14
Nimadi bapa duw taakw Yitaypika Duw dikidi si yakisuw-danaad song-aar.
Aw ata wunaki yiginim vituwil adi Badiy Duwa Sipsip adi Jiruwsalim tidi Sayan wakwadanadi nibwukim rasin tidik. Dikiwa 144,000 duw taakw tidiy. Day dikidi sawa dikidi Asaay sawa dayadiy maka apaam sukwun kwadiy. Aw ata adawur tubwaam wun wukituwid kwudiy nimadi mayparim daan sakira-kwada pipiliy pik. Awarab yakaraw kwudiy pik. Adi wukituwidi kwudiy aad samasama duw taakw viyadadiy gita kaytika ap wakwadanadi jaav kwudiy pik-ad. Adiy 144,000 duw taakw adi Yitaypika Duw diki tikirwa adiy aliya wiywakwun kwadiy javiwa adiy 24 yitaypika duwawa dayadiy mwutamawa rasin tikuw, adiy duw taakw kwula song ridiy. Aw dayada mwiyir rividiy adi song rirak. Aw nuwukadiy duw taakw day maa rav adi song aam lakwukuw rirak. Adi song rirak rividiy adiy Jisas Krais day dayadiy valik tikuw kiyakuw, vaal tabaam tidaak nyigildidiy-adiy. Adiy day adiy yabim vaal yibagw maardiy duw taakw, day mawul tugwaam naan tidiy. Day adi Badiy Duwa Sipsip di yikwadadiy niki yaab niki yabib diki kwukib tikwanadiy. Aal taba jaav dayaki taay mwiy kwurkwadana pik, aw adiy nuwukadiy ginyir kwurkidanadiy, aw atampik adiy duw taakw adiy mwiya taay God nyigil-kidadiy dikiwa adi Badiy Duwa Sipsip birikidiy tidakikik adiy miyawa duw taakw dayadiy nyidib. Day samab akis suwaal taka-kwanadiy. Day kidi kupwaam kwadaal sikir ab vaal maa yi God diki milaam.
God diki maaj kardadiy duw mugwul dayadiy maaj
Aw ata maa vituwid nikidi God diki maaj kardadi duw mwiya nyidi nyidi tubwarib wulin yidik. Di aal God diki nyanyi nyanyi Viyakita Maaj kwurdil. Aal duw taakw nyanyi nyanyi mwiyir kwaya-kidanalik. Aal diki yawiy-al. Niki jaka tip niki jaka tipa kidiy duw takwawa, niki gwalugw niki gwalugwa kidiy duw takwawa, niki kwudiy niki kwudiy bwula kidiy duw takwawa, niki tamiy niki tamiy kidiy duw takwawa, dayak ki Viyakita Maaj wasapwiy-kida. Aw di nimadib ata gaam sad, “Nyi aka bwu tina. God mwiya duw takwaam kotiy kida. Alik tikuw, dikik gaba maaj sukwukuw, dikidi saam akiras. Di adawur tipawa kidi kupw yitakadibir solwara wa adiy dipwu kabakir warkwanadiy guwawa. Alik tikuw, dikik gaba maaj asukw.” Aw nikidi God dikidi diki maaj kardadi diki kwukib wulin yidi duw ata di kitawa waad, “Aal nima tip Bapilan aka bwu vakirna. Aka bwu miyawa sipakwuna. A tipa kidiy duw taakw day nuwukadiy jaka tipa kidiy duw takwaam mwugiy-kwaladiy awarwa awarwa vaal yidakikik. Aw a jaav Godaam mwugiylid di a tipa kidiy duw takwak yaal giradikik.” 9-10 Aw adi nikidi God diki maaj kardadi duw ata abir vitiya God diki maaj kardabir duw kwukib yad. Ata di nimadib waad, “Adiy adi sapiy yidi animal dikidi mil mwutama pik tidi miya kayikak gaba maaj sukwudiy duw taakw sukwukuw, adiy aal diki jiba maak kwurdaal dayadiy maka apaam ay dayadiy tabaam kwanadiy, God diki yaal girada mawul aal dayaam tikina. Li mwiya mwiyab mwiya apawa tikina. Adiy viyakita God diki maaj kardadiywa adi Badiy Duwa Sipsip dayadiy mwutamaam adiy duw taakw yiy jikiy kwurkidana yiy-awa yaryar kabakawa. Aw dayaki kwurkidana kagil aal mwiya kupwaraap tikina. 