9
Jisas di dikidiy kalivadidiy duw wayaki-didiy tasakwu-didiy yawiy kwurdakik.
(Mat. 10:5-15; Mak 6:7-13)
Jisas dikidiy kalivadidiy duw tabatiy maan vitiy, dayak gaam sididiy yadakikik dikik. Yadaak, dayak ap kwiydidiy duw taakw mawulaar yidiy wudib kwurin yakidakik. Di ap dayak kwiydidiy day ababa niki giviyib niki giviyib kwurdadiy duw taakw sipwutiy-dakik. Kwiykuw, ata wayakididiy God dikidi gwalugwuk wasapwiy-dakik. Wasapwiytaay, adiy duw taakw dayadiy giviyib sipwutiy-dakik. Di dayak ata wadidiy “Gwur waliybagwu-kinadiygwur samasama jaav yataway. Kwalamiy, kikipaat, kwasabiy, saan, adiy jaav yataway. Wapwiy nak yaakiya, vitiy kwurway. “Tipaar wulakuw, wiy nak alim adakw. Niki wiy niki wiyaar yiwayik adiy wiyaam kwakir, adi taay kwagwura asaay duw gwurak pitaan warkuw yaal girak-naad. “Aw li gwur nuwukadiy tipaar wulagwur, adiy tipa kidiy duw taakw maa wadaak gwurak, a tip awap. Taay gwur manim tikina kupw ayak dayak. Vikuw, day wukikwadiy Godawa gwurak kwurdaal kupwarapa javik.” Adiy maaj waan napadik, day dim wapakuw, niki tip niki tipaar yibagwutaay, God diki viyakita maaj wasapwiytaay, giviyib kwurdiy duw taakw sipwutiydadiy.
Duw taakw Yiratak Jisas kwurdil yawiy maaj yarik yidaak, Yirat diki mawul jawjaay tal.
(Mat. 14:1-12; Mak 6:14-29)
7-8 Yirat, Galiliy tamiy dayadi yitaypika duw, Jisas kwurdil yawiy maaj wukidil. Nuwukadiy duw taakw wadiy, “Jon, baptais kwiydi duw, tayir bwu kiyaad, aw kita bwutaay rasinaad.” Nuwukadiy wadiy, “Adi tayir God diki maaj wasapwiydi duw, Yilayja, maykaar yanaad.” Aw nuwuk wadiy, “Adiy mwiya tayir kiyadiy God diki maaj wasapwiydiy duw nak sibinin yanaad.” Aw Yirat adiy maaj wukikuw, diki mawul jawjaay tal. Yirat waad, “Tayir wun Jon diki abw viyalupwatuwil. Aw kidi yawiy kwurnadi duw sikadadaad?” Wakuw, di wukid Jisasaam vikir.
Jisas kamnaagw mwiya samasama duw takwak kwiydidiy.
(Mat. 14:13-21; Mak 6:30-44; Jon 6:1-14)
10 Jisas dikidiy wayakididiy duw dikik sibinin yakuw, adiy kwurdadiy yawiy maaj dikik yarik yidaad. Wukikuw, Jisas ata kwurin karakwu-didiy Bitsayta wadaal tipaar day dayada. 11 Samasama duw taakw a jaav wukikuw, diki kwukib ata yidiy. Jisas dayaam vikuw, di dayak wayapiy sikuw, wadidiy God duw takwak van tididiy yawiyik. Adiy giviyib tidiy duw taakw di sipwutiydidiy. 12 Nyi gil pik ridadik, Jisas dikidiy tabatiy maan vitiya duw dikik yakuw, wadaad, “Giraab bwutaay tina. Kal kipa tamiya. Kidiy duw taakw awayak. Yin kikipaat mawiyawa si kwa tamiyak kwakibagwu-kwadiy.” 13-14 Aw Jisas dayak wadidiy, “Gwur gwura dayak kikipaat akwiy.” Day dikik ata wadaad, “Nyanaam bret tabab kamiy vitiyada rinadiy.” Alim duw 5000 vagaluwdiy. Day takwawa nyanugw maa nas. Alik day Jisasak wadaad, “Min nyan kikipaat yapiybakik kidiy ababa duw takwak, ay?” Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Adiy duw takwak aw day kupwaam daan rikwadiy tukwiyaar tukwiyaar duwamiy vitiy sap tabatiy duwamiy vitiy sap tabatiy.” 15 Dikidiy kalivadidiy duw wadil majib wukikuw, adiy duw takwak wadaak, atawa daan ridiy. 16 Jisas adiy bret tababawa vitiya kamiy kwurkuw, adawul tipaar likituwkuw, Godak wayapiy sidid. Wayapiy sikuw, adiy bret awa kamiy kaysukwasukwakuw, kwiydidiy dikidiy kalivadidiy duwak adiy vagaluwdiy duw takwak kwiydakik. 17 Ababa duw taakw kikipaat kikuw, yaal wapwadiy. Jisas dikidiy kalivadidiy duw kipasa-dadiy kipaat vagakuw, baniy tabatiy maan vitiy vagadaak, kapwudiy.
