11
Bete'ex jabix ilic a walac in betic u men walac in betic jabix u betaj a Cristojo.*
Baala' tu betic ix ch'up ti tan u c'ajsabül a Dioso.
Pues te'i. Qui' in wool ta wetele'ex u men ma' ta'ach u tubul te'ex in t'an in wadaj te'ex. Tane'ex ilic a betic jabix ilic in wadaj te'ex.* In c'ati ilic ca' a weelte'ex ada'a. Le'ec u polil tulacaloo' a winiqui, le'ec a Cristojo. Le'ec u polil ix ch'upu, le'ec u yicham. Le'ec u polil a Cristojo, le'ec a Dioso.* Le'ec ti much'a'anoo' a hermanojo, ma' qui' ti yan u tep u pol a winic a tan u t'an etel a Dioso, wa tan u yadic u t'an a Dioso. Le'ec ti yan u tep u pol ti tan u betic abe'e, ma' tan u tz'ocsic u yanil u polil, le'ec a Cristojo. C'u' betiqui, wa yan ix ch'up a tan u t'an etel a Dioso, wa tan u yadic u t'an a Dios ti baalo' ti ma' yan u tep u pol, ma' qui' a tan u betiqui. Le'ec ti ma' yan u tep u polo, ma' tan u tz'ocsic u yanil u yicham. Sudac cuchi u betic a jabix abe' ti ma' yan u tep u pol. Quet cuchi u sudaquil etel jabix cuchi jumpul c'o'osa'an u pol.* Wa ma' u c'ati u tep u pol ix ch'upu, mas toj cuchi u c'o'ostic u pol jumpul. C'u' betiqui, wa sudac ix ch'up ca' c'o'osboc u polo, mas qui' tepa'an cuchi u pol.* Le'ec a winiqui, ma' qui' u tepic u pol ti baalo' u men betabi ala'i tu p'is a Dioso. Betabi ala'i tu p'is ti chica'an ti yan u yanil a Dioso. Le'ec ix ch'upu, ma' baalo' ti que'en. Betabi ala'i tu p'is ti chica'an ti yan u yanil a winiqui.* Le'ec a winiqui, yaax betabi ma' etel u costilla ix ch'upi. C'u' betic ix ch'upu, yaax betabi etel u costilla a winiqui. Betabi a winic ma' ti'i ca' u yet'octe ix ch'upi. Betabi ix ch'up ti'i ca' u yet'octe a winiqui. 10 Baalo' ti yan, mentücü, yan cuchi u tep u pol ix ch'up tu p'is ti chica'an ti yan u yanil a winiqui. Yan u betic ti baalo'o, u men tan u yilbil u men u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. 11 Ca'ax mas nooch u yanil a winic tuwich ix ch'upu, quet u c'abeetiloo' tu bajil tu yaamoo' boon tuul a ti'i a Noochtzili. 12 Ca'ax payanbej betabi ix ch'up etel u costilla a winiqui, aleebe tan u yantal a winic u men ix ch'upu. C'u' betiqui, tulacal a c'u' a yana, betabi u men a Dioso.* 13 Tucle'ex inche'ex. ¿Ma' wa chica'an te'ex? Le'ec ix ch'up a ma' yan u tep u polo, ma' qui' u beel tu taan a yaab ti t'an etel a Dioso. 14 ¿Ma' wa u beel ti'ijoo' a winic ca' u tucloo' ti sudac cuchi ti chawac u tzo'otzel? 15 ¿Ma' wa u beel ilic ti'ijoo' ix ch'up ca' u tucloo' ti yan u quich'panil le'ec ti chawac u tzo'otzel? Le'ec u tzo'otzel ix ch'upu, tz'abi ti'i u men Dios ti'i u tep u pol. 16 Wa yan mac a ma' qui' tu xiquin c'u' in wadaj tojo, y u c'ati cuchi u yaalte u tojquinteene, ma' yan c'u' u t'an ti'i. Jadi' a jabix in tz'iibtaja, walac in tz'ocsic. Jadi' ti baalo' ilic a walacoo' u c'ümic tulacal a jujun muuch' a hermano a ti'i a Dioso.*
Le'ec ada' a ma' qui' a tanoo' u betic ti tanoo' u jantic u c'ajsabeeb a Cristojo.
