Jaanju-janampa mirlimirli ngaanya nampa yupalpa kurtingu
1
Jiijajmili walyjakajalurniya wajani, yini jilanya, “Jiinya-lampa maaja jirlpi.” Ngayulurnangku Jaanju mirlimirli ngaanya wakara kurtingkuni, Kiyajku, Jiijajmili walyjalun kulilkuraku. Ngayurnangku pukurlpa nyininpa.
Nyuntulurni kulila!, ngayumili walyjalu. Mamarnangkura japilpayi nyuntunta ngampurrju kanyilkura, kunyjunyu ngarntaparni. Ngayulurnanta nintilu kulini, nyunturan Jiijajmili walyja jungaran nyinani. 3-4 Jiijajmili walyjakajalurniya yanu jakurljunu, nyunturan junga nyinani Mamamili wangkaku. Jakurlkajarna kulilpayi Jiijajmili walyjakajaya junga nyinin, Mamamili wangkaku, palujanurna-nyurrampa ngayu pukurlminyirri nyinani.
Kiyajpa Jiijajmili walyja junga nyinapayi
Ngayumili walyja, pukurlparnangku nyinani, jumajin kunyjunyukaja ngapini Jiijajmili walyjakajaku. Karlkinpaya wamparla nyinani, jiikajakulurrju-janampan kunyjunyu ngapilpayi. Jiikajalu-lanyajuya yanuka jakurljunu nyuntulu-janampan kunyjunyu ngapilpayi, ka-janampan layikamu nyinapayi. Jiijajmili wangkaya parra jakurljuninpa kaya yaninpa nyuntumili ngurrawana. Nyuntulu-janampa kunyjunyu ngapila!, mawu yankuraya parra jakurljunkuranpa, ngurra kujupangkakamu ngurra kujupangka. Murrarnilula jilanyalu kunyjunyu ngapini, jampaya Jiijajmili wangka parra wajani. Jilanyakura Mama pukurlarrini. Jiikajaluya julyju kulilpayi ngurra walyjangkalu jilanya, “Jiijajmili wangkala-jananya parra wajalku. Ka mirtala-jananya manikamu mirrka manku, parlanykajangka, Jiijajmili walyjangkawiyajula-jananya manku mirrkakamu manikaja.” Palujanu ngayurtinjula-janampa Jiijajmili walyjakajaku kunyjunyu ngapilkura, manikamu mirrkala-jananya yungkura, jampaya Jiijajmili wangka parra jakurljuninpa. Yiipila-jananya jilanyalu yaalpamulku, palujanuya yarnngalu martukajalu kulilku Jiijajmili wangka.
Tayaturappakamupula Timitirijpa julyju nyinapayi
Nyuntumili tawunjaya kujungkarrini Jiijajmili walyjakaja. Tawun jiikartirna-jananya julyju Jiijajmili walyjakaja yupalpa kurtingu mirlimirliwinti. Jaajpurlukalu maajalu yini Tayaturapju ngayumili wangka mirlimirli palungka riitamunu ka kulinu junu, mirta-janampa jiikajaku yupalkajaku pukurlarringu, paki. 10 Mayitpirna ngula yanku, karnalu Tayaturapja wajalku, jumaji-lanyaju wululu jankapayi. Ka-janampa Jiijajmili walyjakajaku wirrirlijanukajaku jankani. Nyuntumili tawunja, jiimartajiya Jiijajmili walyjakaja pukurlarrini-janampaya wirrirlijanukajaku, ka-jananya Tayaturapju wajara kurtingkuni, jaajingkamarra, jumajiya kujungkarrijaku. 11 Ngayumili walyjalu wangka ngaanya kulila! Jiinya maaja Tayaturappa walyku nyinani, mirtan jilanyayuru nyuntu nyina! Karlkinpaya Jiijajmili walyjakaja kunyjunyu nyinani, palunyayurun kunyjunyu nyuntu nyinaku. Yiipi martulu Jiijajmili walyjalu kunyjunyu ngapilku, palujanu yilta Mamamili walyja nyinani. Yiipi martu kujupalu Jiijajmili walyjalu mirta kunyjunyu ngapilku, palujanunga mirta Mamamili walyja nyininpa.
12 Ngulantaya martu kujupa Jiijajmili walyja, yini Timitirijpa mawu yanku nyuntumili ngurrawana, kayilaparayan pukurlarriku nyinaku, kayilaparayan kunyjunyu ngapilku. Jiijajmili yarnngaraya paluku pukurlarrini, ngayurtinpalurrju. Jungalurnanta jilanya wajani.
13 Ngayulurna kulini wangka kujupakajarnanta wajalkura. Ka mirtarna mirlimirlingka ngaangka wakalku, 14 kurlungarnanta yanku ka ngayulu walyjalu wajalku.
15 Mamarnangku japini, pukurlpan nyinakura.
Ngaamartajiluya nyuntumili miirtikajalu wajani, “Kunyjunyulaju nyininpa.” Nyuntumili miirtikajaya jiingka nyininpa, kajuya karlkinpa ngayumili miirtikajalurrju nyininpa. Jiikajangka-jananya wajala!, ngayurna kunyjunyu nyininpa.
Jiijajmili walyjakajaya ngaangka kujungkarrini. Jiikajaluntaya wajanu, “Ngayurtinpalara kunyjunyu nyinani Jiijajku.”