15
Qui'cunte u yool a wet'oc, ma' chen a bajil.
Pues te'i. Le'ec boon tuulo'on a chich ti woolo, yan ti waanticoo' a ma' chichoo' u yoolo. Ma' qui' ti chen ti bajil a ca' ti tucleje.* Yan ti waanticoo' ti hermano ti'i ca' yanac a qui' ti'i y ti'i ca' chichac ilic u yool.* Baalo' ilic a Cristojo, udi wa'ye' ma' ti'i ca' u qui'cuntical u yool chen tu junali. Uchi ilic ti'i jabix ti tz'iiba'an: —Le'ec a p'a'as a tanoo' u yadic ta woc'olo, u tz'ajoo' tin woc'ol,— cu t'an ti'i a Dioso. Baalo' ti tz'iiba'an.* Le'ec a c'u' a tz'iiba'an ichil u ju'um a Dios uchiji, ac tz'iiba'an ti'i ca' ti weelte ti'i ma' u siq'uil ti wool. Ac tz'iiba'an ilic ti'i ca' yanac u jetz'a'anil ti wool. Ti baalo'o, ti weel ti bel ti ca'a ti c'ümü' a qui' etel a Dioso.* Le'ec a Dioso, walac u tz'eec ti'i a mac ti ma' u siq'uil u yool etel a tojo. Walac ilic u tz'eec u jetz'a'anil u yool. In c'ati cuchi ca' u tz'aa' te'ex ti qui'e'ex ta bajil jabix ilic u c'ati a Jesucristojo.* Ti baalo'o, jumbele'ex ilic ta bajil ti tane'ex a wadic u qui'il a Dioso, le'ec u Tat ti Noochil a Jesucristojo.
Aalbi u pectzil a Dios ti'ijoo' a ma' Israele.
Pues te'i. C'üme'ex ca' ococ ta yaame'ex a ca'ax macac ti hermanojil jabix ilic ca' u c'ümaje'ex a Cristo u men hermano ta wichi. Baalo' ti bel u ca'a aalbül u qui'il a Dioso.* Tan in wadic te'ex. Le'ec a Cristojo, udi yoc'olcab ti'i ca' u yaantoo' aj Israele. Baalo' ca' u jajcuntaj boon t'an u tz'aj a Dios ti'ijoo' u uchben mamaa'oo' aj Israele.* Udi ilic ti'i u yaantoo' aj Israel ti'i ca' aalbüc u qui'il a Dios u menoo' a ma' Israel u men tanoo' u ch'a'bül u yotzilil. Baalo' ilic ti tz'iiba'an: —Bel in quin wadü' a qui'il ti'ijoo' a ma' Israele. Bel in quin c'ayinte a qui'il,— cu t'an ti'i a Dioso.* 10 Tz'iiba'an ilic ti baala': —Qui'aque'ex a wool a ma' Israele'ex a wet'oque'exoo' aj Israel le'ec a caj a yeeta'an u men Dios.—* 11 Tz'iiba'an ilic ti baala': —Tulacale'ex a ma' Israele'exe, ade'ex u qui'il a Noochtzili. Tulacale'ex yane'ex a wadic u qui'il a Noochtzili.—* 12 Baala' u tz'iibtaj aj Isaiasa: —Yantal u ca'a jun tuul tu yaamoo' u mam aj Isai*. Yantal u ca'a ti'i ca' u tücaa'too' a ma' Israele. Que'enoo' u yool a ma' Israel tu pach ti'i ca' tz'abücoo' a qui' ti'ijoo'o.— Baalo' ti tz'iiba'an yoc'ol a Jesusu.* 13 Le'ec a Dioso, walac u tz'eec ti'i a mac ca' u yeelte ti yan a qui'il ti'i ti ca'ana. In c'ati ala'i ca' u tz'aa' te'ex ti qui'e'ex a wool, y jetz'a'ane'ex a wool tu jajil, tanile'ex a tz'ocsic ala'aji. Wa ca' u tz'aa' te'ex abe'e, bel ilic u cu tz'aa' u muc' u Püsüc'al a que'ene'ex ichil a püsüc'ala, ca' u mas chiclac a woole'ex a paac'te c'u' a bel u ca'a tz'abül te'ex ti ca'ana.
14 Pues te'i. Hermanoje'ex, in weel ti walaque'ex a betic a qui'il ti yaab. Yaab a weele'ex. U paatale'ex a ca'ansique'ex a bajil.* 15 Yan c'u' in tz'iibtaj te'ex ti chich in tze'ec. Ac a weele'ex tun c'u' in wadaja. Chen tan in ca' c'ajsic te'ex u men in meyaj a tz'abi ten u men a Dioso.* 16 U tz'aj ten ca' in bete' u meyaj a Jesucristo ta yaame'ex a ma' Israele'exe. Walac in wadic u pectzil a Dios ti'ijoo' jabix inen u yaj mansaj t'an ala'oo' ti'i a Dioso. In men inene, walacoo' u c'ümbül. P'aatoo' ti'i Dios u men u Püsüc'al a Dioso.* 17 Qui' in wool etel u meyaj a Dios a tan in betiqui, u men tan u yaantiquen a Jesucristojo.* 18 Ma' tin tzicbaltic a ca'ax c'u'ac ti meyajili. Jadi' etel a meyaj le'ec ti walac u yaantiquen a Cristojo, jadi' a walac in tzicbaltiqui. Le'ec a meyaj abe'e, le'ec u c'ümbül u t'an a Dios u menoo' a ma' Israele, yoc'ol a c'u' a walac in wadic y in betiqui.* 19 Walacoo' u c'ümic u men a milagro a walacoo' u yiliqui, u men walac u sa'tesabüloo' u yool. Walacoo' u c'ümic u men u muc' u Püsüc'al a Dioso. In laj adaj u pectzil a Cristo ich caj Jerusalen y tac tu cuenta Ilirico.* 20 Que'en in wool in wadü' u pectzil a Cristo tuba ma'ax jun sut aalbüc y le'ec, a tan in betiqui. Ma' in c'ati ca' manül tuba ac aalbi tun u pectzil u men ulaac'.* 21 Baala' ti tz'iiba'an: —Beloo' u cu yubi tuba ma'ax jun sut aalbüc ti'ijoo' u pectzil a Cristojo. Beloo' u ca'a u ch'aa' u tojil mac a ma'ax jun sut u yuboo' u pectzil,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana.*
Tan u tuclic u beel ich caj Roma aj Pablojo.
