17
Yukan ti ni ndakoto Jesús ichi andɨvɨ ti ni kachi ya jiin Tata ya:
―Tata na, ja ni jaa kɨvɨ ja kondoꞌo na. Vijna ti stuu ni ja kuñaꞌnu na, ja kuu na seꞌe ni, nava suni maa na na stuu na ja kuñaꞌnu ga maa ni. Ni jaꞌa ni jniñu nuu na ja na taꞌu na jniñu nuu yɨvɨ kanchuku nuu nɨ tuꞌu nɨ kaa nuyɨvɨ naa i. Ti ni saꞌa ni ja yɨvɨ ni nakaji ni, na ndɨvɨ i ndaꞌa na, ja na kuchaku i jiin yo ja kuu saa ni. Ti siaꞌan kuchaku da chi ni ka nakuni i niꞌin, ja niꞌin kuu maa ɨɨn ni Yandios ndaa. Suni ni ka nakuni da saña ja kuu na Jesús, ya kuu Cristo ni taji ni jiin jniñu ñaꞌnu.
Ni xnaꞌan na nuu yɨvɨ ñuyɨvɨ ja kuñaꞌnu ni, ti ni sinu na jniñu ni tatu ni nuu na. Ti vijna, Tata na, saꞌa ni ja na nduñaꞌnu tuku na undi nuu kancha ni, siaꞌan nanu ni kuñaꞌnu na jiin ni undi na ti jankoo ga ñuyɨvɨ.
Ni nachiꞌi ni yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa nuu ndaꞌa na, ti ni xnaꞌan na nuu da nau kuu niꞌin. Maa ni ni yɨndaꞌa da undi nuu, ti vijna ni nachiꞌi ni i nuu ndaꞌa na, chi ni ka jandatu da jnuꞌun ni. Vijna ti ka jini ndaa da ja undi nuu maa ni vaji taka ja saꞌa na, jiin taka jnuꞌun kaꞌan na. Ni nakachi na nuu da naa da, siaꞌan nava ni kaꞌan ni jiin na. Ti ni ka chunsoꞌo da jnuꞌun ni kaꞌan na, chi ni ka nakuni ndaa da ja undi nuu maa ni vaji na, ti ka kandixia da ja maa ni kuu ja ni taji saña jiin jniñu jaꞌa.
Ti jikantaꞌu na nuu ni ja kuu taka yɨvɨ ni ka kandixia, ansu ja kuu yɨvɨ ñuyɨvɨ ja tu ka kandixia. Siaꞌan kandaꞌu na jiin ni ja kuu yɨvɨ ni nachiꞌi ni ndaꞌa na, chi nuu ndaꞌa maa ni ni ka yɨꞌɨ i, ko vijna ti ja ni nduu nanu na i. 10 Chi taka ja yɨꞌɨ ndaꞌa na, suni ja kuu maa ni kuu. Ti taka ja kuu maa ni, suni ja kuu maa na kuu. Chi vanuxia ka kandixia da saña, ti jiin jnuꞌun yɨñuꞌun kanchuku da nuu ñuyɨvɨ jaꞌa ti ka stuu da ja kuñaꞌnu na.
11 Saña, tukaa kuncha na nuu ñuyɨvɨ jaꞌa, chi na jaa na nuu kancha ni. Ko yɨvɨ ni nachiꞌi ni ndaꞌa na, chi kendo i kunchuku ga i nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Yukan kuu ja jikantaꞌu na nuu ni Tata na, ja ii kuu sɨvɨ ni ti ndoo xaan ga ni, chi maa ni kuu ya kuñaꞌnu. Koto ndaꞌu ni taka yɨvɨ ni nachiꞌi ni nuu ndaꞌa na nava tu naa i, ti na koo ɨɨn nuu ini i siaꞌan nanu ka iyo ɨɨn nuu ini maa yo. 12 Ni kuncha na jiin i nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Ni jito naa i ti ni na maa i ja ni ndito vaꞌa na i, chi vanuxia siaꞌan ni tatu ni saña ja na koto vaꞌa na i. Ti ni ɨɨn tu ni ka naa, chi nɨnɨ ɨɨn vajnuꞌun ni da ni naa ja na kundaa nava yoso nuu tutu ni. 13 Vijna ti ndeokuñɨ na nuu ni Tata na, ko kaꞌan na jnuꞌun jaꞌa nava na kusɨɨ ini da siaꞌan nanu iyo sɨɨ ini maa na.
