4
Ni ka niꞌin chaa fariseo un jnuꞌun ja kuaꞌa ga yɨvɨ ka jika jiin Jesús, ti ni skuanducha ya kuaꞌa xaan ga yɨvɨ ja kuu Juan. Vasu ansu maa Jesús ni skuanducha yɨvɨ, chi chaa ni ka skuaꞌa jiin ya un ni ka saꞌa.
Ni jaa jnuꞌun un nuu Jesús ja siaꞌan ni ka jini chaa fariseo. Yukan kuu ja ni kee ya ñuꞌun ñuu Judea, ti kuanoꞌon ya ichi nuu ñuꞌun ñuu Galilea. Ti ichi kuaꞌan ya ni yaꞌa ya nuu ñuꞌun ñuu Samaria.
Ni jaa ya ñuu Sikar ja kuu ɨɨn ndañuu Samaria. Ñuu un kande yajni ɨɨn ñuꞌun ni jaꞌa Jacob nuu seꞌe da José na janaꞌan. Yukan iyo ɨɨn soko nducha ni nani soko Jacob. Ni kuita Jesús ja kuaꞌan ya ichi un, ti yukan ni jakuɨñɨ ya yuꞌu soko un. Ko ja ni kuu koxiuu kɨvɨ un.
Ti ni jaa ɨɨn ñaꞌan ñuu Samaria kuaja kiꞌin ña nducha. Ti ni kachi Jesús jiin ña:
―Kuaꞌa tɨꞌlɨ nducha na koꞌo ri ―ni kachi ya.
Ti chaa ka skuaꞌa jiin ya, kuankoyo da ñuu un kuan kuaan da ja kaji da jiin ya naa da, ti ni kendo maa ɨɨn ni ga ya.
Ti ñaꞌan ñuu Samaria un ni kachi ña jiin ya:
―Niꞌin ja kuu ni chaa hebreo. ¿Ndo jikan ni nducha koꞌo ni nuu na, ti saña kuu na ñaꞌan ñuu Samaria? ―ni kachi ña.
Siaꞌan ni kaꞌan ña, chi yɨvɨ hebreo un, tu mani i jiin yɨvɨ ñuu Samaria.
10 Ti ni kachi Jesús jiin ña:
―Tu jini ra nasa kaa ɨɨn taꞌu vaꞌa ja kuni kuaꞌa maa Yandios nuu ra. Ni tu chaku ini ra, ti ni tu jini ra na chaa kuu ɨɨn ja kaꞌan jiin ra jaꞌa ja na kuaꞌa ra nducha koꞌo. Ko nu na kakantaꞌu ra nuu ri, ti kuaꞌa ri ɨɨn nuu nducha koꞌo ra ja na kuchaku ra ja kuu saa ni ―ni kachi ya.
11 Yukan ti ni kachi ña jiin ya:
―Taa. Ko niꞌin, ni tu ñavaꞌa ni najin tava ni nducha. Ti soko jaꞌa chi kunu xaan. ¿Ti nanu kin kiꞌin ni nducha ja kaꞌñu ni nuu na nusa? 12 Jacob chaa ni kuu tata jnaꞌan na undi na janaꞌan. Chaa un ni jacha soko jaꞌa ti ni kendo jiin na naa na. Jaꞌa ni ka jiꞌi maa da nducha, ti suni jaꞌa ni ka jiꞌi taka jnaꞌan da jiin taka kuɨtɨ ni ka nchaka da. Ɨɨn chaa ni kuñaꞌnu ni kuu chaa un, ¿ti xi kuñaꞌnu ga niꞌin ja kuu chaa un nu? ―ni kachi ña.
13 Ti ni kachi Jesús jiin ña:
―Taka yɨvɨ koꞌo nducha jaꞌa, ti ichi tuku i. 14 Ko nu na koꞌo i ɨɨn nducha kuaꞌa ri nuu i, ti tukaa ga ichi kuɨtɨ i. Kuaꞌa ri nducha un nuu i, ti yukan nduu nanu ɨɨn soko nuu kaña nducha kuaꞌa. Yukan na ti kuncha i jiin Yandios ja kuu saa ni ―ni kachi ya.
