21
Kwula tubwawa kwula kupw
Aw wun vituwbir kwula tubwawa kwula kupw. Aw abir mwiya basa kasaba tubwawa kupw bwu miyawa marbir. Solwara ab bwu miyawa maril. Aw wun ata vituwid adi God dikidi kwula tip Kwula Jiruwsalim. God wayakidik, daad adawur tipab tikuw. Di aal gilabadiywa duw kiradikik tikwana taakw kaytik-ad. Aw wun ata mwiya nima kwudiy aal Yitaypika Duw diki tikirib wukituwil kitawa walik, “God ada bwu danaad duw takwawa nakamwiyib kwakir dayadiy nyidim. Aw day di dikidiy duw taakw tikinadiy. Aw di dayadiy nyidim kwakinaad. Ayiy, God di diki dayadiy nyidim tikuw, di dayadi God tikinaad. Di vagita-kidadiy dayadiy mila lagw. Di dayaam sipwutiy-kida aw duw taakw samab ginyir ginyir kiy maardikik aw day samab ginyir ginyir sarmabap ti maardakik, aw day samab giraan ab kwar maardakik, aw samab dayadiy sipaar kagil yi maardakik. Adiy miyawa taay kidiy jaav miyawa kwusiyaki-kinadiy.” Adi Yitaypika Duw diki tikirim daan ridi Yitaypika Duw ata waad, “Wun miyawa jaav adiyka kwula jav-da yitaka-tuwadiy.” Aw di wunak ata wadidiwun, “Wuna maaj aal mwiya mwiyaba maaja. Alik ki maaj asukw lapa nyigaam.” Aw di wunak ata wadidiwun, “Miyawa jaav adiyka bwu tinadiy ya. Wun miyawa jaav dayadi mwiya maaw tikuw, wun kip alib tidiwun day wakwudaal ab, aw wun kip alib tidiwun day miyawa kwusidaal ab. Adiy miyawa adi duw takwaam mwugiydikib kip nyanyi nyanyi kwaya-kwanadi dipwu kabakir wakwu-kwanadi guw kikir tikinadiy, jaaw day kikwadiy, saan yapiy maa. “Adiy Satanaam kakil-kinadiy duw taakw, adiy jaav kwur-kidanadiy. Aw wun dayadi God tikinadiwun. Aw day wunadiy nyanugw tikinadiy. “Aw adiy Godak wukijibir tikir yagadiy duw taakw, adiy wunak wukijibir ti maardiy, adiy day dayadiy yaab kupwaraap tikwanadiy, adiy nuwukadiy duw takwaam viyasipa-dadiy, adiy awarwa awarwa kwuryi-kwuryadiy, adiy yanuw kwurdiy, adiy miya kayikak gaba maaj sukwudiy, adiy gwiyip kwurkwur tidiy, adiy miyawa atampika duw taakw aal yiyawa yaryar kabakawa sakir-sakir naan rina araam, kwaya-kidiy. Aw day wunaam miyawa kajakuw, kupwaraap kwaya-kidiy nyanyi nyanyi.”
God dikidi kwula tip
Aw ata God diki maaj kardadiy dayadiy tabaam adiy abitiya aba ginytip maarim ridiy mwiya kupwarapa jaav kwurin tidiy abitiya duw nak wunak yakuw ata wadidiwun, “May! Yaminik, minak simakaaw aal Badiy Duwa Sipsipak laan rikina taakw,” waan. 10 Di wunaam kwurkuw, mwiya nimadi nibwukir kwurin kawardidiwun. Kawarkuw, simaka-didiwun God dikidi kapaba tip Jiruwsalim. God di wayakidik, daad adawur tipab tikuw. 11 Adi God dikidi kariya-kwanadi ap adi tipaam tad. Adi tip duw taakw saan samasam yapiy-kwadanadi guw kayik kitik tugwaam nana jaspa wakwadanadi kabaak kaytik kariyaad. 12 Adi tipaam takatipin tad, aad mwiya nimadi yarip-ad. Adi yaripaam wiyig tabatiy maan vitiy tidiy. Adiy wiyigawa tabatiy maan vitiy God diki maaj kardadiy duwadiy tidiy. Si-adiy adiy wiyigaam sukwun kwadiy. Adiy tabatiy maan vitiya Yisrayil jaka tipa kidiy duw taakw dayadiy gwalugw si-adiy. 13 Adi yarip dikidiy gak aliy-adiy. Adiy aliya gikim wiyig mugwul mugwul tidiy. 