17
Vaal
(Mat. 18:6-7, 21-22; Mak 9:42)
Jisas dikidiy kalivadidiy duwak ata wadidiy, “Niki jaav niki jaav duw takwaam yakuw, mwugiydaak, adiy duw taakw ata vaal yikidiy. Aw adiy jaav mwugiykinadi duw, mwiya kupwaraap tikina dikik. “Aw li duw nak yakuw, kidiy ap ti maarnadiy duw takwaam mwugiydik aw daya duw nak bwan wunak kwiykida, adi vaal yidakikik mwugiydi duw taay diki kwaliyapaam nuwukadiy duw nimadi kabaak tuwtakakuw, guwaar yakidaak kiyakida, aal viyakita. God mwiya nimadi vaat dikim ginyir kwiyik-daad. “Aw li duw vaal yidik, dikik gwur diki yidil vaal awasapwiy. Aw li di bwan kwiykida diki valik, gwur ata diki vaal asipwutiy. “Aw li nyi nak gwuraam di jaab abitiy kaam ab vaal yikuw, gwurak yaan wakida, ‘Wun wuna minaam yituwal valik samasam wukinadiwun, alik wuna vaal sipwutiy-minakik,’ wakuw wadik, gwur diki yidil vaal asipwutiy.”
Jisasak wukijibir tinadiy mawul dayadiy ap.
Jisas dikidiy wayakidiy duw Yitaypika Duw Jisasak ata wadaad, “Min nyanak sugwiyaan akwur nyan minak mwiyir wukijibir tibakikik.” Yitaypika Duw Jisas dayak ata wadidiy, “Aw li gwur kwasa mwiy, sika mastat kitik, wunak wukijibir tikigwura, gwur bwunak kidi nimadi miyak, ‘Min mina kap gwakuw, solwara am daan ada!’ wakuw, adi miy gwura majib ata wukikinaad.”
Yawiy duw taakw dayadiy yawiy.
7-8 “Aw li gwuraam duw nak minadi yawiy duw mina mayim yawiy kwurkuw, ay minadiy sipsip ak van tikuw, giraab tilik, diki yawiy kwusidik, wiyaar wuladik, min dikik ata wakiminaad, ‘Min yakuw, minadiy kamnaagw ak’? Min samab atawa wu maa dikik. Aw min wakiminaad, ‘Min wunadiy kamnaagw akwulaapw. Niki wapwiy kwusuwkuw, adiy kamnagwuwa guw wunak akaray. Wun kan napatuwik, min ata nibwu gany kikidimin.’ “Adi yawiy duw mina majib wukikuw, min dikik wayapiy sikiminaad kwurdil yawiyik, ay? Min samab atawa wu maa. 10 “Gwurabab atampik yawiy akwur. God gwurak kwiydadiy yawiy kwurkuw, gwur aw, ‘Nyan kipa yawiy duw-adiyan. Nyanak kwiydidiy yawiyda kwurbanadiy.’ ”
Jisas lepa duw tabatiy sipwutiy-didiy.
11 Jisas Jiruwsalimaar yitaay tidik, dikidi yididi yaab abir tamiy Samariyawa Galiliy awarwa awarwa waraar yad. 12-13 Jisas tip nikir wulak tiyadik, lepa duw tabatiy dikik yadiy. Day sikaam tikuw, Jisasak gaam sidaad, “Jisas! Sapakwa Duw! Min nyanak awuk!” 14 Jisas dayaam vikuw, ata wadidiy, “Gwur maay. Yikuw, gwuradiy sip pris ak asimak day vidakikik bwu sipwutiyin tinadiy wakuw.” Day diki majib wukikuw, adiy pris ak yitaay tidaak, dayadiy sip ata sipwutiydiy. 15 Aw dayaam duw nak diki sip sipwutiyin tilik vikuw, Jisasak sibinin yakuw, Godak wayapiy sidid. 16 Di Jisas dikibir manwa vakirkuw, ata Jisasak wayapiy sidid. Aw adi duw di Samariya tamiya kidi duw-ad. 17-18 Jisas walibab tidiy duw takwak ata wadidiy, “Wun duw tabatiy sipwutiy-tuwadiy. Aw adiy nuwukadiy abaliy akim tinadiy? Agwa javik tikuw, kidi niki tamiya kidi duwadika sibinin yanaad Godak wayapiy sikir.” 19 Jisas adi duwak ata wadid, “Min rapikuw, maay. Min wunak wukijibir timinalik, alik min bwutaay miyawa sipwutiyin tinadimin.”
Nuwukadiy Parasiy Jisasak bas sidaad, “Akasikir God yakinaad duw takwak van tikir.”
