6
Ore eru Kristo fuŋnere buŋo koruŋ fuŋfuŋgaine mane foreru oo so quŋgainebeneŋ. Oŋu matayoŋ, jikigaru sogueru kuririnoŋuŋke fukekimiŋ ore yameŋ keku goinebeneŋ. Mamanesinde otuŋ sari foreru oi ŋeŋeineo moke so fuŋgaru sariinebeneŋ. Otuŋ oi maŋ-ŋaŋuŋgo iŋi igodoŋgabeŋ: Eebobonoŋuŋ komekiine bokeru maŋnoŋuŋ kerisieru Anutu manesiŋ gabeŋ.
Maŋnoŋuŋ kerisiebeneŋ mamanesinde buŋo mobeine mobeine iŋi qaji norebi manebeŋ: Agiburaŋnoŋuŋ keririkenimiŋ ore miti meso eru munaŋqoqo fuŋne fuŋne ore fuŋine qaji norebuŋ. Meyaŋuŋ painoŋuŋgo ruruare fuŋne qaji norebuŋ. Gboreru komegone pakerekiminde fuŋne qaji norebuŋ. Anutuji buŋonoŋuŋ mitariko damaŋ tatariine tomiri sanaŋ qaŋqaŋine peinde fuŋne qaji norebuŋ. Mamanesinde otuŋ oŋu igodoŋgaku jikigaru reŋgaru mamanenoŋuŋ sogueiŋgo maneinebeneŋ. Anutuji usuŋine noreega ore so kuririnoŋuŋ sosowo bofukeiŋgo yameŋ keku dimainebeneŋ.
Oŋu dimaiŋgo maneru oo quŋgaru egu wakikimiŋ ore eru dimagobeneŋ. Ŋiŋigo iŋiine oi maŋyaŋuŋ kerisienimiŋ ore oga yabeiŋgo embimbiŋgaegobeneŋ: Goineji maŋyaŋuŋ damaŋ mogo tamaeko Anutuji Sombuŋ yauŋine yareme maneru jeriebi Moro Tiriineji sabe yabeme gobuŋ. Anuture Biŋe buŋore aŋi manebi seŋgiŋbaŋgiŋ damaŋ jikiinere usunji maŋyaŋuŋgo rakame manebuŋ. Oi sosowo mane takireku mamanesiŋyaŋuŋ bokeru Anutu ŋadi gabuŋ. Ŋiŋigo oŋuine oi maŋyaŋuŋ moke kerisienimiŋ ore oga yabekimiŋgo embimbiŋgaegobeneŋ. Yoŋo Anuture Made igosisi eteku ŋeŋeineo moke maripoŋgo qaqa oŋuine baba waki eru totogo mimigaŋgaŋ eteegobi. Oŋuine oiji Kristo tumoqoqoo miku mimigaŋgaŋ eteegobi.
Oi soso buŋo iŋire so: Kueji damaŋ kokoine keku moreŋ paiineo wakiru maŋineo rakaru moreŋ bodogako gio rauinere kiŋaŋqoqopuji uqo saribi Anutuji moreŋ mifiame foriine fukeko sasari rau yoŋoji oi roru rouŋyaŋuŋgo ruaegobi. Oŋu ruaegobiyoŋ fobu eru wou joruineke oiji moreŋgo fukeru wapeega, moreŋ oiji yau fukega. Rauine yoŋoji oi sowegaiŋgo maneru yameŋ keku odigabi foriine so fukeko ŋoneru tatariineo rigabi jaiŋ.*
O yoro ogopune, niŋoji soso buŋo oŋu migobeneŋyoŋ, oi jibu ŋoŋo maŋ-ŋaŋuŋ kerisieru gonimiŋ ore maŋyoka so egobeneŋ. Ŋoŋore maŋgo Biŋe buŋore foriji fukeru sogueiŋgo maneru koimo dimagobeneŋ. Anutuji foriine oi ŋoneru bomuku ŋabeme qowirieru Sombuŋgo ropenimiŋ. 10 Anutuji dukuŋ beukoro paio kekesiine so fukega. Ŋoŋo Anuture ŋiŋigo gbagbataeŋine bapi yaberu go waperu jikigaru bapi yaberu gio baku goegobi. Oŋu manjokoŋaŋuŋ Anutu odubi tinabiŋeineji sogueega, iŋoji gioŋaŋuŋ eru manjokoŋaŋuŋ ore eru so niga gako furiine bokirie ŋareiŋ.