15 Ti ni kachi ñaꞌan un jiin ya:
―Taa. Kuaꞌa ni nducha yukan, na koꞌo na nava tukaa ichi kuɨtɨ na, ti nava tukaa kii kiꞌin kuɨtɨ na nducha soko jaꞌa ―ni kachi ña.
16 Ti ni kachi Jesús jiin ña:
―Kuan kana yɨɨ ra ti kii ra jiin da ―ni kachi ya.
17 Ti ni kachi ña jiin ya:
―Tu na yɨɨ na iyo ―ni kachi ña.
Ti ni kachi Jesús jiin ña:
―Ndaa jnuꞌun kaꞌan ra ja tu na yɨɨ ra iyo, 18 vanuxia, ja ni kuu uꞌun chaa ni kunchuku jiin ra, ti chaa kancha jiin ra vijna chi ansu yɨɨ ra kuu da. Jaꞌa ni kachi ndaa ra vijna ―ni kachi ya.
19 Ti ni kachi ña jiin ya:
―Taa. Ko ndoꞌo ini na ja maa ni kuu ɨɨn profeta ja kaꞌan jnuꞌun Yandios. 20 Tata yɨvɨ ñuu Samaria na janaꞌan, ni ka chiñuꞌun i Yandios xini yuku jaꞌa. Ti niꞌin ka kaꞌan ni ja Jerusalén kuu ñuu nuu kunchañuꞌun yo Yandios ―ni kachi ña.
21 Ti ni kachi Jesús jiin ña:
―Roꞌo ñasɨꞌɨ. Kandixia jnuꞌun kaꞌan ri. Chi jaa ɨɨn kɨvɨ ja ni ansu ga yuku jaꞌa, ti ni ansu ga ñuu Jerusalén kuu nuu kunchañuꞌun ra maa Yandios, ya kuu Tata ra naa ra. 22 Roꞌo yɨvɨ ñuu Samaria naa ra, ka nchañuꞌun ra Yandios, ko vanuxia tu ka jini ra nasa kaa Yandios. Ko ruꞌu yɨvɨ hebreo chi ka jini ri nasa kaa Yandios, ka jini ri ja nɨnɨ nuu yɨvɨ hebreo vaji Ɨɨn ja nama sɨkɨ yɨvɨ naa i.
23 Na kachi ri ja, ja ni jaa kɨvɨ kunchañuꞌun yɨvɨ Yandios, ja tukaa ka nandɨꞌɨ ɨɨn ni veñuꞌun nuu chiñuꞌun i ga. Ko chiñuꞌun i ya undi jiin nɨ ini nɨ añu i. Chi siaꞌan kuu ja kuni maa Yandios ja na kunchañuꞌun yɨvɨ maa ya. 24 Tu kuu kuni yɨvɨ nuu Yandios, chi maa ya kuu Espíritu. Yukan kuu ja nu ɨɨn yɨvɨ kuni i chiñuꞌun i ya, ko kanuu ja na chiñuꞌun ndaa i ya jiin nɨ ini nɨ añu i ―ni kachi ya.
25 Ti ñaꞌan un ni kachi tuku ña:
―Jini na ja kii ɨɨn ja ni nakaji Yandios ja nama sɨkɨ yo, ɨɨn ja konani Cristo. Nu na chaa chaa yukan, yukan ti xnaꞌan kaji ga da taka jnuꞌun un nuu yo ―ni kachi ña.
26 Ti ni kachi Jesús jiin ña:
―Maa ri kuu ―ni kachi ya.
27 Nɨ kaꞌan ga ya jiin ñaꞌan un, ti ni ka najakoyo chaa ka skuaꞌa jiin ya. So ka naa ini da ja siaꞌan ka ndajnuꞌun ya jiin ñaꞌan un. Ko ni ɨɨn tu ni ka tava ini da ja kajnuꞌun da ya: “¿Ndo nduku ñaꞌan un?” Xi kachi da jiin ya: “¿Na ndoo kaꞌan ni jiin ñaꞌan un?” Tu kuɨtɨ ni ka kaꞌan da siaꞌan.
28 Ñaꞌan un ni xndoo ña kɨyɨ nducha ña ti kuaꞌan ni ña ichi ñuu. Ni jaa ña ti ni kejaꞌa ña kaꞌan ña jiin yɨvɨ un:
29 ―¡Ñaꞌan na choꞌo naa ra, ti kuni ra ɨɨn chaa ni kachi ndɨꞌɨ nuu ri taka ja ni saꞌa ri! ¿Ti ansu maa da kuu Cristo nu? ―ni kachi ña.