17 Pues te'i. Bel in quin tz'iibte a c'u' a ma' qui' tin wich a tane'ex a betiqui. Le'ec ti walaque'ex a much'tala, tane'ex a betic a c'asa, ma' le'ec a qui'i. 18 Payanbej in c'ati in wadü' te'ex c'u' a aalbi ten ta woc'ole'exe. Le'ec ti much'a'ane'ex a c'ajes a Dioso, walaque'ex a jisic a bajile'ex tu c'asil ti jujun muuch'e'ex. Jaj wal a t'an abe' a aalbi tene.* 19 Yan wal ti baalo' ta yaame'exe. Ti baalo'o, tan u chictal macoo' ta yaame'ex a tojoo' u na'at ta t'ane'ex a jujun muuch'e'exe.* 20 Le'ec ti much'a'ane'ex a jante'ex cuchi u c'ajsabeeb a Noochtzili, ma' tane'ex a c'ajsic a Noochtzili. 21 Le'ec ti tane'ex a jantic u c'ajsabeebe, yanoo' ta yaame'ex a top jac'oo' a tanoo' u payanbej janal y yanoo' ulaac' a ma' chuculaji. Yanoo' ulaac' a top jac'oo' ti'i a uc'ulu, mentücü, jabix cüla'anoo' tun u men u yaabil u yuc'aja, y yanoo' a ma' chuculaji.* 22 Tane'ex a betic jabix ma' yane'ex a wotoch a jujun tuule'ex tuba a beele'ex ti janal y ti uc'ul. ¿Qui' wa ta t'ane'ex ca' a motzinte'ex u chucaan boon tuul a ti'i a Dios etel biqui ti tane'ex a jantic u c'ajsabeeb a Noochtzili? ¿Qui' wa ta t'ane'ex ti le'ecoo' a otzil ta yaame'exe, ma' tanoo' u yaaltic a janal u c'ajsabeeb a Noochtzili? Jabix tanoo' u p'a'asbül a otzil ti baalo'. ¿C'u' a ca' in wadü' te'ex? ¿Qui' wa ca' in wadü' a qui'ile'ex? Ma' tin wadic a qui'ile'ex.*
Le'ec ada' biqui yanil a janal u c'ajsabeeb a Cristojo.
23 Pues te'i. Le'ec a c'u' u yadaj ten a Noochtzili, le'ec in wadaj te'ex ca' a bete'ex cuchiji. Le'ec a c'u' a tan in tzicbaltiqui, le'ec ada'a. A Noochtzil a Jesusu, u molaj a waj harina ti'i ilic a ac'ü' ti bel u ca'a conbol.* 24 Le'ec ca' u tz'aj a bo'tic ti'i a Dioso, u meen xet'aj a waj abe'e. —Le'ec a waj ada'a, in büq'uel a bel u ca'a yajcunbul yoc'lal boon tuule'exe. Tanaque'ex a betic abe' ti'i in c'ajsabeebal,— cu t'an a Jesusu. 25 Le'ec ti joboo' u jantic abe'e, u betaj ti baalo' ilic a Jesus etel a uc'ulu. —Le'ec a uc'ul ada'a, le'ec u c'ajsabeebal a tumul t'an a tz'abi te'ex u men a Dioso. Yantal u ca'a u muc' a tumul t'an abe' etel in q'uiq'uel le'ec ca' quimsabüquene,— cu t'an a Jesusu. —Le'ec boon sut tane'ex a jantic a wuq'uic ada'a, jadi' ti'i in c'ajsabeebal ca' a bete'ex,— cu t'an a Jesusu.* 26 Le'ec boon sut tane'ex a jantic a wuq'uic ada'a, tane'ex a c'ajsic y tane'ex a ye'ic u quimeebal a Noochtzil asto ti ca' uduc.*
Le'ec ada' biqui'il u na'at a bel u ca'a u jante u c'ajsabeebal a Cristojo.
