16
God diki yaal girada mawul liki yawiy
Aw ata wun wukituwil mwiya nima kwudiy aal God dikidi wiyab adiy abitiya God diki maaj kardadiy duwak walik, “Maay! Yikuw, kidadi kupwaam wadiy abitiya marim tinadiy God diki yaal girana mawul akayukw,” waan. Adi taay God diki maaj kardadi duw diki maar kidi kupwaar kaykwasadadik, adiy mwiya kagil samasam pwuk samasam yaykwanadiy kwiyaak ata wardiy adiy adi sapiy tidi animal diki jib sukwudil kaar kwurdiyim kwurkuw, dikidi miya kayikak gaba maaj sukwudiyim. Aw adi vitiya yay God diki maaj kardadi duw aal diki marim ril jaav solwara aar kaykwasadadik, miyawa solwara ata nyikiyda patiyakwul. Adi kiyakwanadi duw dikidi nyikiy pik-ad, adi patiyakwudi solwara. Aw ata adiy miyawa solwar aam kwadiy jaav ata miyawa kiyadiy. Aw ata maa adi mugwula yay God diki maaj kardadi duw diki marim ril jaav adiy miyawa bayibawa dipwu kabakir wakwudiy guwaar kaykwasadadik, dayabab miyawa nyikiyda patiyakwudiy. Aw ata wun wukituwil adi miyawa guwak van tikwanadi God diki maaj kardadi duw Godak wadik kitawa, “Tayirib aw yaan kita min nyanyi nyanyi kwaya-kwanadimin. Mina mawul mwiya tugwaam nakwana. Min mina mawul waladiy yawiy mwiyir tilalik tikuw, alik min mwiya mwiyaba mwiya rivinadimin adiy miyawa duw takwaam atawa adi yabir vaat kwiy-kwiyik.
“Tayir adiy duw taakw God diki maaj wasapwiydiy duwawa God dikidiy duw takwaam jawjaay kwurtaay viyasipadakib, dayadiy nyikiy wakwudiy. Aw kita min nyikiyda kwiyminaad kidakikik guwa yaay. Aw aal mwiya viyakita sibinin dayaam atawa maa kwiykimina.”
Aw ata kwudiy wukituwil aal duw taakw Godak kwiykwadanadiy jaav wapataka-kwadana jabib. Kitawa waal,
“Ayiy, ap samasam tikwanadi Yitaypika Duw, aal kidiy duw takwak kwiymina vaat, aal mwiya riviyakinaal.”
Aw ata adi aliya yawa God diki maaj kardadi duw aal diki marim ril jaav nyaam kaykwatakadik, nyi ata ap kwurdil duw takwaam yankatak. Alik tikuw, adi nyi mwiya jawjaay dayadiy sipaam yankata-didiy. Aw day adiy dayadiy vaal yikwadanadiy yabik samab maa bwan kway. Aw day Godak maa yakisuwtak, adi adiy dayaam yanadiy kupwarapa kwurdadiy valik van tinadi Godak. Aw day atawa kwur-yaay, day Godak titaay wajibaydiy kupwaraap sapwurapa majir. 10-11 Aw ata adi God diki maaj kardadi tababa yay duw aal diki marim ril jaav kaykwatakaan napadik adi sapiy yidi animal diki daan ridil tikirim, aw aal di van tidil tamiy miyawa gaan kaytik gaan kwusin tal. Aw aal kwurdaal kawiyawa kagil danik tikuw, dikidiy duw taakw dayadiy tikalaam vatipaypukwu-dadiy. Aw day samab dayadiy valik bwan maa kway ya adi tikwadanadi yabik ab bwan kwiykuw, Godak gaba maaj sukwu-sukwuk. Aw atawa kwur-yaay, day Godak wajibaytaay kupwaraap sapwurapa sapis jikidaad. Adi dayaam adiy kupwaraap sapwurapa jaav yadakikik mwugiydik. 12 Aw ata adi abwuna yawa God diki maaj kardadi duw diki marim ril kupwarapa jaav ata kaykwatakadil adi Yipiratis wadanadi nimadi bayibim. Aw di atawa kwurdil aw mwiyir adi bayib dikidi guw ata miyawa kilkuw, ata yaab suwuldikik. Aw yaab suwuldik, adi nyi warkwadadi tamiyaam ridiy jaka tipa kidiy yitaypika duw dayadiy vay sawdiy duw kawardakik. 13 Aw ata vituwidiy adiy kupwarapa wudib mugwul maykaar wakwudaak kaay kaytik. Day adi nimadi muw diki daaywa adi sapiy tidi animal diki daaywa adi God diki maaj apap apap titaay wasapwiydi duw dayadiy dayrib wakwudiy. 14 Satan dikidi bapa kidiy wudib-adiy. Day adiy nimadiy yawiy kwurdiy. Day adiy miyawa kidi kupwa kidiy jaka tipa kidiy yitaypika duwak wakwudiy. Wakwukuw, dayadiy mawulaam sisuwdadiy nakamwiyib vagaruw-dakik, apawa aal nima nyaam wariya-wariyak, aal mwiya ap tikwanadi God tasakwudil nyaam. 15-16 Aw day dayadiy mawulaam sisuwdadiy niki tipaar yikuw, vagaruwdakik. Yipiruw dayaki tipa kwudiyir sikiy-kwadaal a tamiy “Amakitan” waan. Ki kwasa mwiya Jisas Krais diki majik waan atak: “Adi luwkuw kwurkwanadi duw yakwada pik, aal duw taakw dikik kavin kwu maardakib, aw di dayadiy wapwiy luwkuw kwurkuw, day wap saykidiy duwadika tikuw, aw atawa wun yakidiwun. Alik tikuw, adiy kavin wunak kwakidiy, adiy mwiya viyakita yabim kwakidiy, day mwiya rakarak tikidiy. Aw wun yatuwik, aw day samab wap say maa.” 17 Aw ata adi abitiya yay God diki maaj kardadi duw diki maar ata kwurkuw, diki marim ril jaav kipa mwurir kaykwusuwdil. Kaykwasuwdik, ata kwudiy Yitaypika Duw God diki wiyab til tikirib tikuw, ata waal, “Yaakiya, aka bwu kwusina,” waan. 18 Aw ata wulikawa nimadiy pipiliywa, yakaraw kwudiywa mwiya nimadi nanaaw yad. Talab talab atampika nanaaw samab maa yaan ti. Kidi nanaaw aad duw taakw kidi kupwaam kwadaal sikir miyawa nuwukadiy tayir yadiy nanawum mwiya kakilyaki-naadad. 19 Aw adi nanaaw adi nimadi tip Bapilan-aam viyaan napadik, di ata adi tip guw mugwul pwukad. Aw adiy miyawa jaka tipaam kwadiy tipaam wiy miyawakib apiydabir vakirtuwdiy. Aw God Bapilan tipaam wukin karaykuw, guw kaykwadakib siparin yikwala pik, God diki yaal giradil mawul atawa siparin yal adi tipaam miyawa. 20 Atawa tikuw, miyawa nyidi solwar aam ridiy ailan awa miyawa nibwuk, adiy miyawa rimakidiy. 21 Aw ata kabaak kaytika ais wakwadana jaav, dayaki animal aal bek rais kaytika, aw ata duw taakw dayadiy apiyim dataay vakirtuwdiy tubwab tikuw. Aw aal javik tikuw, miyawa duw takwaam vaat samasam yililik tikuw, day Godak kupwaraap sapwurapa sapis jikitaay, wajibay-daad.