3
Yesuji Moses odureru ropekiine fukega.
Ore eru maŋkekerisie ogopunoŋuŋ gbagbataeŋine Sombuŋ Rauineji oŋga yareko niŋoke kubu yasogo moakoŋ gogobi, ŋoŋoji maŋ mamanesuŋaŋuŋ gbeŋ akoŋ Yesure ruaru goinebi. Anutuji oi soreme aposol fukeru soriŋ gio siŋaŋnoŋuŋ qoruine fukega, iŋore oŋu mifukeegobeneŋ. Mosesji Anuture kufufuŋ sosowo oi bose-qosembeine tomiriyoŋ, damaŋ so siŋaŋ yaberu goya. Ore so Yesuji oŋuakoŋ moji igodoŋgaya, iŋore buŋo bebetaŋine tomiri poretiŋ boyoberu bose-qosembeine tomiriyoŋ, damaŋ so basarigaru goya.* Pi eru ŋi pi baya, oi osoe yatebeneŋ ketigaqoqo ŋire tinabiŋeji pire tinabiŋe kokoine odureru pega. Ore so Moses eru Yesu osoe yatebeneŋ Yesure kuririquraŋ ropekiineji Moses kokoine odurega. Fuŋine oŋuine ŋoneru bofukeegobeneŋ.
Pi sosowo oi more mequraŋ fukegobiyoŋ, ya sosowo oi Anuture mequraŋ fukega. Mosesji Anuture kufufuŋ sosowo oi bose-qosembeine tomiriyoŋ, damaŋ so kiŋaŋ qa yareku goya. Oŋu goku Anutuji jiki ŋi fuŋine more miya, buŋo ore soso buŋo oi ronekoŋ barariŋgaru munaŋ mogeine dimaya. Oŋu dimayayoŋ, Kristoji Anuture Made fukeru Mamainere buŋo bebetaŋine tomiri basarigaru kufufuŋine damaŋ so siŋaŋ noberu goga. Anuture kufufuŋ oi noŋuŋ fukegobeneŋ. Seŋgiŋbaŋgiŋ bofukekimiŋ ore origaku oo qakatoru sakinoŋuŋ ba ropeku koimo dimaku sanaŋga forekimiŋ ine, Anuture maŋkekerisie kufufuŋ fukeru gokimiŋ. Oŋu.
Qoqomuku eku egu gokiminde siŋaŋ bobo buŋo
Ore eru ŋoŋoji Moro Tiriineji buŋo iŋi miega ore so fukeinebi,
“Muŋambe yoo Anutuji oŋga ŋareme buŋoinere saŋu bame manegobi ine,
maŋ-ŋaŋuŋ mamanesu sembeneji so kebojigainebi. Ŋoŋore apa ŋasopuji moreŋ buroineo foru damaŋ mogo Anutu igogaru esoiga teru oyowo ebuŋ, ŋoŋo ore so Anutu so igogaru einebi.
Yoŋoji moreŋ buroineo wareru Anutu noŋ esoi nuku gobuŋ. Mosi qoqowirie eba eku goboŋ, yoŋoji oi gosa 40 ore so ŋoneru goku oi jibu noŋ so manesiŋ nubi maŋneji sembeako goboŋ.
10 Ore eru ŋiŋigo kubu yasogo damaŋ oo moreŋgo gobuŋ, yoŋore eru maŋne rigaŋgame iŋi miboŋ, ‘Ŋoŋoji jijiki maŋ-ŋaŋuŋgo witijibu eru tiŋtuŋ raegobi. Gogore fuŋne qaji ŋareru goboŋyoŋ, oi so mane muku wapebuŋ. Mata!’
11 Oŋu miku yombeŋ qayareku buŋone mitigaru mimipaŋ buŋoneji oi kiperu iŋi miboŋ,
‘Ŋeŋe mane ŋeniminde buru yareboŋyoŋ yoŋoji seŋgiŋbaŋgiŋ oo so ropenimiŋ.’ ”*
12 O maŋkekerisie ogopune, ŋoŋoji iŋi ore sisiŋaŋ eku goinebi: Ŋoŋoreone more manji kekesieko mamanesiŋineji gbaŋiru wakiko Anutu gogo Rauine egu ŋadi gaku goiŋ. 13 Oŋu matayoŋ, agiburande suruyoinji eadu eŋareme oiji ŋoŋoreone more maŋ egu kejigaiŋ ore bio una so botuŋaŋuŋgo maŋ-ŋaŋuŋ bapakare naduŋgaduŋ eku goinebi. “Muŋambe” buŋo oi miegobeneŋ, ore so faŋqoqo naduŋgaduŋ eku goinebi. 14 Noŋuŋ Kristo mane sabareku iŋoke kubu yasogo moakoŋ fukeru gogobeneŋ. Rone maŋnoŋuŋ kerisieru maŋyoka bokeru koimo bofukeru gobeŋ, oŋuine moreŋgo gokiminde so yameŋ keku sanaŋgaru dimakimiŋ ine, noŋuŋ seŋgiŋbaŋgiŋ bofukekimiŋ.
15 Biŋe buŋo oi moke miku iŋi quraŋgago,
“Muŋambe Anutuji oŋga ŋareme buŋoinere saŋu bame manegobi ine, maŋ-ŋaŋuŋ so kebojigainebi. Ŋoŋore apa ŋasopuji Anutu qougaru oyowo ebuŋ, ŋoŋoji ore so Anutu so qougaru einebi.”*
16 Ŋiŋigo uri yoŋo Biŋe buŋo maneru Anutu qougaru oyowo ebuŋ? Mosesji kufufuŋ oga yabeme Ijipt bokeru warebuŋ, yoŋo sosowo oŋu ebuŋ.* 17 Ŋiŋigo uri yoŋore eru gosa 40 ore so maŋine rigaŋgame rosi eyareko gobuŋ? Ŋiŋigo agiburaŋ ebi qokome yabeme saki fuyaŋunji moreŋ buroineo waki qabuŋ, yoŋoreo oŋu fukeya. 18 Womoo ŋeŋe mane eninde buru ruaru yoŋoyaŋunde moreŋgo so ropenimiŋ ore buŋo mitigaru mimipaŋ buŋoineji kipeya, buŋo oi uri yoŋore miya? Ŋiŋigo buŋoine igogaru qoqomuku gobuŋ, oi yoŋore eru miya. 19 Buŋo ore fuŋine oi iŋi ŋone taniŋgagobeneŋ: Yoŋoji Anutu so manesiŋ garu qoqomuku ebuŋ ore eru yoŋoyaŋunde moreŋgo ropeiŋgo embimbiŋgabuŋ. Oŋu.
* 3:2 Jare 12.7 * 3:11 Kiki 95.7-11 * 3:15 Kiki 95.7-8 * 3:16 Jare 14.1-35