(Mat. 24:23-28, 37-41)
20-21 Nuwukadiy Parasiy Jisasak bas sidaad, “Akasikir God yakinaad duw takwak van tikir?” Jisas dayak ata wadidiy, “God adi jaav gwurak simaak maa gwur lakwu-gwurkik. God kidi yawiy bwutaay bas kwurdid gwuradiy nyidim. Alik tikuw, ginyir duw taakw wu maa, ‘Kidaanada kilim kwanaad!’ Ay ‘Adaanada alim kwanaad!’ waan.” 22 Jisas dikidiy kalivadidiy duwak ata wadidiy, “Ginyir gwuradiy mawul yikidiy wun, duw taakw dayadi Mwaam, gwurawa nyi nak tituwkikik. Aw atawa ti maa. 23 “Day gwurak wakidanadiygwurik, ‘Gwur av! Kinaay alayim kwanaad!’ Ay, ‘Gwur av! Ki daanada kilim kwanaad!’ Aw gwur yikuw, dayadiy kwukib gipayi-tikwa. 24 “Aw wun sibinin yakituwa, gwur a javik mawul vitiy katiy ti maa. Adi wulik miyawa tubwaam kariya-kwada pik kariyakida, duw taakw dayadi Mwaam ata yakinaad. Alik tikuw, wun atawa sibinin yatuwik, miyawa duw taakw a javik mwiyir lakwukidiy. 25-26 “Aw taay kita kwanadiy duw taakw day dikik bwan kwiykuw, diki sipaam kagil samasam kwurkinaad. Wun kidi kupwaar sibinin dakituwa nyi kidi kupwa kidiy duw taakw tayir Nawa kwadil nyi adiy duw taakw kwadaal pik atampik kwakidiy. 27 “Adiy nyaam ababa duw taakw kamnaagw kitaay, guw kitaay, duw takwaam kirataay, adiy jaav kwurbagwudiy yin Nawa dikidi nimadi jabira wiyaar wuladil nyab. A nyaam nimadi guw warkuw, miyawa duw taakw guw kikuw, kiyapakwudiy. 28 “Atampik Aparam dikidi nyamwus dikidi nyan, Lat, kwadil nyaam. Ababa duw taakw kikipaat kitaay, niki jaav niki jaav yapiytaay, niki jaav niki jaav mayim sitaay, wiy kwurtaay, atawa kwurbagwudiy. 29 “Lat, Satam tip wapadil nyaam yiywa yaan bwiyadiy kabaak tubwaam waal kaytik vakirkuw, ababa duw taakw kiyayakidiy. 30 “Atampik tikina duw taakw dayadi Mwaam maykaar wakwukida nyaam. A sikir duw taakw day laakw maarkidana Jisas diki sibinin yakida nyi walibab tikina, day kip dayadiy kapa yawiy kwurkidiy. 31 “Duw aluwur maka kwaal wiyaam kwakuw, dadiba niki jaav niki jaav wulaan kwurik. Mayim kwakinadi duw di sibinin yidiba dikidiy jaav kwurik. 32 “Gwur Lat diki taakw kwurlil javik awuk. Li liki tipaar tipatiyakwukuw kitaay vikuw, ata kiyaal. 33 “Li wunak yawiy kwurkuw, aw wuna danik wakuw kiyakinadiy, adiy nyanyi nyanyi wunawa kwaya-kinadiy. Aw li day dayadiy sipa danik wukikuw kiyakidiy, adiy nyanyi nyanyi kupwaraap tikidiy. 34-36 “Wun gwurak watuwadiygwurik, wun sibinin yakituwa nyaam duw vitiy wiy nikim si kwabir, nak kwurkuw, aw nak wapakituwaad. Taakw vitiy bir nakamwiyig kwaan sukwulik yikinabir. Aw wun yakuw, taakw nak kwurkituwaal. Aw niki taakw wapatuwik, kip kwakina. [Duw vitiy nakamwiyib mayim yawiy kwurkinabir. Aw wun yakuw, duw nak kwurkituwaad. Aw nikidi duw wapatuwik, kip kwakinaad.”] 37 Jisas adiy maaj wakuw, dikidiy kalivadidiy duw dikik ata bas sidaad, “Yitaypika Duw, akim kidi jaav tikinaad?” Jisas dayak ata wadidiy, “Kiyanadiy jaav ridana tamiyaar gawiy adiy amwiy kikir dakwanadiy. Atampik kidi kupw kwusik tikida nyi wun yabiyib dakinadiwun adiy wapakituwadiy duw takwaam kotiy ik.”