14 Alim kabaak tabatiy maan vitiy-adiy tidiy. Aw day adiy adi kabaka yarip dikidiy mwiya maaw-adiy. Aw adiy mala kabakim si tabatiy maan vitiy adiy sukwun kwadiy. Day adiy tabatiy maan vitiya adi Duwa Badiy Sipsip dikidiy diki maaj karaydiy duw dayadiy si-adiy. 15 Adi wunak tan maaj bwuladi God diki maaj kardadi duw di gol wakwadana kabakir yitakadadi miy-ad kwurin tidid. Adi miy aad a adi tip diki yaripawa dikidiy wiyigawa dayadiy simiy takakat-ak. 16 Adi tip diki simiywa tipwiy abir rivriv-abir. Aw diki kwusuwun kwadil simiy ab rivriv-al. Diki simiy aal 2400 kilomita. Diki tipwiy ab 2400 kilomita. Diki kwusuwun kwadil simiy ab 2400 kilomita. Aw adi tip mwiya nimadi tipad. 17 Aw adi God diki maaj kardadi duw ata adiy yarip ata takarivi-did. Dayadiy kwusuwun kwadaal simiy duwamiy mugwul sap aba mugwul-adiy. Di adi mita wakwadanadi am duw wiya yawiy niki yawiy niki yawiy kwurik kwurin tikwadanadi miy-ad kwurin tidid. 18 Adi yarip jaspa wakwadanadi kabakir yitakadaad. Adi tip kwadil tamiy aal gol aar yitakakuw, guw kayik kaytik tugwaam naan kariyaal. 19-20 Adiy yarip dayadiy maaw bapa kabaak adiy nikim nikim duw taakw saan samasam yapiy-kwadanadiy kabakarib gilabadiy kwurin tidiy. Adi taay baap aad jaspa wakwadanadi kabaak-ad tad. Diki apiyim aad sapaya-ad. Diki apiyim kalsitaniy-ad. Diki apiyim yimaral. Diki apiyim satanis. Diki apiyim satiyas. Diki apiyim kirisalat. Diki apiyim biril. Diki apiyim tawpas. Diki apiyim kirisapasas. Diki apiyim jasin. Diki apiyim amatis. Kidiy tabatiy maan vitiya kabakadiy adi yaripaam tidiy. 21 Adiy tabatiy maan vitiya wiyig adiy wamaka-wama gaytik kitika pel wakwadana javir yitakadadiy-adiy. Pel wutiy kitika solwara am duw kwurkwadana javim rinadiy. Adiy wiyig nakana pel nakamwiyir yitakadadiy. Adi tip dikidi yaab aad gol wakwadana kabakir yitakadaad. Aw guw kayik kaytik tugwaam naan rad. 22 Yitaypika Duw, adi ap samasam tikwanadi Godawa adi Badiy Duwa Sipsip bir miyawa tamiyaam tikuw, miyawa duw takwaam rawun tibirilik tikuw, alik adi tipaam gaba maja wiy maa ri duw taakw Godak gaba maaj sukwu-sukwuk. 23 God dikidi ap adi tipaam nyi kwiyjibir tikwanaad. Aw adi Badiy Duwa Sipsip di lam kaytik tina pik tipaam tikwanaad. Alik tikuw, nyawa bap bir yawiy maa ti ya alim titak. 24 Godawa Badiy Duwa Sipsip kwiykibira kariyakida nyaam kidi kupwa kidiy miyawa jaka tipa kidiy duw taakw jaaw yin yaan tikidiy. Aw adiy kidi kupwa kidiy jaka tip dayadiy yitaypika duw ab dayadiy ap adi tipaar kwurin karay-kidanadiy birikibir saam yakisuwtakak. 25 Adi tip dikidi wiyig samab takatipin ti maa. Aw aal Godawa Badiy Duwa Sipsip kwiykibira nyi danik tikuw, alim samab simsim gaan ti maa. 26 Aw kidi kupwa tipa kidiy duw taakw dayadiy yakisuw takaan kwur-kidanadiy sawa ap adi tipaar kwurin kawar-kidanadiy. 27 Aw God diki milaam viyakit ti maarkinadiy jaav nakab duw taakw adi tipaar kawar maa. Aw adiy kupwaraap sapwurapa jaav kwurkwanadiy duw taakw aw adiy suwaal taka-kwanadiy duw taakw, atampika duw taakw samab rav maa adi tipaar wulawulak. Aw adiy duw taakw day dayadiy si adi Badiy Duwa Sipsip diki lapa nyigaam rikinadiyda mwiyir rivi-kidiy adi tipaar wulawulak. Day-adiy adiy God tasakwu-didiy duw taakw dikiwa nyanyi nyanyi kwayadakik.