7
Roma tipa kidi sapakwa duw dikidi yawiy duw Jisas sipwutiydid.
(Mat. 8:5-13)
Jisas adiy duw takwak maaj wakwusin napakuw, dayaam wapakuw, Kapanam tipaar yad. Rom jaka tipa kidiy vay sawdiy duw duwamiy tabab dayadi sapakwa nyan dikidi mawul yilidi yawiy duw kiya-kiyab kwaad. Adi sapakwa nyan Jisas diki yawiy maaj wukidil. Wukikuw, Juw dayadiy sapakwa nyanugw wayakididiy Jisasak bas sidakikik di yakuw, adi dikidi yawiy duw diki giviyib sipwutiy-dikik. 4-5 Day Jisasak yikuw, yarakara wadaad, “Kidi duw diki mawul nyanadiy jaka tipa kidiy duw takwak yikwana. Di gaba maja wiy nak kwurdid nyanak. Alik tikuw, nyanadiy mawul wanadiy min yikuw, dim sugwiyaan kwurminkik.” 6-8 Jisas daya maaj wukikuw, dayawa ata yad. Jisas adi vay sawdiy duw duwamiy tabab dayadi sapakwa nyan diki wiyawa walibab yataay tidik, di dikidiy kapa nyanugw Jisasak wayakididiy dikik wadakikik, “Nimadi duw, wun viyakita duw maa. Alik tikuw, min wuna wiyaar vara-tikwa. Kilib tan kipa majida wamin wunadi yawiy duw diki giviyib kwusilikik. Wun wunabab sapakwa nyanugw wunaam van tikwanadiy. Daya majib wukikwanadiwun. Aw nuwukadiy duwaam van tikwanadiwun. Vay sawdi duw nikik ‘Maay’ watuwkikib, yikwanaad. Nikidi vay sawdi duwak ‘May’ watuwkikib, yakwanaad. Wunadi yawiy duwak ‘Ki yawiy akwur’ watuwkikib, a yawiy kwurkwada. Minabab God diki majib wukikuw, diki ap kwurnadimin. Min alik kipa majida wamin, wunadi yawiy duw diki giviyib kwusilikik.” Adi Rom jaka tipa kidi duw wadil maaj Jisas wukikuw, pitaan warkuw, tipatiyakwukuw, diki kwukib yadiy duw takwak ata wadidiy, “Kidi Roma jaka tipa kidi duw wunak samasam wukijibir tinaad. Yisrayil jaka tipa kidiy duw taakw nak wunak wukijibir kidi duw kaytik tidaak, wun samab maa vi.” 10 Adiy maaj karaydiy duw day sibinin wiyaar yikuw, vidaal adi yawiy duw diki giviyib ata miyawa kwusil.
Tawtakw kwaal taakw likidi nyan kiyakuw ridik, Jisas kirapitakadid.
11 Ginyir kwasa mwiy tikuw, Jisas Nayin wadaal tipaar yad. Dikidiy kalivadidiy duwawa nuwukadiy duw takwawa nakamwiyib yidiy. 12 A tip likidi kabaka yarip takatipawa walibab yidik, di ata vididiy bapa duw taakw kiyadi duw yataan karaydaad kawamiyaam takak. Adi kiyadi duw tawtakw kwaal taakw likidi naka mwiya nyanad. A tipa kidiy duw taakw samasam liwa yidiy. 13 Yitaypika Duw Jisas atawa vikuw, di likik samasam wukikuw, ata wadil, “Nyin gira-tikwa.” 14 Jisas atawa wakuw, adi duwaam yataan karaydadi bayir yikuw, kaykitidik, adi duwaam yataan karaydiy duw ata tawtaykuw, tidiy. Tidaak, Jisas adi kiyadi duwak wadid, “Badiy duw, min wuna majib awuk! Min aras!” 15 Adi duw ata rasikuw, maaj ata bwulaad. Jisas ata diki amayik sibinin kwiydid. 16 Ababa duw taakw a jaav vikuw, pitaan warkuw, day ata Godak wayapiy sidaad. Sikuw, day ata wadiy, “God diki maaj wasapwiynadi duw nak, nimadi duw, nyana nyidim tinaad.” Day ki maaj ab wadaal, “Nabiy nabiy God pakwun tad. Aw nibwul di dikidiy duw takwak yanaad dayak sugwiyaan kwurik!” 17 Ababa Juwtiya tamiyawa nuwukadiy tamiya kidiy duw taakw Jisas atawa kwurdil yawiy maaj wukidaal.