11 Noŋuŋ seŋgiŋbaŋgiŋ fukekimiŋ ore origaru oo koimo maŋyoka tomiri dimanimiŋ ore aŋinoŋuŋ maneru iŋi aŋi sogo maneegobeneŋ: Ŋoŋo bubu Anuture manjo eegobi, oi akoŋ jikigaru noduru goinebi. Kuririŋaŋuŋke fukekimiŋ ore yameŋ keku moreŋgo go foreniminde so oo so wirieinebi. 12 Qefeŋ egu fukenimiŋ ore aŋi sogo maneegobeneŋ. Anutuji seŋgiŋbaŋgiŋ ya noreinde buŋo kipeya, goineji Anutu manesiŋ garu joiserereŋyaŋuŋ maneku karieru oŋuine oiji oi raugaegobi. Ŋoŋoji yoŋore mosi boyobeiŋgo manegobeneŋ. Oŋu.
Anuture mimipaŋ buŋo oi maŋyokaine tomiri.
13 Anutuji Abraham jojofo buŋo oteru oi iŋoyoŋunde tina miku mimipaŋ buŋoineji misanaŋgaya. Moji Anutu odureru ropekiine gona, soine iŋore tina minayoŋ, oŋuine mo so goya ore iŋoyoŋunde tina miku mimipaŋ buŋoine misanaŋgaya. 14 Mimipaŋ buŋoine oi Abrahamde iŋi miku ojiya, “Nonji foriine mifia garebemiŋ O foriine osigidapugo garebe sauenimiŋ.”*
15 Oŋu ojime Abraham ya oteinde buŋo mipaŋgame peya, iŋoji oi foriineke fukeiŋgo yameŋ keku odigaru goku foriine raugaya. 16 Ŋiŋigoji soguneyaŋunde tina miku mimipaŋ buŋo mibi maneegobi. Mimipaŋ buŋoyaŋunji buŋo migobi, oi basanaŋgako kepienimiŋgo ore embimbiŋgabi buŋo mimiyaŋunji tariga. 17 Ore so Anutuji buŋoine Abrahamde osigidapu noŋuŋ manekimiŋ ore mipaŋgaru miya. Buŋo buruine oi moji kepieru qopieiŋgo embimbiŋgaga, osigidapuine noŋuŋ mimipaŋ buŋo ore fuŋine oi poretiŋ mane mukukimiŋgo maneya. Ore eru jojofo buŋoine ojime fuŋfuŋgaine fukeko buŋo oi moke mimipaŋ buŋoineji misanaŋgako ateine yoyoka fukeya.
18 Anutuji buŋo oi miku ore ikoine miiŋgo embimbiŋgaya. Iŋoji buŋo ikogoine tomiri oi miku misanaŋgaya, oiji maŋnoŋuŋ kitiŋgaiŋgo maneya. Ore eru miku oi misanaŋgaya. Noŋuŋ morende eebobo sembeneone kamieru Anutureo roperu seŋgiŋbaŋgiŋ noreiŋ ore oori noreya, oi qiŋ keru odigaru gogobeneŋ. 19 Seŋgiŋbaŋgiŋ fukekimiŋ ore eru odigaru ore maŋyoka mo so eegobeneŋ Oorinoŋuŋ oiji maŋnoŋunde nigiŋ boyobiŋineke kamasi oŋuine fukeru niŋo Yesuke kipe nobeega. Oorinoŋunde nigiŋ boyobiŋineke joroine oiji niŋoreone fuŋgaru Sombuŋ soriŋ kubainere maŋgo roperu soriŋ maŋine mobemobe botuyakuŋgo kambaŋ dobu pega, oi oŋuakoŋ petigaru jikigaru Yesu morumboŋ ŋeŋe mokiineo pega, iŋoreo raga.* 20 Yesuji minebobonoŋuŋ fukeru bonieru paibe roperu morumboŋ ŋeŋeine roru damaŋ tatariine tomiri ŋe ropeiŋ. Oŋu Melkisedek oŋuine soriŋ gio siŋaŋnoŋuŋ qoruine fukeru goga. Oŋu.*
* 6:8 Jen 3.17-18 * 6:14 Jen 22.16-17 * 6:19 Lew 16.2 * 6:20 Kiki 110.4