Pita Jisas diki mwiya maaw wasapwiydil di diki Jisasak.
(Mat. 16:13-20; Mak 8:27-30)
18 Nyi nak Jisas kap kwaan Godak maaj wadik, dikidiy kalivadidiy duw dikik yadaak, di dayak ata bas sididiy, “Duw taakw nikim nikim wataay, agwa sad wunak sikiy-kwadanaad?” 19 Day dikik ata wadaad, “Nuwuk wadiy min Jon baptais kwiydi duw-adimin. Aw nuwuk wadiy min Yilayja-dimin, aw nuwuk wadiy min God diki maaj wasapwiydi duw nak tayir kiyakuw, kita bwutaay rasinadimin.” 20 Jisas dayak ata bas sididiy, “Gwur gwura agwa sad wunak sikiy-kwagwuraad?” Pita dikik ata wadid, “Min Krais-adimin, God dikidi Tasakwudidi Duw-adimin.” 21 Aw di dayak nimadib wadidiy, “Gwur nuwukadiy duwak watikwa ki javik.”
Jisas dikidiy kalivadidiy duwak yarik yididiy diki kiyakidaal kiyak.
(Mat. 16:21-23; Mak 8:31-33)
22 Atawa wakuw, di dayak maa ata wadidiy, “Wun, duw taakw dayadi Mwaam, wuna sip kagil samasam yikina. Sapakwa nyanugw, sapakwa nyanugw pris God diki lo kalivanadiy duwawa, abab bwan kwiykidiy wunak. Wunaam viyasipadaak, kiya-kinadiwun. Kiyakuw, nyi mugwula yawaam God ata wunaam kirasitaka-kidadiwun.”
Jisas duw takwak kalivadidiy dikidiy duw taakw dayadi yaab.
(Mat. 16:24-28; Mak 8:34—9:1)
23-24 Jisas day ababak ata wadidiy, “Aw li duw taakw wuna kwukib yakir, day dayadiy sipa danik maa wakuw, aw nuwukadiy duw taakw dayak sapis jikin kwurkidanadiy, aw samasama kagil daya sipaar yikina, nuwukadiy kupwarapa jaav ab. Aw adiy jaav nyanyi kwurkuw, wunak wukijibir tikuw, wuna danik wakuw kiyakinadiy, day yara kwakinadiy nyanyi nyanyi. Aw li adiy duw taakw day wunak wukijibir ti maarkuw day daya danik wukikuw kiyakinadiy, adiy kupwaraap tikinadiy nyanyi nyanyi. 25 “Li duw nak kupwaam rinadiy ababa jaav kwurkinaad, di kiyadik, adiy jaav ata ata sugwiyaan kwurkidiy dikik? Agwa jaav yapiykuw, kwiykida di kiya marimarik? Di maa rav. 26 “Aw li duw nak maa waan wap saykida wunawa wuna majik, ginyir duw taakw dayadi Mwaam yakuw dakida mwiya nimadi apawa, dikidi asaay dikidi mwiya nimadi apawa, God diki maaj kardadiy viyakita duw day daya mwiya nimadi apawa, di awarabab wakinaad adi duwak. 27 “Wun mwiya maaj watuwadiygwurik. Nuwuk kilim kwanadiy duw taakw kiya maarkuw, kip kwakuw, God duw takwak van tikidi nyi vikidana. Aw ginyir ata kiyakidiy.”
Jisas dikidiy kalivadidiy duw mugwul vidaal Jisas diki mwutaam kariyaan tal.