Jon duw wayaki-didiy Jisas dikidiy yawiy maaw sitakira-dakik.
(Mat. 11:2-19)
18-19 Jon dikidiy kalivadidiy duw Jisas kwurdidiy yawiy maaj Jonak yarik yidaad. Jon duw vitiy wataydik, yabirik, wayakidibir Yitaypika Duw Jisasak dikik bas sibirkikik, “Min kidi God diki maaj walidi kavin kwabanadi Duw-adimin, ay nikidi duwak kavin kwakidiyan maa?” wakuw. 20 Abir duw Jisasak yikuw, ata wabirid, “Jon, baptais kwiynadi duw, wayaki-dabiran minak bas sitakikik. Min adi Duw tayir di duw takwak wasapwiydidiy ginyir yakinaad waan wadid, min-adimin? Ay nikidi duwak kavin kwakidiyan?” 21 A nyi Jisas samasama niki giviyib niki giviyib kwurdiy duw taakw dayadiy giviyib sipwutiy-didiy. Adiy mawulaar yidadiy wudib duw taakw sipwutiy-didiy, di adiy mil kwakidiy duw taakw mwugiydikib, mil mwiyir vidadiy. Atawa kwurdidiy. 22-23 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Gwur sibinin maay Jonak. Yikuw, kidiy vikuw, wukigwuradiy jaav dikik aw. Adiy mil kwakidiy duw taakw, adiy maan kupwaraap tidiy duw taakw, adiy lepa tidiy duw taakw, adiy waan tipidiy duw taakw, adiy abab wun sipwutiyaki-tuwadiy. Adiy kiyadiy duw taakw kirapituwik, rasidiy. God diki viyakita maaj saal yinadiy duw takwak wasapwiy-tuwadiy. Li adiy duw taakw mawul vitiy ti maarkuw, wunak wukijibir tikinadiy, adiy rakarak samasam tikinadiy. Bir yin Jonak kidiy yarik yituwadiy jaav dikik aw.”
Jisas vagaruwdiy duw takwak yarik yididiy Jonak.
24 Jon dikidiy kalivadidiy duw Jisasaam wapakuw, yidaak Jonak, Jisas vagaluwdiy duw takwak wadidiy, “Gwur tamiyka tamiyaar yigwuril Jonak vikir, atata duwad waan wadiygwurik? Li di ap ti maardi duw kwasa mwiya mwar viyalik, adiy suw tagwan kwakwadana pik? Atampika duw maa. 25 “Li gwur yigwuril viyakita wapwiy kwusuw ridi duw vikir yidiygwurik? Aw Jon atampika duw maa. Viyakita wapwiy kwusuw-kwanadiy duw viyakita wiyaam yarakara kwakwanadiy. 26 “Li gwur yigwuril God diki maaj wasapwiydi duw vikir yidiygwurik? Ayiy. Jon di mwiya God diki maaj wasapwiynadi duw tikwanaad. Di ababa nuwukadiy God diki maaj wasapwiydiy duwaam kakildadiy. 27 “Diki lapa nyigaam God ki maaj dikidi Tasakwudidi Duwak wanaad Jon diki yawiyik:
‘Taay maaj kariyadi duw wayaki-kituwaad. Yin niki jaav niki jaav minak kwulapwu-kinaad.’
28 “Wun mwiya maaja gwurak watuwa. Jon di ababa tayir kidi kupwaam kwadiy duwaam yitaypik-ad. Aw kita God dikidi van tinadi tamiyaam yisadapika duw di Jonaam yitaypik tinaad.” 29-30 Ababa duw takwawa takis kwurdiy duwawa day ki maaj wukikuw, tayir baptais kwurkuw Jon diki tabaar, Godak wayapiy sidaad, “Diki maaj mwiyir tina,” wakuw wadiy. Aw adiy Parasiyawa God diki lo kalivadiy duw day kwasik yidiy Jon diki baptais kwurkwurik, God dayak wadil majik bwan kwiykuw. 31-32 Jisas ata wadidiy, “Kidi kupwaam kwanadiy duw taakw kwasadiy nyanugw kitik dayadiy mawul kapakap tikwanadiy. Day nyidi tipaam daan ritaay, nuwukadiy bapa kidiy nyanugw dikidiyik wasakiytaay kwadadiy, ‘Nyan kaagw sitaay baagw tibakikib, aw gwur maa baagw vas. Aw nyan gira-kwadanadiy baagw tibakikib, aw gwur maa gir.’ 33-34 “Jon yakuw, di gwuradiy kikwagwuradiy kikipatawa wain akis kikwanaad. Alik adiy nyanugw kaytik gwur wagwura, ‘Kad wudib mawulaar yidalik, alik kwam yinaad.’ Aw wun, duw taakw dayadi Mwaamad, yakuw, kikipatawa wain kikuw, day wadana, ‘Kidi duwak av! Bwal kaytik kamnaagw kida kida kinaad. Ki kwam tikwadana guw samasam kikwanaad. Di takis kwurkwanadiy duwawa nuwukadiy kupwarapa duw taakw dayadi kapa duw-ad.’ 35 “Aw adiy duw taakw day God dikidi tasakwudil yabik mayaakw kwakuw, day ata lakwu-kidana adi yaab mwiyir tikwanadi yaab-ad.”