30 Yukan ti ni ka kee yɨvɨ ñuu un kuankoyo i nuu kande Jesús.
31 Ni ti jakoyo ga yɨvɨ un, ti chaa ka skuaꞌa jiin Jesús, ka kandaꞌu da jiin ya:
―Maestro, kaji ni ɨɨn vanuxii staa, na kaji yo ―ni ka kachi da.
32 Ti ni kachi Jesús jiin da:
―Iyo ɨɨn staa yaji ri ja roꞌo naa ra, tu ka jini ra nasa kaa ―ni kachi ya.
33 Yukan ti chaa ka skuaꞌa jiin ya ka jikajnuꞌun jnaꞌan da naa da:
―¿Xi ja ni ka kinchaka yɨvɨ staa ni yaji ya nu? ―ni ka kachi da naa da.
34 Ti ni kachi Jesús jiin da:
―Siaꞌan ni kachi ri, chi saꞌa ri nava kuni maa ya ni taji ruꞌu vaji ri ja na saꞌa ri jniñu ya. Ti yukan kuu nanu ja na niꞌin jnuꞌun ndee ini yɨkɨ kuñu ri, nanu niꞌin yo jnuꞌun ndee ini jiin ɨɨn ndeyu yaji yo. Ti ndiyo ini ri ja sinu ri jniñu ni jaꞌa ya nuu ri.
35 Ti ja saꞌa yo jniñu kaꞌncha triu, ti vatu ni ka kaꞌan ra ja undi kuun yoo ti sa nastutu yo. Ko na kachi ri ja xnaka ndeꞌe vaꞌa ra naa ra, ndeꞌe vaꞌa ti kuni ra, chi vinañuꞌni ka iyo kuaꞌa xaan yɨvɨ nanu triu ja, ja ni kuaan ja kaꞌncha yo, chi yɨvɨ kuaꞌa ka tuꞌva i ti ka kandixia i ruꞌu. 36 Xaan ndatu yɨvɨ nastutu jniñu un chi iyo xaan taꞌu i, chi saꞌa i jniñu ja nastutu i yɨvɨ, ti nasavaꞌa i nuu kunchuku yɨvɨ un jiin Yandios ja kuu saa ni. Ja siaꞌan ti nanu kusɨɨ ini chaa ni saꞌa jniñu un, suni siaꞌan kusɨɨ ini chaa nastutu.
37 Ndaa jnuꞌun kaꞌan ɨɨn jnuꞌun, ja “Sɨɨn chaa saꞌa jniñu, ti ɨnga da nastutu.” 38 Suni siaꞌan taji ri roꞌo naa ra ja ka skuaꞌa jiin ri, ja na kachanuu ra jnuꞌun ri kiꞌin. Chi ka kuu ra nanu ɨɨn chaa nastutu triu. Vasu ansu maa ra ni ka jachanuu jnuꞌun un, chi ɨnga yɨvɨ ni ka jachanuu jnuꞌun ri, ko roꞌo kuu nanu nastutu jniñu ni ka saꞌa chaa un naa da ―ni kachi Jesús.
39 Ja siaꞌan kuu ja kuaꞌa xaan yɨvɨ ñuu un ni ka kandixia i Jesús, chi ni kachi ñaꞌan un: “Ni kachi ndɨꞌɨ da taka ja ni saꞌa na”, ni kachi ña.
40 Nu ni ka jakoyo yɨvɨ ñuu Samaria un nuu kande Jesús, ti ni ka kaꞌan ndaꞌu i jiin ya ja na kendo ya jiin yɨ ti jaku kɨvɨ. Ti ni kendo ya yukan ni kundee ya uu kɨvɨ. 41 Kuaꞌa xaan i ni ka kandixia ya ja sɨkɨ jnuꞌun vaꞌa ni kaꞌan ya yukan.
42 Yukan na ti sa ni ka kachi yɨvɨ jiin ñaꞌan un:
―Tukaa nɨnɨ kuu ja undi kani ra jnuꞌun ti sa kandixia ri ya, chi suni ni ka jinisoꞌo maa ri jnuꞌun ni kaꞌan ya. Yukan na ti ni ka jini ndaa yo ja maa ya kuu maa Cristo, ya ni nakaji Yandios ja nama ya sɨkɨ yɨvɨ ñuyɨvɨ ―ni ka kachi yɨvɨ un.