(Mat. 17:1-8; Mak 9:2-8)
28 Ki maaj waan napakuw, Sande nak kaam yilik, Jisas di Pita Jonawa Jamis kwurkuw, dikiwa karaydidiy nibwukir. Di Godak maaj bwulak. 29 Di Godak maaj bwulataay tidik, diki mwutaam miyawa patiyakwukuw, diki wapwiy mwiya wamakawam tal. 30 Mawsisawa Yilayja adawul tipaam kwakuw ata maykaar wakwubir. Bir God diki maaj wasapwiybir duwabir mwiya tayir. Bir Jisasawa maaj bwulaan tibir. 31 Bir kariyaan tibir God dikidi nimadi apawa. Bir Jisasawa maaj bwulabir diki Jiruwsalimaam yin kiyakida yawiyik God wadil pik. 32 Aw Pitawa nikibir duw day si kwadiy. Aw li day jawiyakuw, vidaal Jisas dikidi kariyaan tididi apawa diwa tibir duw. 33 Vikuw, Pita Jisasak ata wadid, “Yitaypika Duw, aal viyakita nyan kilim kwabana. Basadika wiy kwurnaak, nak minak, nak Mawsisak, nak Yilayjaak.” Pita pitaan warid, aw di maa laakw agwa maaj wawak. Alik atawa waad. 34 Di atawa wataay tidik, baw tubw nak apiyir yakuw, day kwadal tamiy miyawa takatipilik, day ata samasam yagadiy. 35 God diki majadika tubwaam wukidaad, “Kad wunadi tasakwutuwadi Nyan-ad. Diki maaj awuk!” 36 A maaj kwusilik, day ata vidaad Jisas di dikida kap tidik. Aw day kipa duw takwak maa yarik yi aal vidaal javik a nyaam.
Duwa nyan nak wudib diki mawulaar yikuw ridik, Jisas sipwutiydid.
(Mat. 17:14-18; Mak 9:14-27)
37 Sirapik tilik, day nibwukim tikuw, dadaak, samasama duw taakw Jisasak yadiy. 38-39 Vagaluwdiy duw takwaam duw nak Jisasak ata wataydid, “Kalivakwanadi Duw, wun minak bas sikir min wunadi nyinik wukiminkik. Wunadi nyinir nakadi mwiyad. Wudib dim viyadik, nimadib gaam sikuw, as yitaay, kwudiyugw dayir wakwul. Adi wudib kwasik yikwanaad dim wapa wapaak. Atawa kwurdakib, wunadi nyinim jawjaay kwurkwadaad. 40 “Wun minadiy kalivaminadiy duwak bas situwadiy day adi wudib kwurin yakidakik. Aw day maa rav.” 41 Jisas a maaj wukikuw, vagaluwdiy duw takwak ata wadidiy, “Gwur bapa duw taakw wukijibir maa ti. Simiy kas nyi gwurawa kwakituwadiy? Simiy kas nyi wuna mawul yayidakina gwurak gwur Godak wukijibir ti maarkuw?” Jisas adi duwak ata wadid, “Minadi nyan wunak akaray!” 42 Adi duw dikidi nyan Jisasak karaydik, adi wudib adi nyinim viyadik, kupwaam vakirkuw, adi nyan ata timilbagwud. Aw Jisas adi wudibak wadid, “Min agwutak!” Wakuw, adi nyan sipwutiyin napakuw, Jisas ata dikidi asayik sibinin kwiydid. 43-44 Ababa duw taakw a jaav vikuw, pitaan wardiy God dikidi nimadi apak.
Jisas dikidiy kalivadidiy duwak yarik yididiy maa diki kiyakidaal kiyak.
(Mat. 17:22-23; Mak 9:30-32)
Ababa duw taakw pitataay wardaak Jisas dikidiy yawiyik, di dikidiy kalivadidiy duwak ata wadidiy, “Ki gwurak wakituwa maaj wukimar-wayik. God yaakiya wadik, duw nak duw taakw dayadi Mwaam dikidiy mama nib dayadiy tabaam takakidaad.” 45 God a maaj liki maaw yipakwudil dayak day lakwu maardakik. Alik day maa laakw a maaj liki maaw. Aw day yagadiy Jisasak bas sisak a maaj liki mawuk.
