13
Yan ti yacuntic ti wetcristianojil.
Pues te'i. Aleebe bel in quin wadü' te'ex a mas top quich'pana. Yan ti yacuntic tulacal mac. Uchac ti t'an etel a t'an a jumpaay a ti'i a cristiano wa ca'ax le'ec a ti'i u yaj xa'num a Dios ti ca'an xan. C'u' betiqui, wa ma' yaj ti wu'yoo' ti wetcristianojili, ma'ax c'u' aj beel ti t'an jabixo'on u lo'peequil a campana wa jabixo'on u lo'peequil a fierrojo.* Uchac ac tz'abi to'on ti patalil ti'i ca' ti wadü' u t'an a Dioso. Uchac ac tz'abi to'on ti patalil ti'i ca' ti ch'aa' u tojil tulacal a mucult'ana. Uchac ac tz'abi to'on ti ac ti weel tulacal yoc'ol a jajil t'ana. Uchac ac tz'abi to'on ti que'en ti wool tu pach Dios tu jajil asto ti patalo'on ti wadü' ti'i a witz ca' joc'oc wa'ye' y bel u cu jisi' u bajil. Ca'ax cuchi tz'abi to'on tulacal a patalil abe'e, wa ma' yaj ti wu'yoo' ti wetcristianojili, ma'ax c'u' aj beelo'on.* Wa cuchi ca' ti siji' tulacal a boon a c'u' a yan to'on ti'ijoo' a otzil yoc'lal a Cristojo, pero wa ma' yaj ti wu'yoo' ti wetcristianojili, ma'ax c'u' aj beel to'on. Ca'ax ti tz'aa' ti bajil ti quimsabül ich c'aac' yoc'lal a Cristojo, pero wa ma' yaj ti wu'yoo' ti wetcristianojili, ma'ax c'u' aj beel to'on.*
Pues te'i. Le'ec ti tan u yacuntic a maca, ma' tu siq'uil u yool etel. Bel u cu yaante. Le'ec ti tan u yacuntic a maca, ma' tu xüc-oolticoo' u bajil, ma'ax tu mas betic u winiquil,* ma'ax tu betic u yanil. Ma'ax tu betic jabix ma' tze'eca'ani. Le'ec ti tan u yacuntic a maca, ma' tu choct'antic u yet'oc ca' yanac jadi' a jabix u c'ati ala'aji, ma'ax tu boch liq'uil u tz'iiquil ti'i, ma'ax u beel u ca' c'ajes a c'as a tan u betabül ti'iji.* Le'ec ti tan u yacuntic a maca, ma' qui' u yool etel a c'asi. Qui' u yool etel a jaja.* Le'ec ti tan u yacuntic a maca, tan ilic u muc'yajtic tulacal a boon a yaj a tan u c'ümic chen ti baalo'. Tan ilic u tz'ocsic tulacal a qui' tu bajiloo'o. Ma' tu tuc'ul u yool u paac'te ca' tojac u na'at u yet'oc. Tan ilic u muc'yajtic tulacal a boon a yaj a tan u tz'abül ti'iji.*
Pues te'i. Ma' yan u jobeeb u yacunbul a Dioso, ma'ax ti wetcristianojil. C'u' betiqui, jobol u ca'a u meyaj a mac ti'i ca' u yadü' u t'an a Dios a aalbi ti'iji. Jobol ilic u ca'a u meyaj a mac ti'i ca' u yadü' a t'an a jumpaay u wich a ma' u yeele. Jobol ilic u ca'a u meyaj a mac ti'i ca' u tzicbalte a jajil t'ana. Aleebe ma' chucul a c'u' ti weele. Ma'ax chucul ti tan ti wadic u t'an a Dios a ye'bi to'ono.* 10 C'u' betiqui, le'ec ca' c'ochoc u q'uinil ti chuculac tulacal abe'e, mani tun a q'uin ti ma' chuculaji a c'u' ti weele.* 11 Le'ec ti tz'uben to, walac in tzicbal jabix tz'ubu. Walac in tucul jabix tz'ubu. C'u' betic ti ch'ijeene, in p'ütaj a jabix a ti'i a tz'ubu. 12 Baalo' ilic aleebe. Tan ti weeltic a jajil t'an jabix cuchi tan ti cha'antic a jajil t'an abe' ichil a neen a c'üs bonol u wichi. Ca' c'ochoc u q'uinili, bel ti ca'a ti wila' u chucul u jajil. Aleebe jadi' jun jatz ti weele. Le'ec ca' c'ochoc u q'uinili, bel ti ca'a ti weelte tulacal jabix ilic ti eeltzil biqui yanilo'on u men a Dioso.* 13 Ti baalo'o, yan ox p'eel a ma' yan q'uin u jobolo. Tan ti tan ti tz'ocsic a Dioso. Que'en ti que'en ti wool tu pach a Dios ti'i ca' ti c'ümü' a qui'il a walac u tz'eeque. Tan ti tan ti yacuntic tulacal mac. C'abeet tu yox p'eelil abe'e. C'u' betiqui, mas c'abeet tucaye' le'ec ti tan ti tan ti yacuntic tulacal mac.*
* 13:1 Ro 14; 1 Ti 1:5 * 13:2 Mt 7:22; Lc 17:6 * 13:3 Mt 6:1,2 * 13:4 1 P 4:8 * 13:5 Fil 4:8; Fil 2:4 * 13:6 Sal 10:3; 2 Jn 4 * 13:7 Ga 6:2 * 13:9 1 Co 8:2 * 13:10 Is 60:19; Jer 31:34 * 13:12 2 Co 3:18; 2 Co 5:7; Fil 3:12; Mt 18:10; 1 Jn 3:2 * 13:13 Mt 22:33