15
Le'ec ada' a mucult'an yoc'ol a carnero* a sa'tiji.
Pues te'i. Jun p'eel q'uin much'lajoo' ti yaab aj mol taq'uin ti'i a gobiernojo, u yet'ocoo' a top yaab u sip'ili. Tanoo' u naatz'ül u yubi u t'an a Jesusu.* Le'ecoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata, u yet'ocoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, cajoo' ti p'a'as. —Le'ec a winic ada'a, top walac u c'ümicoo' a yanoo' u sip'ili. Walac u janal eteloo',— cu t'anoo'.* U men u yadajoo' abe'e, nuucboo' ich mucult'an u men a Jesusu. —Jun tuul a winiqui, yan u carnero cien tuul. Wa cuchi ca' sa'tüc ti'i a jun tuulu, bel u cu p'ütoo' a noventa y nueve tuul tuba tanoo' u janal. Bel u ca'a u cüxte a jun tuul a sa'ti asto u cüxtic. Tulacal a jujun tuule'exe, jede'eque'ex ilic a betic ti baalo',— cu t'an a Jesusu.* —Le'ec ca' u cüxte a sa'tiji, qui' u yool. Bel u ca'a u c'oochte. Le'ec ca' c'ochoc tu yotocho, bel u cu püyoo' u amigojoo' eteloo' u yettzeel. “Qui'aque'ex ilic a wool inche'exe. In cüxtaj a carnero a sa'ti tene,” cu t'an ti'ijoo',— cu t'an a Jesusu.* —Inen tan in wadic te'ex. Le'ec ca' u jele' u tucul u p'ütü' u bete' a c'as jun tuul a yan u sip'il jabix ala'oo' a que'en tin tzeele, walac u yantal a qui'-oolal ti ca'an tu jajil. Mas qui'oo' u yool etel a jun tuul abe'e, tuwich etel a noventa y nueve tuul a tojoo' u na'at a ma' tzaj u jelicoo' u tucul,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o.*
Le'ec ada' a mucult'an yoc'ol a taq'uin a sa'tiji.
—Pues te'i. Jun tuul ix ch'upu, yan u taq'uin diez p'eel, Wa cuchi ca' sa'tüc ti'i a jun p'eele, bel u cu tübü' a lampara ti'i ca' sasilac a ich naja. Bel u cu miiste a ichnaja. Bel u cu tz'a' u yool u cüxte asto u cüxtic. ¿Ma' wa baalo'?— cu t'an a Jesusu. —Le'ec ca' u cüxteje, bel u cu püyoo' u amigo eteloo' u yettzeel. “Qui'aque'ex ilic a wool inche'exe. In cüxtaj in taq'uin a sa'tiji,” cu t'an ti'ijoo'. 10 Inen tan in wadic te'ex. baalo' ilic ti walac u qui'taloo' u yool u yaj xa'num a Dios ti ca'an le'ec ca' tojac u na'at jun tuul a yan u sip'il jabix ala'oo' a que'en tin tzeel,— cu t'an a Jesusu.
Le'ec ada' a mucult'an yoc'ol a mejentzil a sa'tiji.
11 —Pues te'i. Jun tuul a winiqui, yan u mejen ca' tuul. 12 “Tat,” cu t'an a itz'intzil ti'i u tata. “Tz'a ten boon a ayic'alil a bel u ca'a ti p'aatül tene,” cu t'an ti'i u tat. U t'oxaj u ayic'alil ti'ijoo' u mejen,— cu t'an a Jesusu. 13 —Ma' top yaab q'uin a manüc ti ca' u much'quintaj u ayic'alil a itz'intzili. Joq'ui te'i. Bini ti ulaac' caj ti naach. U sütaj u taq'uin tanil u betic a ca'ax c'u'ac ti c'asili.* 14 Le'ec ti jobi tulacal u taq'uini, caji a wi'ijil tu jajil ichil a caj abe'e. A itz'intzili, caji u yubi u yajil a wi'ijili, 15 mentücü, u cüxtaj u naal etel jun tuul a que'en te'iji. Tücaa'bi ichil u cuuch meyaj ti tzen eq'uen. 16 U c'atiintaj ilic cuchi u jante a jabix bitz a tan u tz'eec ca' u jantoo' a eq'uene. C'u' betiqui, ma'ax c'u' a tz'abi ti'iji.
17 Pues te'i. C'aji u winiquil a itz'intzili. “Yanoo' u yaj meyaj in tata. Ma' pataloo' u jante boon a walacoo' u tz'abül ti'iji. C'u' betiqui, wa'ye' tan in quimil u men wi'ijil,” cu t'an tu bajil. 18 “Bel in ca'a ti joc'ol wa'ye'. Bel in ca'a etel in tat. Bel in quin wadü' ti'i: “Tat, yan in sip'il ti'i a Dioso. Yan ilic in sip'il tech.* 19 Ma' qui' ca' a wileen jabixen a mejene. Mas qui' ca' a wileen jabixen jun tuul a waj meyaja. Baalo' ca' in wadü' ti'i,” cu t'an tu bajil,— cu t'an a Jesusu.