22 Pues te'i. Maneen tuba ma'ax jun sut u yubajoo' u pectzil a Cristojo, mentücü, ma' yanaji u q'uinil in c'ochol ta wetele'ex.* 23 C'u' betiqui, jobi in meyaj wa'ye' aleebe. Uchi caaquen in tucle a sut ta wetele'exe.* 24 In c'ati cuchi manül ti sut ta wetele'ex le'ec ti tan in beel tu cuenta España. Le'ec ti culaquen ta yaame'ex tz'etz'eecac, in c'ati cuchi ca' a qui'qui't'anteene'ex ti xiquen.* 25 C'u' betic aleebe, bel in ca'a ich caj Jerusalen. Tan in bensic a sij-ool ti'i u yaantabeeboo' boon tuul a hermano a que'enoo' te'i ich caj Jerusalen.* 26 Le'ecoo' a hermano cuenta Macedonia cuenta Acayaja, joc'a'anoo' tu yool ca' u tz'ajoo' u yaantabeeb a otzil tu yaamoo' a hermano ich caj Jerusalen.* 27 Qui'oo' tu wich ca' u tz'ajoo' abe'e. Le'ec u pectzil a Cristojo, te' caji ich caj Jerusalen. Le'ecoo' a ma' Israele, u c'ümajoo' a pectzil abe'e. P'aati ti'ijoo' jabix cuchi yanoo' u p'ax ti'ijoo' a que'enoo' ich caj Jerusalen, mentücü, yanoo' ilic u yanat etel a c'u' a yanoo' ti'iji.* 28 Le'ec ca' in c'ubu' u yaantabeeboo'o, jobi in meyaj te'i. Pachili, bel in ca'a cuenta España. Le'ec ti tan in beel tu cuenta Españaja§, manül in ca'a ta wetele'ex.* 29 Inene, in weel. Le'ec a sut a bel in quin bete' ta wetele'exe, bel u ca'a qui'qui't'anbül tu jajil u men a Cristojo.*
30 Pues te'i. Hermanoje'ex, ti'ije'ex ti Noochil a Jesucristojo. Yaj a wu'ye'exoo' a hermano u men u Püsüc'al a Dioso. Tan in wadic te'ex. Jumbelaque'ex ti na'at ca' ti c'ajse'ex a Dios tin woc'ol* 31 ti'i ma' in c'ubbul ti'ijoo' a ma' ta'achoo' u tz'ocsaj ich cuenta Israel. C'ajse'ex ilic a Dios tin woc'ol ti'i ca' u c'ümoo' tu qui'il u yaantabeeb a hermano ich caj Jerusalen a tan in bensiqui.* 32 Wa ca' u c'ümoo' abe'e, y qui' tu wich a Dios ca' xiquen ta wetele'exe, qui' in wool ca' c'ochoquen ta wetele'ex. Te'i jetz'a'anac in wool ti tan ti sut.* 33 Le'ec a Dioso, walac u tz'eec a jetz'a'an-oolili. In c'ati cuchi ca' u cününte'ex. Toj ti baalo'.
* 15:1 Ga 6:1; Ro 14:1 * 15:2 1 Co 9:19; Fil 2:4,5; Ro 14:19 * 15:3 Sal 69:9 * 15:4 2 Ti 3:16 * 15:5 1 Co 1:10; 1 P 3:20 * 15:7 Ro 5:2 * 15:8 Mt 15:24; Jn 1:11; 2 Co 1:20 * 15:9 Jn 10:16; Sal 18:49 * 15:10 Dt 32:43 * 15:11 Sal 117:1 * 15:12 Jesse * 15:12 Is 9:6,7; Is 11:1; Rev 5:5; Rev 22:16 * 15:14 2 P 1:12; 1 Jn 2:21; 1 Co 8:1 * 15:15 Ga 1:15 * 15:16 Ga 2:7,9; 1 Ti 2:7; Is 66:20; Fil 2:17 * 15:17 He 5:1 * 15:18 Hch 21:19; 1 Co 3:6-9; Ro 1:5 * 15:19 Hch 19:11 * 15:20 2 Co 10:13 * 15:21 Is 52:15 * 15:22 Ro 1:13 * 15:23 Hch 19:21 15:24 Spain * 15:24 Hch 15:3 * 15:25 Hch 24:17 * 15:26 1 Co 16:1; 2 Co 8:1; 2 Co 9:2 * 15:27 1 Co 9:11; Ga 6:6 15:28 Spain § 15:28 Spain * 15:28 Fil 4:17 * 15:29 Ro 1:11; Ef 3:8 * 15:30 Fil 2:1; 2 Co 1:11; Col 4:12 * 15:31 2 Ta 3:2 * 15:32 Stg 4:15; 2 Co 7:13; 2 Ti 1:16; Flm 7