8
Eikhoigi Purohitlen oiriba Jisu
+Eikhoina hairiba asigi maru oiba waphamdi, swargada Chinglemlaba adugi phambalgi yet thangbada phamliba eikhoigi asigumba Purohitlen ama lei haiba asini. Mioibagi khutna saba nattaba adubu Mapu Ibungogi khutna saba tasengba phisang adugi Khwaidagi Asengba Mapham aduda mahakna thougal tou-i.
Purohitlen khudingmak khudonpot amadi iratpot katnaba pham happani, maram aduna eikhoigi Purohitlennasu karigumba khara katnaba leiba tabani. Ibungona malemda leiramlabadi mahak purohit oiramloi, maramdi mapham asida Jihudigi Wayel Yathanggi matung inna khudolpotsing katpa purohitsing leire. +Purohit oina makhoina touriba thabak adu swargada leiriba adugi mawong amadi mami khaktani. Asiga mannana Moses-tasu toukhi. Mahakna Asengba Phisang adu saramdaida Tengban Mapuna mangonda haikhi, “Chingthakta eina nangonda utkhiba mawong adugi matung inna pumnamak nahakna soidana sagadabani.”” Adubu houjikti makhoidagi henna phaba purohitki thabak Jisuda pibire, haibadi Tengban Mapuna mahak amadi mahakki misinggi marakta semba walepnaba aduna henna phaba oibagumnani maramdi madu wasakpibasing aduda yumpham oi.
Ahanbagi walepnaba aduda karisu aranba leiramdrabadi anisuba walepnaba amagi mathou taramloidabani. +Adubu Tengban Mapuna mahakki misinggi asoiba phang-i aduga Ibungona hai,
“MAPU IBUNGO-na hai eina Israel-gi mising amadi Judah-gi misingga anouba walepnaba ama lepkadaba
matam adu lakli.
Eina makhoigi mapa mapusingbu makhut paiduna Egypt-tagi puthorakpa numit aduda
eina makhoiga walepnakhiba adugumna oiroi,
maramdi eina makhoiga lepnakhiba walepnaba aduda makhoina thajaba yaba oikhide
maram aduna eina makhoibu thouoibikhide.
10 Lakkadaba numitsing aduda
Israel-gi misingga eina lepkadaba walepnaba adu asini, MAPU IBUNGO-na hai:
eina eigi wayel yathang makhoigi pukningda thamgani
amasung makhoigi thamoida madu igani.
Eina makhoigi Tengban Mapu oigani
amasung makhoi eigi mising oigani.
11 “‘MAPU IBUNGO-bu khang-u’’ haina
makhoi kana amatana makhoigi yumlonnabasingda
nattraga makhoigi marup mapangsida tambibagi mathou tararoi,
maramdi khwaidagi pikpadagina khwaidagi chaoba phaoba
makhoi pumnamakna eibu khanggani.
12 Eina makhoigi papsingbu kokpigani,
aduga makhoigi aranbasingbu amuk ningsinglaroi.””
13 Tengban Mapuna anouba walepnaba ama haiba asida ahanba adu ariba oihalle; aduga ariba amadi mantharakliba pot adu thuna mangkhigani.
+ 8:1 8:1 Isei 110:1 + 8:5 8:5 Khong 25:40 + 8:8 8:8-12 Jer 31:31-34 (LXX)