20 —Pues te'i. Joq'ui. Bini etel u tat. Naach to que'en ma' c'ochoc ti ilbi u men u tat. Qui'aji u yool u tat. Alca' ti bini u c'ümü' u mejen. U meectaj. U yutzintaj,— cu t'an a Jesusu.* 21 —“Tat, yan in sip'il ti'i a Dioso. Yan ilic in sip'il tech. Ma' qui' ca' a wileen jabixen a mejene,” cu t'an ti'i u tat.* 22 “Tales a noc' a quich'pana. Sebac. Cünü ti'i. Tz'a u tz'üpütc'ü' tu c'ü'ü. Cünü u zapato tu yoc,” cu t'an u tat ti'i u yaj meyaj.* 23 “Tales aj meen wacax ti quelemcuntaj ti'i fiesta. Quimes. Co'ne'ex ti janal. Co'ne'ex ti bete' a fiestaja. 24 Le'ec in mejen ada'a, jabix quimen tene, pero ca' cuxlaji. Sa'ti biq'uin ado'o, pero ca' udi,” cu t'an u tat. Cajoo' u bete' a fiestaja,— cu t'an a Jesusu.*
25 —Pues te'i. Que'en to ich col a sucu'untzili. Le'ec ti tan u yusc'ala, naatz'i tu tzeel a naja. U yubaj a sono. Tan a ocoto. 26 Le'ec a sucu'untzili, u püyaj jun tuul aj meyaja. “¿C'u' a tan u manülü?” cu t'an ti'i. 27 “Udi a witz'in. Qui' u yool a tat ti udi. Ma' c'oja'ani. U tz'aj ti quimsabül aj meen wacax a quelemcunbiji,” cu t'an ti'i. 28 C'u' betiqui, tz'iicaji a sucu'untzili. Ma' u c'ati ocol ich naj. Joq'ui a tattzil pach naja. U yaaltaj u qui'cunte u yool.* 29 “C'aac tech boon jaab uchuc in meyaj ta wetel. Ma'ax jun sut wa ma' in tz'ocsaj a t'an. C'u' betiqui, ma' a tz'aj ten ma'ax jun tuul a cabro§ ti'i in betical a fiesta eteloo' in amigo,” cu t'an ti'i u tat ti uchi u nuuc.* 30 “C'u' betiqui, le'ec ti udi a mejen abe'e, a tz'aj ti quimsabül aj meen wacax a quelemcunbiji. Ala'aji, chen u sütaj a ayic'alil etel ix c'ac'as ch'up,” cu t'an ti'i u tat. 31 “Yum, que'en ti que'enech tin wetel. Tulacal a c'u' a yan tene, tech,” cu t'an a tattzili. 32 “Yan ti betic a fiestaja. Yan u qui'tal ti wool. Le'ec a witz'ini, jabix quimen to'ono, pero ca' cuxlaji. Sa'ti biq'uin ado'o, pero ca' udi,” cu t'an u tat ti'i u mejen,— cu t'an a Jesus yoc'ol u c'üm-oolbaanül a Dios u menoo' a mac a yanoo' u sip'il jabix ala'oo' a que'enoo' tu tzeele.*
* 15: tümünyuc * 15:1 Mt 9:10; Ez 18:23; 1 Ti 1:15 * 15:2 Hch 11:3 15:4 tümünyuc * 15:4 Mt 18:12; 1 P 2:25 15:6 tümünyuc * 15:6 1 P 2:10,25 * 15:7 Pr 30:12 * 15:13 Mr 12:44; Gn 6:5; Sal 81:12; Jer 2:5; Ro 1:21; Tit 3:3 * 15:18 1 R 20:30; 2 Cr 33:12,13; Lm 3:40; Os 14:3-7; Jon 2:4; Lv 26:40,41; 1 R 8:47,48; Job 33:27,28 * 15:20 Is 49:15; Hch 2:39; Ef 2:13,17 * 15:21 Sal 51:4 * 15:22 Mt 22:11; Ga 3:27; Rev 19:8 * 15:24 Ef 2:1; Ef 5:14; Col 1:13; Is 35:10 * 15:28 1 S 17:28; Is 65:5; Jon 4:1-3; Hch 11:2 § 15:29 goat * 15:29 Mt 20:11,12 * 15:32 Sal 51:8; Is 35:10; Jon 4:10; Ro 15:9-12