3
Anouba Walepnabagi thougal toubasing
Masi eikhoi isana isagi maramda amuk chaothokchaba mallabra? Aduga atoppa ateisinggumna sak-khangbibagi iyiba chitthi nakhoidagi louba nattraga nakhoida utpa adugumna eikhoina madu mathou taribra? Nakhoi nasamak eikhoigi thamoida iriba aduga mi pumnamakna pariba eikhoigi chitthini. +Nakhoi asi Christta masamakna ijaba chitthini amasung eikhoigi thabakki maheini haiba nakhoina phongdokle. Madu mukna i-ba natte adubu ahingba Tengban Mapugi Thawaina ibani, nunggi korbakta i-ba natte adubu mioibagi thamoigi korbakta ibani.
Christtagi mapanna eikhoina Tengban Mapuda chetna thajaba adu leibagi maramna eikhoina masi hairibani. Thabak asi eikhoina touba ngammi haina hainaba karigumba amata eikhoida leijade. Eikhoida leiriba touba ngambagi matik asidi Tengban Mapudagi lakpani. Mahakna eikhoibu anouba walepnabagi thougal toubasing oibada matik chahanbire. Madu ayiba wayel yathanggi natte adubu Thawaigi thougalni. Maramdi wayel yathangna sihalli adubu Thawaina hingba pibi.
+Wayel yathang adu nunggi korbakta mayek haktuna ikhi aduga madu pinakhiba matam aduda Tengban Mapugi matik mangal adu ukhi. Aduga matik mangal adu adukki matik kankhi haibadi Moses-ki maithongda tariba matik mangal aduna sitharaklaba phaobada Israel machasingna Moses-ta yengba ngamkhide. Asiba purakpa wayel yathang asinaphaoba asigumba matik mangal asiga loinana laklabadi, Thawaigi thabakki oiba aduna kayada henna matik mangal leiroidra! Mioibabu aranba tahalliba thougal aduna aduk matik mangal leirabadi aran-khubham purakliba thougal aduna kayada henna matik mangal leiragaba! 10 Maramdi thoihellaba matik mangal asiga changdamnabada mamangda adukki matik mangal leiramba adu houjikti matik mangal leitre. 11 Aduga mikup khara khaktamak leiramba aduda matik mangal leirabadi lomba naidana leigadaba aduna kayada henna matik mangal leiragaba?
12 Asigumba asha asi leibagi maramna eikhoina thouna yamna phei. 13  +Eikhoidi mangal aduna sitharakpa amasung mangkhiba adu Israel machasingna udananaba maikhumphi happa Moses kumba natte. 14 Adubu makhoigi pukning adu phakchinhankhare, maramdi houjik phaoba makhoina ariba walepnaba paba matamda maikhumphi adumakna makhoigi pukning adubu khumjilli. Aduga maikhumphi adu mi amana Christtada thajaraba matam adukhaktada louthokpi. 15 Ngasi phaobasu makhoina Moses-ki wayel yathang adu paba khudingda maikhumphi aduna makhoigi pukning adubu adumak khumjilli. 16  + Adubu kanagumbana Ibungoda halaklabadi maikhumphi adu louthokpi. 17 Mapu Ibungodi Thawaini, aduga Ibungogi Thawaina leiba mapham aduda ningtamba lei. 18 Aduga eikhoi pumnamakna maikhumphi adu yaodana Ibungogi matik mangal adu mingselda yengbagum yengjaduna Thawai oiriba Ibungogi mapanna eikhoina Ibungoga mannaba sak-ong aduda matik mangalgi thak amadagi matik mangalgi thak amada onthokpiri.
+ 3:3 3:3 Khong 24:12; Eze 11:19; 36:26 + 3:7 3:7 Khong 34:29 + 3:13 3:13 Khong 34:33 + 3:16 3:16 Khong 34:34