10
Paul-na masa ngakthokchaba
Nakhoiga leiminnaringeidana pukning tappi amadi thotli aduga chatkhragana nakhoida tamthi haibiba Paul eina, Christtagi pukning tappa amadi chanbi heiba aduga loinana nakhoida haijari. Eina lakpa matamda eibu namduna tamthiba oihandanaba eina nakhoida haijari; maramdi eikhoibu taibangpangi machat matung-inna chatli haiba makhoising aduda eina tamthiba mawongda thengnaba ngammi haiba asida ei chingnade. Maramdi eikhoina taibangpan asida hinglabasu eikhoina taibangpan asigi machat matung-inna lan soknade. Eikhoina lanthengnabada sijinnariba khutlai adudi taibangpan asigi khutlai adu natte adubu lanbansingbu thugairiba Tengban Mapugi matik leiraba khutlai aduni. Eikhoina Tengban Mapubu khangbagi maiyokta lakpa athingba piriba napalsing pumnamakpu manghalli aduga wakhal khudingbu eikhoina phadok oina puraktuna Christtana haiba ilhalli. Amasung nakhoigi haiba inba aduna mapung pharaba matungda haiba indana leihouba makhoising adubu cheirak pinanaba thourang tou-i.
Nakhoina pot amagi mapanthonggi oiba saruk adukhaktada yeng-i. Kanagumba amana mahak masabu Christtagi oire haina loujarabadi, mahakna oibagumna eikhoisu Christtagini haibadu mahakna amuk hanna khanjasanu. Maramdi nakhoibu manghannaba nattaduna semgatnabagidamak Ibungona eikhoida pibikhiba matik adugidamak eihakna khara henna chaothoklaba phaobasu eina maduda ikaijade. Eigi chithising asina nakhoibu eina kihannaba hotnei haina nakhoina khanba eina pamde. 10 Maramdi kanagumba kharana hai, “Paul-gi chithisingdi sathi amasung saphu kanlli, adubu masa oina eikhoiga leiminnaba matamdadi mahak solli amadi mahakki wadi karisu natte.”” 11 Asigumba mising asina khanggadaba adudi eikhoina nakhoidagi lapna leiba matamda eikhoina chithida ikhiba aduga eikhoina nanakta leiba matamda eikhoina tougadaba aduga khetnaba karisu leite haibasini.
12 Awoibamak masana masabu wangna thagatchaba makhoising aduga eikhoiga chang-onnaba amadi changdamnanaba thouna eikhoida leijade. Makhoi asi kayada pangkhraba! Makhoina makhoi masel amaga amaga chang-onjei aduga amaga amaga changdamnajei. 13 Adumakpu eikhoigi oinadi eikhoigi chaothokchaba adu akaknaba ngamkhei adugi wangmadagi hendokte; adubu madu Tengban Mapuna eikhoigidamak thambiba thabakki ngamkhei adugi manungda lei, aduga nakhoigi narakta suriba eikhoigi thabak adu masida challi. 14 Aduga nakhoina ngamkheising adugi manungda leibanina eikhoina Christtagi Aphaba Pao puraktuna nakhoigi nanakta lakpa matamda eikhoina madudagi hendokna chatte. 15 Maram aduna Tengban Mapuna thambiba ngamkhei adudagi hendokna atoppasingna touba thabak adugi maramda eikhoina chaothokchade. Madugi mahutta Tengban Mapuna thambiba ngamkhei adugi manungda matam pumnamakta eikhoina nakhoigi marakta henna chaoba thabak touba ngamnaba nakhoigi thajaba hengatpa aduda eikhoina asha toujei. 16 Madu nakhoidagi hendoktuna attoppa leibaksingda eikhoina Aphaba Pao sandoknaba amasung mi amagi ngamkhei manungda toukhraba thabak adugi maramda chaothoktanabani.
17  +Adubu Mapugi Puyada haikhibagumna, “Chaothokchaba pamba mahak aduna MAPU IBUNGO-na toubikhiba adugi maramda chaothokchasanu.”” 18 Maramdi yabiba mahak adu masa mathanta thagatchaba mahak adu natte adubu Ibungona thagatpiba mahak aduni.
+ 10:17 10:17 Jer 9:24