10
Pues te'i. Tulacal a paye' t'an u tz'aj a Dioso, chen u p'is a quich'pan a watac tojo. Ma' u jajili. Chen tan ti tan u ca' quimsic a baalche' ti'i tulacal a boon jaab ti'i u sij-ool ti'i a Dioso. A sij-ool abe'e, ma' tu paatal u sa'altic jumpul aj tz'aj sij-oolo.* Wa cuchi chuculu, u p'ütajoo' cuchi u tz'eec. Wa cuchi jumpul sa'tesaboo' u sip'il, ma' cuchi yajoo' u yool u menoo' u sip'il. C'u' betiqui, etel a sij-ool a tanoo' u boch betiqui, chen tanoo' u c'ajsic u sip'il amal jaab. Ma' yan biqui u sa'tesabül a sip'il jumpul etel u q'uiq'uel a toro wa xan etel u q'uiq'uel a cabrojo*.* Baalo' ti yan, mentücü, le'ec ti udi wa'ye' yoc'olcab a Cristojo, baala' u yadaj ti'i a Dioso: —Ma' a c'ati a sij-ool a yan u q'uiq'uele, ma'ax a ma' yan u q'uiq'uele. Tu jel abe'e, a betaj ten in büq'uel,— cu t'an a Cristojo.* —Ma' qui' a wool etel a sij-ool a walac u chuwbul a ma' yan u q'uiq'uel. Ma'ax qui' a wool etel a sij-ool a yan u q'uiq'uele, le'ec a walac u tz'abül u men a yan u sip'ili. Pachil in wadaj: “Dios, u'yi in t'an. Udeen wa'ye' yoc'olcab ti'i ca' in bete' c'u' a c'ati jabix ilic ti ac tz'iiba'an ichil a ju'umu,”— cu t'an a Cristojo. Le'ec a Cristojo, u yadaj ti ma' qui' tu wich a Dios a sij-ool a yan u q'uiq'uel etel a ma' yan u q'uiq'uele. Ma' ilic qui' tu wich a walac u chuwbul ma'ax a walac u tz'abül u men a yan u sip'il u men ma' chucul ti'i u sa'tesic a sip'ili. Tulacal a sij-ool abe'e, walac u tz'abül jabix ti tz'iiba'an ichil a ley u tz'iibtaj aj Moisese. Le'ec ti jobi u yadic abe'e, u yadaj ulaac' u t'an a Cristojo. —U'yi in t'an. Udeen wa'ye' yoc'olcab ti'i ca' in bete' c'u' a c'ati,— cu t'an a Cristo ti'i a Dioso. Etel ca' u yadaj abe' ti'i a Dioso, u jobsaj u muc' a uchben sij-ool ti'i ca' yanac u muc' a tumulbene. Le'ec a tumul sij-oolo, le'ec ti quimsabi tiqui woc'lal. 10 U men u betaj jabix u c'ati a Dioso, p'aato'on ti'ijo'on a Dioso. A Jesucristojo, jumpul u c'ubaj u bajil ca' quimsabüc tiqui woc'lal.*
11 Pues te'i. Le'ecoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, sansamal wa'anoo' u betoo' u meyaj. Tan ti tanoo' u tz'eec a sij-ool a le'ec ti le'ec a ma' ta'ach u sa'tesic a sip'il jumpulu.* 12 C'u' betic a Cristojo, jumpul u c'ubaj u bajil. Culaji jun p'eel ilic sij-ool ti baalo' ti'i u sa'tesical a sip'ili. Pachili, tinlaji tu yaj toj tu yaj seeb c'ü' a Dios u men nooch u yanil.* 13 Te'i tan u paac'tic u tz'abül yalam u yoc boon a tz'iicoo' etele. Jabix u cuuch u yoc ca' culacoo' jumpul.* 14 Etel ilic jun p'eel sij-ool, jumpul tojajoo' u na'at taan Dios boon tuul a ti'iji. 15 Baalo' ilic u t'an u Püsüc'al a Dios yoc'ol abe'e.* 16 —Le'ec a tumul t'an a bel in quin tz'aa' ti'ijoo' pachil to, le'ec ada'a: Bel in quin tz'aa' in ley ichil u yool. Bel in quin tz'aa' abe' tu tuculoo' jabix cuchi tan in tz'iibtic abe' te'i,— cu t'an u Püsüc'al a Dioso. Ma' jadi' abe' u yadaja.* 17 U yadaj ilic ti baala': —Ma' tin ca' c'ajsicoo' u sip'il ma'ax le'ec a c'as a walacoo' u betiqui,— cu t'an u Püsüc'al a Dioso. 18 Le'ec ti sa'tesabi a sip'il ti baalo'o, ma' ca' c'abeet ulaac' a sij-ool ti'i u sa'tesabeeb a sip'il tucaye'il.