Sikadadaad yitaypik tikida adawul tipaam?
(Mat. 18:1-5; Mak 9:33-37)
46 Jisas dikidiy kalivadidiy duw awarwa maaj warjuwdiy dayaam sikadaad yitaypik tad. 47-48 Jisas daya mawul bwutaay lakwudil. Alik di kwasadi nyan nak kariyakuw, diki malawa vatakadik, tidik, dayak ata wadidiy, “Sikadadaad sugwiyaan kwurkinaad kitampika nyinik wuna danik wakuw, adi duw sugwiyaan kwurkinaad wunak kwurdil pik. Sikadadaad wunak sugwiyaan kwurkinaad, adi duw wunaam wayakidi Godak sugwiyaan kwurdil pik kwurkinaad. Adi duw di yaakiya wakida yisadapika duw kitika yawiy kwurik gwura nyidim, adi duw yitaypik God diki milaam tinaad.”
Sikadadaad gwurak maa wu maarkinaad, aad gwuradi kapa duw-ad.
(Mak 9:38-40)
49 Jon Jisasak ata wadid, “Yitaypika Duw, nyan duw nak vibaad. Di mawulaar yidiy wudib yakididiy minadi saam. Adi duw nyanawa maa kwu. Alik nyan watipibanaad.” 50 Aw Jisas Jonak ata wadid, “Adi duw watipi-tikwa. Sikadadaad gwurak maa wu maarkinaad, ad gwuradi kapa duw-ad.”
Samariya tamiya tip nak, a tipa kidiy duw taakw maa wadiy Jisasak.
51 God Jisasaam adawur tipaar kawarik tida nyi walibab tilik, Jisas diki mawul waal di Jiruwsalimaar yikir. Alik di Galiliy tamiy wapadil. 52 Galiliy tamiy wapakuw, Samariya tamiya kidiy duw daya tip nak alir Jisas duw wayakididiy day alim wiy kwulapwudakik dikik. 53 Jisas Jiruwsalimaar yikir tidalik, alik tikuw, Samariya tamiya kidiy duw taakw maa wakuw Jiruwsalim tipawa Yisrayil jaka tipa kidiy duw takwak, aw a tipa kidiy duw taakw maa wadiy dikik. 54 Aw Jisas dikibir kalivadibir duw Jamisawa Jon a jaav vikuw, ata wabirid, “Yitaypika Duw, min an watik yiy tubwaar dakuw, ki tipa kidiy duw taakw miyawa yiy yanyaki-kwadiy?” 55 Aw Jisas tipatiyakwukuw, maa waad biraki majik. 56 Aw day niki tipaar ata yidiy.
Nuwukadiy duw Jisasawa yikir aw day dayadiy kapa javik wukidiy.
(Mat. 8:19-22)
57 Daya tip wapakuw, nyidi yabir yitaay tidaak, duw nak Jisasak ata wadid, “Wun mina kwukib yikir yikiminadiy tamiyaar.” 58 Aw Jisas adi duw diki mawul kwurkitaan vikir, dikik ata wadid, “Sapiy as kawaam si kwanadiy. Wapiy kwaat sitaay, si kwanadiy. Aw wun, duw taakw dayadi Mwaam, wun si kwa tamiy maa ti.” 59 Jisas nikidi duwak ata wadid, “Min wuna kwukib may.” Aw adi duw dikik ata wadid, “Yitaypika Duw, wunadi asaay kiya-kiyak kwanaad. Alik wun kavin kwakir dikim kawamiyaam takak.” 60 Jisas ata wadid, “Wuna kwukib ti maarnadiy duw day kiyanadiy duw taakw kawamiyaam takakwadiy. Aw min yin duw takwak awasapwiy God dikidi duw takwak van tidi yawiyik.” 61 Nikidi duw Jisasak ata wadid, “Wun mina kwukib yikidiwun. Aw taay wun wuna tipaar yaaw. Wun wuna wiyaam kwanadiy duw takwak ‘Yara adakw!’ waan waaw.” 62 Jisas dikik ata wadid, “Viyakita yawiy kwurkwanadiy duw akis viyapaypukwun vikwanadiy. Adiy viyapaypukwun vikwanadiy duw day God dikidi gwalugwuk yawiy kwurkwur maa rav.”