27 Pues te'i. Tz'abi ca' ti bete' abe' ti'i u c'ajsabeebal a Noochtzili, mentücü, ma' qui' a betique'ex jabix ma'ax c'u' u yanil u c'ajsabeebal a Noochtzil ti tane'ex a jantic a wuq'uiqui. Mac ca' u jante ti tan u betic jabix ma'ax c'u' u yanil a janal abe'e, tan u cüxtic u sip'il. Tan u betic jabix tan u maclant'antic biqui ti yajcunbi y quimsabi a Noochtzil tiqui woc'lal.* 28 Ti'i ma' u cüxtic u sip'il ti baalo'o, jujun tuul yan u tuclic u bajil wa toj u na'at. Le'ec ti toj u na'ata, qui' u jantic u yuq'uic u c'ajsabeebal a Noochtzili.* 29 Le'ec mac a ma' tan u tz'eec tu yool ti le'ec a janal a uc'ul a tan u jantiqui, le'ec u c'ajsabeebal a Noochtzili, tu jajil tan u c'aatic ti'i a Dios ca' tz'abüc ichil u sip'il.* 30 Chen u men u jantajoo' ti ma' tanoo' u tz'eec tu yool c'u' a tanoo' u betiqui, ti baalo'o, yanoo' ta yaame'ex a ma' yanoo' u muc' u q'uiq'uel. Chen u men u jantajoo' ti baalo' ti ma' qui'oo' u na'ata, yanoo' ilic ta yaame'ex a c'oja'anoo'o. Chen u men u jantajoo' ti baalo'o, yan ilic xan a quimoo' ta yaame'exe. 31 C'u' betiqui, wa cuchi ca' ti tucle ti bajil tu jajil wa toj ti na'at ti tan ti jantic u c'ajsabeebal a Noochtzili, ma' cuchi jede'ec ti tz'abül ichil ti sip'il ti baalo'.* 32 Le'ec ti tan ti tz'abül ichil ti sip'il u men a Noochtzili, tan ti tze'ecbel ti yaj ti'i ma' ti p'aat'ul ti pula'ano'on eteloo' u chucaan a cristiano yoc'olcaba.*
33 Pues te'i. Hermanoje'ex, baalo' ti yan, mentücü, le'ec ca' much'laque'ex ti'i a janticale'ex abe'e, paac'te'ex a bajil a jujun tuule'exe, yoc'ol quet to ca' a laj jante'ex. 34 Le'ec a janal abe'e, ma' ti'i ca' najaque'exi. Ichil u yotoch u na'ajtal a maca. Wa ma'a, sabeensil a chen much'tale'ex ti'i ca' tz'abüque'ex ichil a sip'il. Le'ec u chucaan a c'u' a c'aataje'ex ten yoc'ol abe'e, bel in quin nuucte le'ec ca' c'ochoquen ta yaame'ex.*
* 11:1 2 Ta 3:9 * 11:2 1 Co 7:17; 2 Ta 2:15 * 11:3 Ro 14:9; Ef 5:23; Gn 3:16; Jn 4:34 * 11:5 Hch 21:9; Dt 21:12 * 11:6 Nm 5:18 * 11:7 Gn 1:26 * 11:12 Pr 16:4; Ro 11:36; 1 Co 8:6; He 1:2,3 * 11:16 1 Ti 6:4 * 11:18 1 Co 1:10; 1 Co 3:3; 1 Co 5:1; 1 Co 6:1 * 11:19 Mt 18:7; Lc 17:1; Lc 2:35 * 11:21 Jud 12 * 11:22 Lv 19:30; Sal 89:7; Sal 93:5; Stg 2:6 * 11:23 Ga 1:1 * 11:25 He 9:15 * 11:26 Hch 1:11; Rev 1:7 * 11:27 Nm 9:10; Jn 6:51; Jn 13:27 * 11:28 2 Co 13:5; Ga 6:4 * 11:29 Ro 13:2 * 11:31 1 Jn 1:9 * 11:32 Job 5:17; Am 3:2; He 12:5 * 11:34 Tit 1:5; 1 Co 4:19