Yan ti beel jiil tu tzeel a Dioso.
19-20 Pues te'i. Hermanoje'ex, uchiji, ma' jeba'an u benil u beel a mac etel a Dios ichil u yotoch wa'ye' yoc'olcab. C'üta'an a bej u men a noc' chi' a cuartojo. C'u' betiqui, tumulben a sij-ool a yan to'ono, y cuxa'an. Le'ec abe'e, le'ec a Cristojo. Le'ec ti quimi ala'i tiqui woc'lala, jabix joq'ui a noc' abe' tiqui benili. Aleebe ma' yan ti saaquil ca' xico'on jiil tu tzeel a Dioso.* 21 U men top nooch u yanil ti waj mansaj t'an a tan u tücaa' ichil u yotoch a Dioso,* 22 co'ne'ex ti naatz'ül jiil tu tzeel a Dioso. Le'ec ti tan ti naatz'ülü, ti weel ti ma' yan ti ca' p'eel ti tucul. Ti weel ilic ti bel ti ca'a c'ümbül. Tojaji ti na'at jabix ac p'o'a'an ti qui'. Ma' ca' yaj ti wool etel ti sip'il u men sa'tesabi ta wichi. Joc'sabo'on ichil a c'as jabix ichno'on etel a quich'pan ja'a.* 23 Ma' qui' ca' ti p'ütü' ma'ax tz'etz'eec c'u' ti wadaj le'ec ca' ti tzolaj ti bajil ti que'en ti wool tu pach a Cristojo. Le'ec a Dioso, u tz'aj u t'an ca' u sa'alto'on. Ma' tu ca' jelic.* 24 Tulacalo'ono, yan ilic ti tuclic biqui ca' ti bete' yoc'ol ca' u mas yacuntoo' u bajil a hermano y yoc'ol ca' u mas betoo' a qui'i. 25 Ma' qui' ca' ti p'ütü' a much'tal eteloo' a hermano jabix a yan a walacoo' u betiqui. Yan ti chichcuntic ti wool tiqui bajil ti much'a'ano'on. Yan ti chichcuntic ti wool tiqui bajil ti mas yaab le'ec ti tan ti na'tic ti mas nütz'a'an u ca' udel a Cristojo.*
26 Pues te'i. Ti weeltaj u t'an a Dioso. Ti c'ümaj. Wa ca' ti ca' sucquinte ti tz'a'ques ti sip'il tucaye'ili, ma' ca' yan c'u' ti sij-oolil cu ca' joc'so'on ichil ti sip'il.* 27 Jadi' yan tun ti saaquil ti tz'abül ichil ti sip'il etel ti beel ichil a c'aac' a top qui' u chuwul a bel u cu chuwoo' boon a tz'iicoo' ti'i a Dioso.*
28 Pues te'i. Uchiji, wa yan ca' tuul wa ox tuul a tanoo' u tzolic a jun tuul ti ma' u tz'ocsaj a ley u tz'iibtaj aj Moisese, ma' ta'ach u ch'a'bül u yotzilil. Walac u quimsabül. 29 Wa quimsabi chen u men ma' u tz'ocsaj a ley abe'e, ¿uxtun mac u culpachtaj u Mejen a Dioso? ¿Ma' wa toj ca' tz'abüc u sip'il ti mas yaj tucaye'il? Uchiji, qui'cunbi ala'i etel Dios u men quimi a Cristo yoc'ol ca' sa'tesabüc ti sip'il. Aleebe tan u betic jabix ma'ax c'u'i ti'i a Cristojo. U p'a'astaj u Püsüc'al a Dios a walac u tz'eec to'on a qui'i.