a̱ ini na sa̱ha̱ Ndióxi̱,
jáchi̱ tócó ndihi ña̱yivi a̱nda̱ na̱ va̱lí a̱nda̱ na̱ sáhnu canda̱a̱ ini na yo cúú ye̱he̱.
12 Ta caja cáhnu ini i̱ sa̱ha̱ ndaja táhan ña̱ núu na̱caja na,
ta a̱ ndícu̱hu̱n ga̱ ini i̱ sa̱há cua̱chi na, cáchí Ndióxi̱.
13 Tá na̱ca̱ha̱n Ndióxi̱ sa̱há tu̱hun sa̱á ña̱ quia̱hva mé á nu̱ú ña̱yivi já quéa̱ náha̱ ña̱ co̱ó chuun ga̱ mé tu̱hun na̱sa̱ha̱n nu̱ ná jihna ta cama chá ndihi sa̱há.