Vaal yil taakw viyakita yaam yaydi waliy guw Jisasaam kaykwatakalik, Parasiy nak maa waad liki yawiyik.
36 Parasiy nak, dikidi si Sayman, Jisasak akiy kwiytakadil diki wiyaar yakuw, kamnaagw kidikikik diwa. Jisas diki wiyaar yikuw, wulakuw, daan rad kikipaat kikir. 37 Vaal samasam yilil taakw a tipaam kwaal. Li ata Jisas adi Parasiy diki wiyaam kamnaagw kidil maaj wukilil. Wukikuw, li ata adi viyakita yaam samasama yay-kwanadi waliy guw kwadidi kaany kwurkuw, yaal Jisasak. 38 Li yakuw, Jisas diki kwukim titaay, giraal. Giralidi laagw dakuw, Jisas dikibir manim vakirdik, ata likidi nibir ata vagitilid. Vagitin napakuw, dikibir maan jipwulibir. Jipwun napakuw, adi yaam yaydi waliy guw ata dikibir manim kaykwataka-lid. 39 Adi Jisasaam waan kariyadi Parasiy a jaav vikuw, di diki mawulaar ata waad, “Li kidi duw mwiya God diki maaj wasapwiynadi duw tikik-da, di bwunak lakwuk-da ki dim kaykitina taakw liki mawul. Di lakwuk-da ki taakw vaal yiyi tikwana taakw-al,” waan. 40 Jisas dikik ata wadid, “Sayman, wun minak kwasa maaj wakir.” Di Jisasak ata wadid, “Kaliva-nadi duw, jaaw, min wunak aw.” 41 Jisas dikik ata wadid, “Duw vitiy bir duw nikim dinau tibir. Duw nak K500 dinau tididiy. Aw nikidi duw K50 dinau tad. 42 “Ginyir abir duw adi duwak dim dinau tibiridiy saan sibinin kwiykwiyik vibiril maa rav birakim. Atawa tikuw, adi duw birabir dinau ak yaakiya wadibir. Aw birakim sikada duwad adi duwak mawul yitaypik yikinaad?” 43 Sayman Jisasak ata wadid, “Wun wukituwa adi nima dinau kwurdi duwad.” Jisas ata wadid, “Mwiya maajal wamina.” 44 Jisas a takwak tipatiyakwukuw, Saymanak ata wadid, “Min ki taakw viminal? Wun mina wiyaar varatuwa, min wunak guw maa kwatay wunabir maan jantuwkik nyana sukw wala pik. Aw li wunabir maan likidi mila lugwur jankuw, likidi nibir vagiti-labir. 45 “Aw li min wuna mwutamaam maa jipw. Aw li ki taakw wiyaar varatuwik, li wunabir manim jipwun kwalibir. 46 “Aw min wun varatuwik, aliv miy dikidi mwiy guw min wuna abwaam maa tak. AW li viyakita yaam yayna waliy guw wunabir manim takana. 47 “Alik tikuw, minak watuwadimin, ki taakw liki wunak samasam wukin tikwala mawul simaka-laala likidiy samasama vaal bwu yibwiyin tinadiy. Aw li adi duw kwasa vaal God yibwiykida, adi duw Godak diki mawul kwasa mwiy yikina.” 48 Jisas a takwak ata wadil, “Nyinadiy vaal bwutaay yibwiyin tinadiy.” 49 Nuwukadiy Jisasawa jabim daan ridiy duw day dayak ata bwulasakiy-salataay, wadiy, “Kidi duw vaal yibwiy-kwanaad, ay? Kad sikanadaad?” 50 Aw Jisas a takwak ata wadil, “Nyin wunak wukijibir tinanyin. Alik nyin mwiyir mwiya mwiyab tinanyin God diki mwutamaam. Alik tikuw, nyin yara maay.”