3
Pues te'i. Ma' tu paatal ti muc'yajtic ti ma' tan ti wilique'ex. Ti tuclaj ti mas qui' ca' culaco'on tiqui junal ich caj Atenas* ca' talac aj Timoteo ti sut ta wetele'exe. Ala'aji, ti hermano. Walac u betic u meyaj a Dioso. Walac u yaantico'on ti t'it'i' u pectzil a Cristojo. Bini u yaante'ex ti'i ca' a mas tz'ocse'ex a Dioso. Bini u ca'anse'ex.* U men u muc' u t'an aj Timoteojo, ma' ta p'ütique'ex a Noochtzil yoc'lal a yaj a tane'ex a c'ümiqui. A weele'ex ilic ti yan ti c'ümic a yaja.* Le'ec ti que'eno'on to ta yaame'exe, ti wadaj te'ex ti watac a yaj tiqui woc'ol. Baalo' ilic tun ti tan u yuchul. A weele'ex ilic ti baalo'.* Tane'ex a c'ümic a yaja. Le'ec ti ma' yan biqui in mas paac'tic in wu'yi biqui yanile'exe, in tücaa'taj ilbile'ex y ca' talac u yadü' ten biqui ti tane'ex a tz'ocsic. Saaquen ti'i ca' emeque'ex a wool u men a quisini. Ti baalo'o, bel u ca'a ti sa'tül ti meyaj ti ye'aj te'exe.*
Pues te'i. Ca' usc'aji tun aj Timoteo tiqui wetele. Tali ta wetele'ex ich caj Tesalonica. Qui'e'ex a pectzil u men. U yadaj to'on biqui ti walaque'ex a tz'ocsic a Dioso, y biqui ti yaj a wu'ye'exoo' a wetcristianojil. U yadaj to'on ti qui'e'ex a wool ti tane'ex a c'ajsic ti talo'on ti sut ta wetele'ex biq'uin ado'o. Jabix ilic ti ca'ti ti wile'exe, baalo' ilic ti a c'ate'ex a wilo'on.* Hermanoje'ex, tan ti c'ümic a yaj ichil ti meyaja, y tan u tz'abül to'on u chucaan a yaj u menoo' a cristianojo. C'u' betiqui, jetz'laji ti wool ta woc'ole'ex le'ec ti albi to'on biqui ti tane'ex a tz'ocsic a Noochtzili. Ino'ono, le'ec ca' ti wu'yaj ti tane'ex ilic a tz'ocsic a Noochtzili, qui'aji ti wool jabix ca' cuxlajo'on tucaye'ili.* Ma' yan biqui u jobol ti wadic Dios bo'tic ti'i a Dios ta woc'ole'exe. 10 Ti q'uin ti ac'ü' walac ti c'aatic ti'i Dios ca' cha'büco'on ca' xico'on ti sut ta wetele'exe. Ti c'ati ti tz'aa' te'ex u chucaan u chichil a woole'ex ti'i a mas tz'ocsique'ex a Dioso.*
11 Pues te'i. Ti c'ati ti Dios a Tattzil etel ti Noochil a Jesusu, ca' u ch'aa' ti benil ca' c'ochoco'on ta wetele'ex.* 12 Ti c'ati a Noochtzil ca' u tz'aa' te'ex ca' a mas yacunte'ex a bajile'ex y a wetcristianojile'ex. Jabix ilic ti yaj ti wu'ye'ex ino'ono, baalo' ilic ti c'ati ca' tz'abüc te'ex ca' manüc tu pach ti yaj a wu'ye'ex a bajil y a wetcristianojile'exe. 13 Le'ec ti yaj a wu'ye'ex a bajil ti baalo'o, bel u cu tz'aa' u chichile'ex a wool. Bel u cu tz'aa' te'ex ti jumpul ma' yane'ex a sip'il u men que'ene'ex a wool etel a Dioso. Bel u cu bete' abe'e, le'ec ca' emec ti Noochil a Jesucristo u yet'oc boon tuul a hermanojo, le'ec ti que'eno'on tu taan a Dios ti Tata.*
* 3:1 Hch 17:15 * 3:2 Ro 16:21; 2 Co 1:19 * 3:3 Sal 112:6; Hch 20:24; Ef 3:13; Jn 16:33; Hch 9:16 * 3:4 Hch 20:24 * 3:5 Mt 4:3; 1 Co 7:5; 2 Co 11:3; Ga 1:6; Ef 4:14; Stg 1:13; Ga 2:2; Ga 4:14; Fil 2:16 * 3:6 Hch 18:1; Fil 1:8 * 3:8 Jn 8:31; Jn 15:4; Fil 4:1 * 3:10 Hch 26:7; 2 Ti 1:3 * 3:11 Mr 1:3 * 3:13 Zac 14:5; Jud; 14; Rev 20:11