15
Siin kaꞌan Jesús, ti ni kachi ya nuu da naa da:
―Maa ri na kuu nanu ɨɨn yoꞌo nuu nutɨkaꞌya vaꞌa, ti Tata ri na kuu nanu ɨɨn chaa jitu nuu nutɨkaꞌya un. Ti maa ra naa ra, chi ka kuu ra nanu ndaꞌa yuku tɨkaꞌya un. Chi nu tu saꞌa vaꞌa ra jniñu ya, ti saꞌa yo nanu ja tu jaꞌa ra ndeꞌe, ti sasɨɨn Tata ri roꞌo, nanu ja kaꞌncha yo ɨɨn ndaꞌa nuu tɨkaꞌya ja tu jaꞌa ndeꞌe un. Ko nu saꞌa vaꞌa ra jniñu ya, ti sandoo ga ya roꞌo, nanu ja sete yo ndaꞌa nuu tɨkaꞌya un nava na kuaꞌa ga ndeꞌe.
Ja ni ka ndundoo ra undi ini añu ra, chi ni ka kandixia ra jnuꞌun ni kaꞌan ri jiin ra. Ko nu na jakuñɨ niꞌin ra jiin ri, ti suni maa ri na kundaka niꞌin ri roꞌo, chi saꞌa ra jniñu vaꞌa nuu ya nu tu jakuñɨ niꞌin ra jiin ri. Suni siaꞌan kuu jiin ndaꞌa yuku nuu tɨkaꞌya un. Nu na kencha ɨɨn ndaꞌa nuu yɨjnɨɨ un, ti tukaa kuaꞌa ndeꞌe, chi nasa kuu kuaꞌa ndeꞌe ti tukaa ga yɨjnɨɨ.
Maa ri kuu nanu yoꞌo nuu tɨkaꞌya un, ti roꞌo naa ra ka kuu ra nanu ndaꞌa yujnu un. Nu roꞌo na natuꞌva ruꞌu, ti maa ri na kɨndaꞌa niꞌin ri roꞌo naa ra. Yukan na ti vaꞌa xaan kuu jniñu ya, chi nakaya kiꞌin, nanu ja kuun vee ndeꞌe xini nuu tɨkaꞌya un. Ko nu tu kɨndaꞌa niꞌin ri roꞌo naa ra, ti va tu kuɨtɨ na jniñu vaꞌa saꞌa ra.
Nu tu jakuñɨ niꞌin ra jiin ri, ti sasɨɨn Tata ri roꞌo, nanu ja kaꞌncha yo ndaꞌa yujnu ja tu jaꞌa ndeꞌe, na ichi. Yukan na ti nastutu yo ja na kayu nuu ñuꞌun. Ko nu ni ka jakuñɨ niꞌin ra jiin ri, ti kuꞌun ini ra jnuꞌun kaꞌan ri. Yukan na ti kakan ra ja kuni ra, ti kuaꞌa ri savaꞌni ga ndoo na kakan ra. Nu siaꞌan na siuku ra taka un, yukan na ti ka stuu ra maa ra ja ka kundixia ra yɨvɨ ka skuaꞌa jiin ri. Siaꞌan na ti nakuni yɨvɨ ja kuñaꞌnu xaan ga Tata ri.
Mani ri jiin ra naa ra siaꞌan nanu mani Tata ri jiin ri. Yukan kuu ja niꞌin kujiin ra naa ra ti kunchuku mani ra sɨkɨ ja kundaꞌu ini ri roꞌo. 10 Nu siaꞌan na saꞌa ra ti kuandatu ra jniñu taꞌu ri. Yukan ti ka ñukuu ini ra ruꞌu ja mani ri jiin ra. Chi suni siaꞌan ni jandatu ri nuu Tata ri, ti ñukuu ini ri ja mani ya jiin ri.
11 Taka jnuꞌun jaꞌa xndaku ri nuu ra naa ra ja na kuandatu ra, nava siaꞌan na niꞌin ra jnuꞌun ndee ini ti na koo sɨɨ ndixia ini ra jiin ri. 12 Ti jaꞌa kuu ɨɨn jniñu taꞌu ri nuu ra, ja na kundaꞌu ini nuu jnaꞌan ra, siaꞌan nanu ni kundaꞌu ini ri roꞌo naa ra.
13 Nu vasu na kuu ɨɨn chaa, ja nama da amigo da sɨkɨ ja kundaꞌu ini da, ti yukan kuu ɨɨn jniñu kaꞌnu ja kuu nuu Yandios. Chi tukaa iyo ɨɨn jniñu kanuu ga ja kuu saꞌa yo. 14 Ti roꞌo naa ra, ka kuu ra amigo ri nu ka siuku ndaa ra jniñu taꞌu ri. 15 Vijna ti tukaa kachi ri ja ka kuu ra nanu muzu ri, chi ɨɨn muzu tu jini da nasa ndoꞌo ini jitoꞌo da. Na kaꞌan ri amigo vijna na, chi ja ni kachi ndaa ri nuu ra naa ra taka ja ni kaꞌan Tata ri jiin ri.