Jiin ndusu yuꞌu Jesús ni nduvaꞌa seꞌe ɨɨn chaa kuñaꞌnu
43 Nu ni yaꞌa uu kɨvɨ, ni kee Jesús ñuu Samaria, ti ni nakiꞌin ya ichi kuanoꞌon ya nuu ñuꞌun ñuu Galilea. 44 Ti maa ya ni kaꞌan undi nuu, na ni kachi ya ja tu kuaꞌa yɨvɨ ja yɨñuꞌun nuu ɨɨn chaa kaꞌan jnuꞌun Yandios, ñuu nuu ni jaꞌnu da. 45 Ko nu ni jaa ya ñuu Galilea, ti ni ka jantaꞌu yɨvɨ un ya, chi ni ka jini i jniñu ñaꞌnu ni saꞌa ya ñuu Jerusalén ja ni kuu kɨvɨ viko un, chi suni ni ka jaꞌan i yukan.
46 Yukan na ti ni ndeokuñɨ Jesús ichi ñuu Caná ja kuu ndañuu Galilea, nuu ni nasaꞌa ya vino jiin nducha un. Ti ñuu Capernaum ni iyo ɨɨn chaa kuñaꞌnu ja ndiso jniñu da nuu rey. Ti kuꞌu seꞌe chaa un. 47 Ni niꞌin da jnuꞌun ja ni kee Jesús ñuu Judea, ti ni nandeokuñɨ ya ichi ñuu Galilea. Yukan ti ni jaꞌan chaa kuñaꞌnu un nuu kancha Jesús, ti ni kejaꞌa jikantaꞌu da nuu Jesús ja na kiꞌin ya jiin da veꞌe da:
―Saꞌa ni tɨꞌlɨ tajna seꞌe na ―ni kachi da.
Siaꞌan ni kaꞌan chaa kuñaꞌnu un chi ja yajni kuū seꞌe da niku.
48 Ti ni kachi Jesús jiin da:
―Maa ra jiin tendɨꞌɨ yɨvɨ ɨɨn nuu kanda jiin ra, nu tu ndeꞌe ra jiin nuu ra ɨɨn jniñu ñaꞌnu saꞌa ri, ti ni tu kandixia kuɨtɨ ra ruꞌu ―ni kachi ya.
49 Ti ni kachi chaa kuñaꞌnu un:
―Taa. Jikantaꞌu xaan na nuu ni. Ko nu tu kiꞌin ni veꞌe na, ti va kuū seꞌe na ―ni kachi da.
50 Ti ni kachi Jesús jiin da:
―Kuanoꞌon veꞌe ra chi tu kuū ndixia seꞌe ra ―ni kachi ya.
Ni kandixia chaa un jnuꞌun ni kaꞌan Jesús, ti kuanoꞌon ni da. 51 Kuan nduyajni da veꞌe da, ti ja kuaja ɨɨn chaa kuū muzu da un, ti ni kachi da jiin chaa kuñaꞌnu un:
―Ja ni nduvaꞌa seꞌe ni ―ni kachi da.
52 Yukan ni jikajnuꞌun da muzu da un:
―¿Na hora ni nduvaꞌa seꞌe ri nusa? ―ni kachi da.
Ti ni kachi muzu un:
―Ja yajni na koxiuu ni kee kiji un maa i ―ni kachi da.
53 Yukan ti ni nukuꞌun ini da ja hora yukan ni kachi Jesús jini da: “Kuanoꞌon veꞌe ra, chi tu kuu seꞌe ra”, ni kachi ya. Yukan ti ni kandixia da Jesús, ti suni ni ka kandixia tendɨꞌɨ yɨvɨ kanchuku veꞌe da.
54 Yukan kuu ɨnga jniñu ñaꞌnu ni saꞌa Jesús na ni kee ya nuu ñuꞌun ñuu Judea ti kuanoꞌon ya ichi ñuu Galilea. Sa yukan kuu uu jniñu ñaꞌnu ni saꞌa Jesús.
Ni saꞌa Jesús tajna ɨɨn chaa kuꞌu yuꞌu pila nducha ñuu Betesda