11 Aal dayaki kwurkidana vaat liki yawiy kip warjibir nyanyi nyanyi kwas maarin tiyakina. Adi sapiy yidi animal diki mwutama pik miya kayikak gaba maaj sukwudiy, day mwiya nyi gaan nyi gaan jikiy kwurjibir kwurjibir tiyakinadiy. Aw day samab simsim yaap kwar maa.” 12 Adiy miyawa God dikidiy duw taakw diki majib lakwu-lakwub tikuw, Jisas Kraisab wukijibir tikwanadiy, day kip apawa atawa kwaan kwurkidiy. 13 Aw ata maaj wukituwil adawur tipab tikuw wunak walik kitawa, “Ki maaj asukw. Adiy ki nyab kiyayi-kinadiy duw taakw Jisas Krais wukin, mwiya mwiyab nak tikuw, adiy rakarak tikwadiy.” God dikidi Mawul wanaad, “Ayiy, day mwiyir rivinadiy adiy dayaam kwur-kwadanadiy samasama valik ya yaap kwakwak. Adawur tipaam God di mwiya yarakara kwurkidadiy aw adiy day dayadiy viyakita yawiy danik tikuw.”
Kitawa God dikidiy mama nib diki yaal girakida mawul kwurkinadiy.
14 Aw ata kitaay vikuw, vituwil wamakawama baw tubw. Tubwaam duw kaytik alim daan rad. Diki abwaam gol wakwadana kabakir yitaka-daal abwa gilabadiy ral. Aw dikidi mava tabaam aad adi mwiya kaaw samasam til waliy kaam kwurin ridil kamnaagw kitikik. 15 Aw ata maa nikidi God dikidi diki maaj kardadi duw aal God di dikidi wiyab tikuw, wakwud. Wakwukuw, di nimadib di adi baw tubwaam daan ridik ata gaam sad kitawa, “Min wadi minadi waliy kaam kwurkuw, adiy lawnadiy taba jaav aviyalupw ya. Nyi aka bwu tina. Kupwa kidiy taba jaav adiyka bwu lawnadiy. Maay! Yikuw, aviyalupw!” 16 Aw di adi baw tubwaam rad, di ata dikidi waliy kaam kwurkuw, kupwaar dakuw, adiy kupwa kidiy taba jaav viyalupwa-didiy. 17 Aw ata maa nikidi God dikidi diki maaj kardadi duw God di dikidi wiy kwadil tamiyab adawur tipaam tikuw, ata wakwud. Dibab adi mwiya kaaw tidi waliy kaam kwurkuw, wakwud. 18 Aw ata adi nikidi yiyak apawa van tidi God diki maaj kardadi duw ata wakwud, aal God diki wiyaam ril jabib tikuw. Di nimadib adi waliy kaam kwurin tidi God diki maaj kardadi duwak ata gaam sidid. Sikuw, wadid, “Adi girap wadanadi bajigay dikidiy mwiy adiyka bwu lawnadiy ya. Minadi kaaw samasam tinadi waliy kaam kwurkuw, kupwaar dakuw, adiy mwiy aviyalupwayak,” waan. 19 Aw ata adi God diki maaj kardadi duw dikidi kaaw samasam tidi waliy kaam ata kwurdid. Kwurkuw, kidi miyawa kupwaar kardadid. Aw kidi miyawa kupw dikidiy adiy bajigay dayadiy mwiy vagaruwun napakuw, di kwurkuw, ata dayaam yawiy tan kwurda, tamiyaar ata yakisawula-didiy, dayadiy guw kwurik wain tidikikik. Adiy girap adiy God dikidiy mama nib-adiy. Aw God diki yaal girakida mawul kwurkinadiy-adiy. 20 Adiy kidiy jaav tidaal tamiy aal adi nimadi tip diki malaam aw nyikiy aal tamiyab wakwul. Aw God adiy dikidiy mama nib vasigajidik, kipa wuliy kaytik wakwud dayadi nyikiy. Aw diki tipakidil aal duw simiy pik-al. Aw dikidi simiy-ad 300 km kaytik atawa simiy-ad.