7
Yeetboo' ciento cuarenta y cuatro mil tuuloo' aj Israele.
Pues te'i. Le'ec ti mani abe' a yuc'laja, in wilaj cuatro tuul u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. Wa'an ti que'enoo' yoc'olcab ti norte*, ti sur, ti joq'ueeb q'uin y ti oqueeb q'uin. Tanoo' u c'ütic a ic' ti'i ma' u yuustic a lu'um, ma'ax a c'ac'naab ma'ax tulacal a che'e.* Ac tz'abi u meyaj ala'oo' ti'i u yajcunticaloo' a lu'um y a c'ac'naaba. Ca' in wilaja, jeda' ulaac' jun tuul u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. Tan u talel joq'ueeb q'uin. Tan u talesic jun p'eel u p'is ti'i u tz'eec u p'is boon tuul a ti'i a Dios a cuxa'an jumpulu. Uchi u t'an ala'i ti chich ti'ijoo' a cuatro tuul abe'e. —Ma' a se' yajcuntique'ex a lu'umu, ma'ax a c'ac'naaba, ma'ax a che'e, asto ca' ti tz'aa' u p'is tu t'ab boon tuul u yaj meyaj ti Dios,— cu t'an ti chich ti'ijoo' a cuatro tuulu.* In wu'yaj boon tuul a tz'aboo' u p'is. Ciento cuarenta y cuatro mil tuul a tz'aboo' u p'isi. Le'ecoo' aj Israel a doce muuch'oo' tu bajili, tz'aboo' u p'is.* Baala'oo' u c'aba' a jujun muuch'u:
U mamoo' aj Juda 12000§
U mamoo' aj Ruben 12000
U mamoo' aj Gad 12000
U mamoo' aj Aser 12000
U mamoo' aj Neftali 12000
U mamoo' aj Manases 12000
U mamoo' aj Simeon 12000
U mamoo' aj Levi 12000
U mamoo' aj Isacar 12000
U mamoo' aj Zebulon 12000
U mamoo' aj Jose 12000
U mamoo' aj Benjamin 12000
Ilbi boon tuul a cristiano ti ca'an u men aj Juana.
Pues te'i. Ca' in wilaja, tu taan a Dioso, y tu taan a Carnerojo*, te'i que'enoo' a cristiano a wa'anoo'o. Top yaaboo' tu jajil. Ma' yan biqui u xocbol boon u yaabil. Yan a taloo' ichil jujun p'eel a nucuch caja. Yan a taloo' ichil a jujun p'eel aj meen caja. Yan a taloo' ichil tulacal a boon paay u wich a t'ana, tulacal. Laj sücoo' u noc'. Laj yan jabix u le' a ch'ib tu c'ü'oo'.* 10 Uchoo' u t'an ti chich. —Ti Dios a tina'an tuwich a silla chumuquil u yet'oc a Carnerojo, le'ecoo' u sa'altajo'on,— cu t'anoo' ti chich.* 11 Tu xooy a Dios a tina'an chumuquil etel boon a nucuch winic y etel a cuatro tuul a baalche' a cuxa'ana, te'i ilic wa'an ti que'enoo' tulacaloo' u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. Le'ecoo' u yaj xa'num abe'e, xonlajoo' tu taan a Dioso. U c'ajsajoo' a Dioso.* 12 —Jaj a aalbi yoc'ol u qui'il a Dioso,— cu t'anoo'. —Qui' u yaalbül u qui'il, tulacal. Qui' u yaalbül ti seeb u yool. Qui' u tz'abül a bo'tic ti'i. Qui' u tz'ocsabül u yanil. Qui' u yaalbül ti yan u muc' u yanil. Qui' ilic u yaalbül ti yan u muc'. Qui' u yaalbül abe' jumpul. Jaj tulacal abe'e,— cu t'anoo' u yaj xa'num a Dios ti ca'ana.*
13 Pues te'i. Uchi u t'an tin wetel jun tuul tu yaamoo' a nucuch winiqui. —¿Ma' wa a weel macoo' a cristiano ado' a sücoo' u noc'o? ¿Ma' wa a weel tuba taloo'?— cu t'an ten. 14 —Noochwinic, ma' in weel, pero ¿ma' wa a weel inchech macoo' y tuba taloo'?— queen ti'i. —Le'ecoo' ado'o, le'ec a joc'saboo' tuba tan to a top yaja. Tojquinboo' u na'at u men u betajoo' jabix u p'o'ajoo' u noc' etel u q'uiq'uel a Carnerojo ca' p'aatüc ti süc, le'ec ca' u c'üm-ooltajoo' a Cristojo,— cu t'an ten.* 15 —U men u betajoo' ti baalo'o, que'enoo' tu taan u silla a Dioso. Ti q'uin ti ac'ü' tanoo' u betic u meyaj ichil u yotoch a Dioso. Le'ec a Dios a tina'an tuwich a silla abe'e, le'ec tan u cününticoo'.* 16 Ma' tu wi'ijtaloo' y ma' tu yuc'ajtaloo' tucaye'il. Ma' tu ca' tich'biloo' u men a q'uini, ma'ax tu ca' chuwbuloo' u men ca'ax c'u'ac ti chücüjil,* 17 u men le'ec a Carnerojo§ a que'en chumuquil tuba que'en a Dioso, le'ec u yaj cananiloo'. Bel u cu bensoo' tuba yan a cuxlinja' a walac u tz'eec a cuxtala. Le'ec ilic a Dioso, jumpul bel u cu laj choo' u c'a' u wichoo' ala'oo',— cu t'an ten jun tuul tu yaamoo' a nucuch winic yoc'ol ca' qui'acoo' u yool jumpul.*
* 7:1 north 7:1 south * 7:1 Sal 34:7; He 1:14; Is 27:8; Jer 49:26; Dn 7:2; Jon 1:4; Ex 15:10; Sal 147:18; Rev 9:4 * 7:3 Mt 24:22,31; Rev 6:6; Rev 9:4; Ez 9:4; Ef 4:30; 2 Ti 2:10; Rev 14:1; Rev 13:16; Rev 22:4 7:4 144,000 * 7:4 Rev 9:16; Gn 15:5; Is 4:2,3; Ro 9:27; Rev 14:1 § 7:5 doce mil * 7:9 Tümünyuc * 7:9 Gn 12:3; Gn 22:17; Gn 49:10; Is 2:2,3; Is 43:6; Rev 5:9; Rev 3:5 7:10 Tümünyuc * 7:10 Sal 3:8; Is 43:11; Jer 3:23; Os 13:4; Rev 5:13 * 7:11 Rev 4:6 * 7:12 Rev 5:13 7:14 Tümünyuc * 7:14 Hch 14:22; Is 1:18; Zac 3:3; He 9:14; 1 Jn 1:7; Rev 1:5 * 7:15 Is 4:5,6 * 7:16 Is 49:10; Sal 121:6 § 7:17 Tümünyuc * 7:17 Sal 23:1; Sal 25:8