14 Ni xndaku na jnuꞌun ni nuu da naa da. Ti sa suꞌva ni ka kejaꞌa ka jito uꞌu yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa maa da. Chi vanuxia ansu ɨɨn ni ka kuu da jiin yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa. Chi tu ka ndoꞌo ini da nanu ka ndoꞌo ini yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa, nanu maa na tu ndoꞌo ini na nanu ka ndoꞌo ini yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa. 15 Tu kaꞌan na ja na keniꞌin ni maa da naa sa nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Chi suꞌva jikantaꞌu na nuu ni Tata na, ja na koto vaꞌa ni maa da, nava jaꞌuꞌu un tu kuu saꞌa ndevaꞌa sɨkɨ da naa da. 16 Vanuxia ansu ka kuu da nanu yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa, nanu maa na suni tu yɨꞌɨ na jiin yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa.
17 Ja siaꞌan ka saꞌa jniñu da nuu ni, ti na sandoo ni maa da jiin jnuꞌun ni. Chi jnuꞌun ni kuu maa jnuꞌun ndaa. 18 Ni taꞌu na jniñu nuu da naa da, siaꞌan nanu ni taꞌu ni jniñu nuu maa na. 19 Ja kuu nuu maa da naa da kuu ja soko na maa na ja na kuū na, nava suni maa da kondoꞌo maa ni konene da nuu nɨ kanchuku i nuu ini ñuyɨvɨ jaꞌa. Yukan saꞌa i chi ka nakutu ini i jiin maa jnuꞌun ndaa ―siaꞌan ni jikantaꞌu Jesús nuu Tata ya.
20 Siin kaꞌan Jesús jiin Yandios, ti ni kachi ya:
―Jikantaꞌu na nuu ni Tata na, ja kuu sɨkɨ maa da naa da, ko suni jikantaꞌu na nuu ni ja kuu sɨkɨ yɨvɨ kunsoꞌo jnuꞌun ka kaꞌan da, ti na kandixia i saña. 21 Jikantaꞌu na ja ɨɨn nuu na koo ini da naa da chi ɨɨn ni ga ka kuu da ja ni ka kandixia da saña, siaꞌan nanu ɨɨn ni kuu maa na jiin niꞌin. Tata na. Siaꞌan na koo ɨɨn nuu ini da jiin ñanijnaꞌan da nava na ndeꞌe yɨvɨ ñuyɨvɨ yukan, ti na kandixia i ja maa ni kuu ja ni taji saña.
22 Ni saꞌa ni ja na nakuni yɨvɨ ja ɨɨn ni kuñaꞌnu na jiin maa ni, Tata na. Suni siaꞌan ni saꞌa na jiin yɨvɨ ka kandixia saña. Ni sañaꞌnu na maa da naa da nava ɨɨn nuu ni ka kuu i jiin na, nava siaꞌan na nakuni yɨvɨ ñuyɨvɨ ja ka iyo ɨɨn nuu ini i jiin yo. 23 Ɨɨn ni ga ni ka kuu i jiin na, siaꞌan nanu ɨɨn ni kuu na jiin maa ni. Ja yukan kuu ja ɨɨn nuu kuɨtɨ ka iyo ini da naa da, nava nu na kuni yɨvɨ ñuyɨvɨ yukan, ti nakuni ndaa i ja maa ni ni taji saña. Na nakuni ndaa yɨvɨ ñuyɨvɨ un ja mani xaan ni jiin da naa da, siaꞌan nanu mani xaan ni jiin maa na.
24 Tata na, ni nachiꞌi ni maa i nuu ndaꞌa na naa i, ko vijna ti kuni na ja na kunchuku i jiin na nuu kuncha na, nava na kuni i nasa vii xaan kuñaꞌna na jiin jniñu ni jaꞌa ni nuu na. Siaꞌan na kuni i ja mani xaan ni jiin na undi changa ga jankoo ñuyɨvɨ ti undi vijna. 25 Tata na, iyo ndaa kuɨtɨ jniñu saꞌa ni. Ti vasu siaꞌan, ko yɨvɨ ñuyɨvɨ, tu ka nakuni kuɨtɨ i niꞌin. Ko maa na, chi nakuni na niꞌin. Ti yɨvɨ jaꞌa, mani i jiin na, chi ka jini i ja maa ni ni tatu jniñu nuu na. 26 Ni xnaꞌan na nuu i naa i da ja maa ni kuu Yandios vaꞌa. Ti siin ga na xnaꞌan na yukan nuu i nava na koo mani xaan i jiin ñanijnaꞌan i, siaꞌan nanu iyo mani xaan ni jiin maa na. Ti xndaku na nuu i ja kuncha na jiin i kɨvɨ vaji ga.
Yukan kuu ja jikantaꞌu na nuu ni, Tata na, ti siaꞌan kaꞌan na jaꞌa yɨvɨ mani jiin na ―ni kachi Jesús.
Ni ka jnɨɨ da presu Jesús
(Mt. 26.47‑56; Mr. 14.43‑50; Lc. 22.47‑53)