* 30 Ti weel biqui a Dioso. —Ten a meyaj abe'e, le'ec u yusq'uinbil u jel c'u' u betaj a maca. Inen bel in ca'a in wusq'uin u jel,— cu t'an a Dioso. —Le'ec a Noochtzili, bel u ca'a u yiloo' u sip'il a boon a ti'iji,— cu t'an a t'an a tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso.* 31 Top sabeensil tu jajil ca' xi'ic a mac tu taan a Dios a cuxa'an ti'i ca' u c'ümü' u sip'ili.*
32 Pues te'i. Tucle'ex biq'uini ti ca' a c'ümaje'ex a Cristojo. A muc'yajtaje'ex a top yaj a tz'abi te'ex ti tane'ex a tz'ocsaja.* 33 Yan ti q'uin p'a'asbe'ex yajcunbe'ex tu taan a yaaba. Yan ti q'uin p'a'asboo' yajcunboo' a wet'oque'ex, pero ma' a p'ütaje'exoo'i.* 34 A ch'a'aje'exoo' u yotzilil boon tuul a tz'aboo' ti presojili. Le'ec ti tan u tocbol a c'u' a yan te'exe, a cha'aje'ex ca' tocboc. Qui'e'ex ilic a wool u men a weele'ex ti yan te'ex a mas qui' a ma' yan q'uin u jobolo.* 35 Ma' a p'ütique'ex a noj-ooltic a Noochtzili, yoc'lal a yaj a tane'ex a c'ümiqui. Bel u ca'a tz'abül te'ex a mas qui'i. 36 C'abeet te'ex ca' a muc'yajte'ex abe'e, ti'i ca' a bete'ex a c'u' u c'ati a Dioso, y ti'i ca' a c'üme'ex a c'u' u yadaj u tz'eeque.* 37 —Pa'te to. Le'ec a mac a udel u ca'a wa'ye' yoc'olcaba, bel u ca'a ti udel. Ma' tu xantal ca' uduc,— cu t'an a t'an a tz'iiba'an yoc'ol a Cristojo. 38 —Le'ec a tojquinbi u na'at u men u tz'aj u yool tin pacha, le'ec bel u cu c'ümü' a cuxtala. C'u' betiqui, ca' usc'ac tu pacha, ma' qui' in wool etel,— cu t'an a Dios ti tz'iiba'ana. 39 C'u' betic ino'ono, ma' jabixo'on ala'oo' a walacoo' u yusc'al tu pach a walacoo' u p'aatül ti pula'anoo'i. Ino'ono, jabixo'on ala'oo' a que'enoo' u yool tu pach a Dios a walacoo' u p'aatül ti sa'ala'anoo'o.
* 10:1 Col 2:17 * 10:4 goat * 10:4 Mi 6:6 * 10:5 Sal 40:6 * 10:10 Zac 13:1; Jn 17:19; Jn 19:34; He 13:12 * 10:11 Nm 28:3; He 7:27 * 10:12 Col 3:1; He 1:3 * 10:13 Sal 110:1; Hch 2:35; 1 Co 15:25; He 1:13 * 10:15 2 P 1:21 * 10:16 Jer 31:33 * 10:19-20 Jn 10:9; Jn 14:6; He 9:8 * 10:21 1 Ti 3:15 * 10:22 Stg 1:6; Ez 36:25; 2 Co 7:1 * 10:23 1 Co 1:9 * 10:25 Hch 2:42; Ro 13:11; 2 P 3:9 * 10:26 Nm 15:30; 2 P 2:20 * 10:27 Ez 36:5 * 10:29 1 Co 11:29; Mt 12:31 * 10:30 Dt 32:35; Sal 94:1; Dt 32:36; Sal 50:4; Sal 96:13 * 10:31 Is 33:14; Lc 12:5; Lc 21:11 * 10:32 Ga 3:4; 2 Jn 1:8; Col 2:1 * 10:33 Fil 1:7; Fil 4:14 * 10:34 Mt 5:12; Hch 5:41 * 10:36 Lc 21:19; Col 3:24