3
Mapu Ibungo lenglakpagi numit
Achanbasa, masi eina nakhoida i-ba anisuba chithini. Chithi animak asida eina nakhoibu hiramsing asi ningsinghanningduna nakhoigi pukningda asengba wakhal khalhannanaba hotnakhibani. Tengban Mapugi wa phongdokpa asengba maichousingna mamangngeida haikhiba wasing amadi MAPU IBUNGO amasung Kanbiba Mapuna nakhoigi pakhonchatpasinggi mapanna pikhiba yathangsing adu nakhoina ningsingba eina pammi. +Aroiba numitsingda karemnaba mising lakkani, karemnagani amadi makhoigi masagi phattaba apambasinggi matung in-gani haibasi nakhoina khanggadabani. Aduga makhoina hanggani, “Mahakna “‘lakkani’’ wasakkhiba adu kadaida leire? Eikhoigi ipa ipusingna sikhiba matamdagi, taibangpan asi leisemngeidagi leiramba pot pumnamak hanagumna adumak leiri.”” +Mamangngeida Tengban Mapugi waheigi mapanna swarga semkhibani aduga malemna isingdagi isingna semkhibani haibasi makhoina masi kaoge haina kaobani. +Ising adunasu matam adugi taibangpanbu ising ichaona manghankhi. Adubu wahei adumakna houjik leiriba swarga amasung malem asibu meigidamak khaktuna thamli, wayennaba amasung Tengban Mapu ningdabasingbu manghan-gadaba numit adugidamak khaktuna thamli.
+Adubu achanbasa, masimadi nakhoina kaoganu: Mapu Ibungogi maphamdadi nongma habasi chahi lising amagumbani, aduga chahi lising ama haibasi nongmagumbani. Mi kharana tappa oina singthanabagumna, Mapu Ibungona mahakki wasak ngakpada tapthaba natte. Adubu mi amatabu manghanningdaduna, mi pumnamakna pukning honglakpa pamduna Ibungona kuina khaangbiribani.
10  +Adubu Mapu Ibungogi Numit adu huranbana lakpagumna lakkani. Numit aduda swarga yamna nin khongbaga loinna mangkhigani; atiya malemgi machak mathum pumnamak meina manghankhigani, aduga malem amasung madugi manungda leiba pot khudingmak iphong phonggani.* 11 Pot pumnamak asumna mangkhigadaba maramna, nakhoi karamba mioi ama oiba tabano? Nakhoina asengba punsi amasung Tengban Mapu ningba punsi ama hingba tabani, 12 nakhoina Tengban Mapugi Numit adu ngaiduna amasung madu thuna laknaba nakhoigi angamba hotnou Numit aduda swarga meina chaktuna mangkhini amasung nongmadon atiyada leiba machak mathum pumnamak meisana soudokkhigani. 13  +Adubu Ibungogi wasak adugi matung-inna achumba chatpasingna leigadaba anouba swarga amasung anouba malem ama eikhoina ngaijari.
14 Maram aduna, achanbasa, nakhoina Numit adu ngairingeida Tengban Mapugi mityengda asengba amadi asoiba leitaba aduga Ibungo mahakka ingthana leinaba nakhoina ngamba makhei hotnou. 15 Eikhoigi Mapu Ibungona kuina khaangbiba haibasi aran-khubhamni haibasi wakhalda ningsing-u, eikhoigi achanba ichil inao Paul-nasu Tengban Mapuna mangonda pibiba lousing adu sijinnaduna nakhoida ikhibagumbani. 16 Mahakki chithi pumnamakta hiram asigi maramda mahakna i-ri. Mahakki chithisingda khangbada waba kharasu yao-i adubu khangdaba amasung areppa leitaba misingna Mapugi Puyada makhoina toubagumna onateinahalli. Maduna maram oiraga makhoina masagi mathakta mangtakpa pujarak-i.
17 Aduna achanbasa, nakhoina hiramsing asi hannana khangba maramna wayel yaodaba misinggi aranbana nakhoibu chingkhiduna nakhoigi achetpa maphamdagi takhidanaba cheksillu. 18 Adubu thoujalda amadi eikhoigi Mapu Ibungo amasung Kanbiba Mapu Jisu Christtabu khangbada mathang mathang chaokhatpa oiyu. Houjik amasung lomba naidana Ibungoda matik mangal leiba oisanu! Amen.
+ 3:3 3:3 Jude 18 + 3:5 3:5 Meihou 1:6-9 + 3:6 3:6 Meihou 7:11 + 3:8 3:8 Isei 90:4 + 3:10 3:10 Mat 24:43; Luk 12:39; 1 Thess 5:2; Phong 16:15 * 3:10 3:10 Ariba lairik kharadadi “meina chakthokkhigani”” haina yao-i 3:12 3:12 numit adugidamak nakhoina khourangjou. + 3:13 3:13 Isa 65:17; 66:22; Phong 21:1