16 Tu ni ka nakaji ra ruꞌu ja na kundichi ri jiin ra. Chi suꞌva, maa ri ni nakaji roꞌo ja na kɨꞌɨ ra jiin ri. Ni jaꞌa ri jniñu saꞌa ra, ti nu na saꞌa ra ɨɨn jniñu ja kendo vaꞌa, ti ni tukaa naa. Ti kuaꞌa Tata ri ndɨꞌɨ ja na kakan ra nuu ya sɨkɨ ja ka yɨꞌɨ ra jiin ri.
17 Ti jaꞌa kuu ɨɨn jniñu taꞌu ri nuu ra naa ra, ja na kundaꞌu ini nuu jnaꞌan ra ―ni kachi Jesús.
Ka kuɨtɨ ini yɨvɨ ñuyɨvɨ nuu Jesús jiin yɨvɨ ya
18 Siin Jesús kaꞌan ya, ti ni kachi ya:
―Nu na kuɨtɨ ini yɨvɨ ñuyɨvɨ nuu roꞌo naa ra, ti ja ka jini ra ja xnakan nuu maa ri ni ka kuɨtɨ ini i. 19 Sa ti ɨɨn nu kanda ra jiin yɨvɨ ñuyɨvɨ, ti va koo mani i jiin ra niku, siaꞌan nanu mani i jiin jnaꞌan i. Ko suꞌva, ka kuɨtɨ ini i chi ni nakaji ri roꞌo naa ra ja na kujiin ra jiin ri. Chi tukaa ga ka saꞌa ra ja ka saꞌa yɨvɨ ñuyɨvɨ un. Ja yukan kuu ja ka kuɨtɨ ini i nuu ra naa ra, chi tukaa ka kuu ra nanu yɨvɨ ñuyɨvɨ.
20 Koto naa ini ra ja ni kachi ri, chi ni kachi ri ja ɨɨn muzu tu kuñaꞌnu ga da nuu jitoꞌo da, chi chaa taꞌu jniñu un, kuñaꞌnu ga da. Yukan kuni kaꞌan ja kuaꞌa yɨvɨ nundoꞌo roꞌo ra naa ra, ja ka yɨꞌɨ ra jiin ri, suni siaꞌan nanu ni ka saꞌa i jiin ri. Siaꞌan kuu yɨvɨ un, chi nu ni ka jantaꞌu i jnuꞌun ri, ti suni siaꞌan na kuantaꞌu jnuꞌun kaꞌan ra. 21 Siaꞌan saꞌa i jiin ra chi vanuxia ka yɨꞌɨ ra jiin ri. Siaꞌan saꞌa ndevaꞌa yɨvɨ un jiin ra, chi vanua tu ka nakuni kuɨtɨ i maa Yandios, ya ni taji ruꞌu jiin jniñu.
22 Ni kii ri ti ni kachi ndaa ri nuu yɨvɨ naa i ja ka iyo kuachi sɨkɨ i. Vijna ti tu kuu kaꞌan i ja tu jini i ja ka iyo kuachi sɨkɨ i. 23 Ti yɨvɨ kuɨtɨ ini nuu ri, yukan ti suni ja kuɨtɨ ini i nuu Tata ri.
24 Iyo kuachi sɨkɨ i chi ni saꞌa ri jniñu ñaꞌnu nuu i, ko tu ni ka kandixia i. Kɨvɨ ja ja ni yaꞌa, tu ni ɨɨn chaa ni saꞌa siaꞌan, ko vijna ti ni ka jini yɨvɨ naa i jniñu ñaꞌnu ni saꞌa ri. Ti vasu siaꞌan ko ka kuɨtɨ ini i nuu ri jiin Tata ri. 25 Siaꞌan ka saꞌa i nava na kee ndaa jnuꞌun yoso nuu tutu ley Yandios, ja kachi: “Ni kuɨtɨ ini i nuu ri, vasu tu na kuachi ri”, kachi tutu ―ni kachi Jesús.
26 Siin Jesús kaꞌan ya, ti ni kachi ya:
―Kɨvɨ na najaa ri nuu kancha Tata ri, ti taji ri Ɨɨn ya kii chindee ga roꞌo, ti maa ya kuu Espíritu Santo, ti Espíritu yukan kuu ja xnaꞌan jnuꞌun ndaa. Chaa ya ti kuaꞌa ya jandaa jaꞌa ri ja kuu nuu taka jnuꞌun ni kaꞌan ri. 27 Yukan kuu ja suni roꞌo naa ra, kuaꞌa ra jandaa jaꞌa ri ja kaꞌan ra jnuꞌun ri, chi ni ka jika ra jiin ri undi na ni kejaꞌa kaꞌan ri jnuꞌun un nuu yɨvɨ naa i ―ni kachi Jesús.