2
Christtagi nollukpabu matou tamba
Maram aduna, nakhoina Christtaga amata oiminnabana nakhoida karigumba pukning thougatpiba phanglabadi, mahakki nungsibana nakhoibu karigumba themjinbirabadi, nakhoina Thawai aduga saruk phangminnarabadi, amasung nakhoina karigumba chanbiheiba amadi minungsi adu phanglabadi, Nakhoina mannaba wakhallon leiduna, mannaba nungsiba adu saruk phangminnaduna amasung thawai amata pukning amata oiduna eibu mapungphana haraohanbinaba nakhoida eina insinjari. Nakhoina oijaba thibagi wakhalda nattraga karisu nattabada chaothokpa karigumba amata touganu adubu matam pumnamakta nakhoi nasadagi atoppana henna phei khannaduna nakhoina amaga amaga nolluknou. Aduga nasakhaktagi yengba nattaduna amana amagi kananabagidamak yeng-u. Christta Jisuda leiba pukning wakhal adu nakhoidasu leisanu.
Ibungoda matam pumbada Tengban Mapugi machat matou leikhi,
Adubu Ibungona namduna Tengban Mapuga mannana leinaba hotnage haina khankhide.
Madugi mahutta,
Minai amagi sakwong louduna,
Mioibaga mannaba oiraktuna,
Mahak masamakpu karisu nattaba amagum oihanjakhi.
Mahakna mioibagi sakwongda leiringei matamda, siba phaoba,
Haibadi cross-ta siba phaoba, haiba induna, masa mathanta nolukchakhi.
Maram asigidamak Tengban Mapuna mahakpu khwaidagi wangba maphamda thanggatpire,
Amasung ming khudingdagi wangthoiraba minglen adu mangonda pibire.
10 Madu swargada leiba, malemda leiba, amadi malemgi makhada leiba khudingmakna,
Jisugi minglenbu ikai khumnaba uttuna,
Khu khudak kunduna khurumjanabani.
11 Amasung Mapa Ibungo Tengban Mapugi matik mangal chaonaba,
Leiton khudingna Jisu Christtabu Mapu Ibungoni haina phongdoknabani.
Taibangpanda mangalgumna nganba
12 Adunadi nungsiraba marupsa, eina nakhoiga leiringei matam pumnamakta nakhoina eina haiba inbagumna, houjik eina nakhoidagi thapna leiraba matam asidasu nakhoina eina haiba inba amukka henna maruoibani. Nakhoina kina amadi tanik tanikpaga loinana nakhoigi aran-khubham maton lomhallu. 13 Maramdi Tengban Mapugi apenba adu nakhoina touningnaba amasung pangthokpa ngamhannaba nakhoigi nungda matam pumnamakta Tengban Mapuna thabak toubi.
14 Thabak khudingmak murum murum sonba toudana amasung marei yetpa yaodana tou. 15  +Madu nakhoina pukchel sengdaba amadi papna thanba misinggi taibangpan asida leiba Tengban Mapugi mapungphaba machasinggumna maral leitaba amadi asengba oinanabani. Adu oirabadi nakhoina atiyada nganba thawanmichakkumna makhoigi marakta ngangani. 16 Madu nakhoina makhoida hingbagi paojel adu piribani. Nakhoina adumna tourabadi, Christtagi Numit aduda nakhoigidamak eina chaothokchabagi maram eingonda leigani. Maramdi maduna eigi hotnajaba amadi toukhiba thabak pumnamak adu arembada mangdre haiba utkani.
17 Adubu nakhoigi thajabadagi lakpa Tengban Mapuda katliba iratpot adugi mathakta eigi punsigi ee asina iratpot ama oina heitharaba phaobada eina nungaijei amasung nakhoi pumnamakka loinana haraominajei. 18 Matou asumna nakhoinasu nungaijagadabani amasung eiga loinana haraominnagadabani.
Timothy amasung Epaphroditus
19 Ibungogi aningba oirabadi, nakhoigi pao taraga eibu thougatpa oinanaba, eina Timothy-bu nakhoigi nanakta thuna tharaknaba asha toujari. 20 Eigi pukning wakhalbu khangbiba amadi nakhoigidamakta tasengna khanjaba midi mahakkhaktani. 21 Maramdi atei pumnamaknadi masa masagi oiba adukhakta yengduna lei, Jisu Christtagi oibasing adu yengde. 22 Adubu kamdouna mahakna mahakgi matik chaba adu utkhiba, kamdouna mahakka eihakka mapa macha amagumna aphaba paogidamak thougal punna touminnakhiba haibadu nakhoi nasamakna khang-i. 23 Maram aduna eingonda kari thokkadabano haiba adu hek khangbaga thuna eina mahakpu nakhoigi naphamda tharaknaba asha toujei. 24 Aduga ei isamaksu nakhoigi nanakta thuna lakpa ngamgani haina eina Ibungoda thajaba thamjei.
25 Marak asida, eigi ichil inao oiriba, thougal touminnariba, amasung lanmi oiminnariba aduga eigi mathou tabasing adubu yengsinbinaba nakhoina tharakpa nakhoigi pao pubasu oiriba Epaphroditus-pu nakhoigi nanakta amuk tharakpa mathou tai haina eina khalli. 26 Maramdi mahakna nakhoi pumnamakpu uningbana langtaknare amasung nakhoina mahak nakhi haiba takhiba aduna mahak pukning yamna ware. 27 Tasengnamak mahak siningchit youna narurabani. Adubu Tengban Mapuna mahakpu chanbikhi, aduga mahakkhakta nattana eibusu chanbiduna awabagi mathakta awaba tagadaba adudagi kanbikhi. 28 Maram aduna mahakpu amuk hanna ubada nakhoina haraonanaba amasung eigi awaba asi koknaba eina amukka henna mahakpu nakhoigi nanakta thaningbana ngaingamdre. 29 Aduna Ibungoda nachin nanao amagumna mahakpu haraona okpiyu amasung mahakkumba misingbu ikai khumnaba utpiyu. 30 Maramdi Christtagi thougalgidamak mahak siba yana leiramlabani. Nakhoi nasamakna piba ngamkhidaba mateng adu pinanabagidamak mahakna mathawai pammukhide.
+ 2:15 2:15 Aniwa 32:5