7
Wasak pumnamaksing asi eikhoida pinabirabanina, nungsiraba marupsing, hakchang amadi thawaibu senghandriba khudingmaktagi eikhoina isabu sengdokchasi. Aduga Tengban Mapubu kina hingjabaga loinana asengba adu mapung phahansi.
Paul-gi harao nungaiba
Eikhoigidamak nakhoigi thamoida mapham pibiyu. Eikhoina aranba toukhide, eikhoina kanabusu manghannaba toukhide, eikhoina nakhoi kanadagisu khudongchaba loukhide. Eina masi nakhoibu lalhannabagidamak haiba natte. Maramdi, eina mamangda haikhibagum nakhoidi eikhoigi thamoida lengdana lei madudi eikhoina hingba oirabasu siba oirabasu nakhoiga loinagani. Eina nakhoida chaona thajaba lei; eina nakhoida asigumba chaothokchaba asi lei. Eibu nakhoina yamna thougatphikhi. Eikhoigi awa ana khudingmakta eina haraojabana thalli.
+Eikhoina Macedonia-da thunglaba matungda phaoba eikhoina potthaba kari amata phangkhide, adubu maikei khudingmakta eikhoida awa-anang leirammi, mapandana yetnaba aduga thamoidana akiba leirammi. Adubu pukning hantharabasingbu thougatpiba Tengban Mapuna Titus-pu thabirakpagi mapanna eikhoibu thougatpire. Eikhoibu thougatpikhiba adu mahakna lakpikhiba adukhaktana natte adubu nakhoina mahakpu kamdouna thougatpikhibage haibagi mahakki paodam adunasuni. Nakhoina eibu kayada ujaningba, nakhoina kayada wajaba, eigidamak kayada thawai yaojaba haibadu mahakna eikhoida tamlammi; aduga maduna houjik eibu amukka henna haraohalle.
Maramdi eigi chithi asina nakhoibu wahallabaphaobada eina ningngamdaba toujade. Aduga eina ningamdaba touramlabasu chithi asina nakhoibu pukning wahan-gadaba adu mikup kharakhaktagini haiba ei khang-i. Adumakpu houjik eina haraojei, madu eina nakhoibu pukning wahankhiba adugi maramna natte adubu nakhoigi pukning waba aduna nakhoibu pukning honghankhiba adugi maramnani. Madugi pukning waba adu Tengban Mapuna sijinnabibani aduga asumna eikhoina nakhoida amangba karisu thokhande. 10 Maramdi Tengban Mapuna sijinnaba pukning waba aduna pukning honghanduna aran-khubham pinabi aduga maduna ningngamdaba thokhande. Adubu taibangpandagi lakpa pukning waba adunadi siba thok-halli. 11 Tengban Mapuna yabiba pukning waba aduna nakhoida thok-hankhiba adu yeng-u. Maduna nakhoibu kayada thawai yaohalliba, nakhoigi lanjadaba adu utnanaba kayada khourangjariba! Adugumba asaoba, adugumba akiba, adugumba khourangjaba, adugumba thawai-yaojaba, adugumba aranba toubasingbu cheirak pinanaba thourangjaba! Nakhoina hiram pumnamakta nakhoi nasamakpu seng-i haibadu utle.
12 Maram aduna, chithi adu eina nakhoida ikhrabasu, aranba toukhiba mi adugi maramgidamak natte, aduga aranba adugi cheitheng phangkhraba adugi maramgidamaksu natte adubu nakhoina eikhoibu kadaiphaoba ningjabage haibadu Tengban Mapugi mangda nakhoi nasana khangjananaba eina madu ikhibani. 13 Masimakna eikhoibu pukning thougatpire.
Aduga eikhoibu pukning thougatpipa adugi mathakta, nakhoi pumnakna Titus-ki pukning-wakhalbu potthahanbiba aduda mahakna kayada haraojabage haibadu ujabada eikhoina thoina henna haraojei. 14 Eina nakhoigi maramgidamak mangonda chaothokchakhi, aduga nakhoina eibu ikaiba nanghanbidre. Eikhoina matam pumnamakta nakhoida achumba aduda ngang-i, aduga maduga chap mannana eikhoina nakhoigi maramda Titus-ki mangda chaothokchaba adu achumbani haibadusu utle. 15 Aduga nakhoi pumnamakna mahakki wa injaba amasung mahakpu kina amadi tanik-tanikna lousinjaba adu mahakna ningsingba matamda mahakna nakhoibu nungsijaba adu henna hengatli. 16 Eina nakhoibu mapungphana thajaba yaba asida eina kayada haraojaba?
+ 7:5 7:5 2 Cor 2:13