22
Ni kejaꞌa tuku Jesús kaꞌan ya nuu yɨvɨ un jiin tɨjnɨ jnuꞌun, ti ni kachi ya:
―Ti ja na kɨvɨ yɨvɨ ndaꞌa Yandios ja na taꞌu ya jniñu nuu i, kuu nanu ɨɨn rey ja ni saꞌa da ɨɨn viko ni nandaꞌa seꞌe da. Ni taji da chaa ka junukuachi nuu da un, ja na kin kana da chaa, ni kaxjnuꞌun da nuu ja na jakoyo viko un. Ko vanuxia tu ni ka kuni chaa un kinkoyo da. Ni taji tuku da uu ga chaa ka junukuachi nuu da un, ti ni kachi da: “Kachi nuu yɨvɨ ni kaxjnuꞌun ri nuu un ja, ja iyo tuꞌva ri. Ja ni jaꞌni ri xndɨkɨ ri, ti suni ja ni ka jiꞌi taka kɨtɨ ni xneñu ri un. Ja ni ndɨꞌɨ iyo tuꞌva ti kachi jiin chaa ka kana yo un ja na nduku ndee da, na kikoyo da viko ri, ti koto kukuee da”, ni kachi da. Ko chaa ni ka kana rey un, tu ni ka saꞌa da nanu nuu chaa ka junukuachi un. Ɨɨn da kuaꞌan rancho kuan sajniñu da. Ɨnga da kuaꞌan da nuu xiko da. Ti sava da ni ka kiꞌin da chaa ka junukuachi nuu rey un, ti ni ka jaꞌa da tau da undi ni ka jaꞌni da chaa un. Yukan na ti ni kɨtɨ xaan ini rey un, ni taji da soldado da ja na kaꞌni da chaa ni ka jaꞌni ndɨyɨ un, ti ni ka jaꞌma da ñuu da.
Yukan ti ni kachi da jiin chaa ka junukuachi un: “Ja iyo nakoo ja kuu viko niku, ko chaa ni kana ri un, tu ni ka kuni kikoyo da. Kuankoyo naa ra taka calle un, ti kana savaꞌa ni ga yɨvɨ na kikoyo i viko nandaꞌa jaꞌa”, ni kachi da. 10 Ni kekoyo chaa ka junukuachi un kuankoyo da calle un, ti ni ka stutu da savaꞌani ga yɨvɨ ni ndejnaꞌan da jiin, kuu yɨvɨ vaꞌa ini jiin yɨvɨ kuaꞌan kanda, ti ni chitu yɨvɨ un veꞌe da.
11 Yukan ti ni kɨvɨ rey un kuandeꞌe da yɨvɨ ni jakoyo un. Ti ni ndeꞌe da nuu ɨɨn chaa nukoo un, ko tu ñuꞌun da saꞌma ka ñuꞌun yɨvɨ kuu viko nandaꞌa. 12 Ti ni kachi da jiin da: “Amigo, ¿nasa kuu ja ni kɨvɨ ra jaꞌa ti tu ñuꞌun ra saꞌma ja kuu viko nandaꞌa”? ni kachi da. Ti maa chaa un tu ni kaꞌan kuɨtɨ da. 13 Yukan ti ni kachi rey un jiin chaa ka janukuachi nuu mesa un: “Kuꞌni sɨꞌɨn da jiin ndaꞌa da naa ra, ti keniꞌin ra da na kiꞌin da fuera nuu ñaa un. Ti yukan na ti na ndeꞌe da, ti na kuꞌyu jnuꞌun da”, ni kachi rey. 14 Suni siaꞌan na kachi ri ja kuaꞌa yɨvɨ ni kana ri, ko jaku ni kuu ja ni nakaji ri ja na ndɨvɨ i ndaꞌa Yandios ja na kundiso jniñu i jiin ri ―kachi Jesús.
Sɨkɨ jnuꞌun kinyaꞌu puesto
(Mr. 12.13‑17; Lc. 20.20‑26)
15 Yukan na ti kuankoyo chaa fariseo un ti ni ka ndajnuꞌun da nasa nduku da, ja na kankuachi da jaꞌa Jesús. 16 Yukan ti ni ka taji da sava chaa ka yɨꞌɨ jiin da, jiin sava chaa ka yɨꞌɨ jiin Herodes chaa kuñaꞌnu un, ja na kaꞌan da jiin Jesús, ti ni ka kachi da:
―Maestro, ka jini na ja kaꞌan ndaa ni, ti xnaꞌan ndaa ni ichi Yandios, ti tu yuꞌu ni ndeꞌe ni ni ɨɨn chaa vasu kuñaꞌnu ga da. 17 Nusa ti kachi ni nuu na nasa ndoꞌo ini ni: ¿Iyo vaꞌa ja na chaꞌu yo xuꞌun nuu gobierno Romano xi tuu nu? ―ni ka kachi da.
18 Ko ja jini Jesús ja tu ka ndoꞌo vaꞌa ini da, ti ni kachi ya:
―Chaa ñaa xini ka kuu ra. ¿Ndoo ka kuni xndaꞌu ra ruꞌu? 19 Xnaꞌan ɨɨn xuꞌun ja ka chaꞌu ra puesto un nuu ri ―ni kachi ya.
Ti ni ka xnaꞌan da ɨɨn xuꞌun plata nuu ya. 20 Ni ndeꞌe ya nuu xuꞌun un, ti ni kachi ya:
―¿Naa nūū kuu ja nchaa nuu xuꞌun jaꞌa, ti naa sɨvɨ kuu ja yoso jaꞌa nusa? ―ni kachi ya.
21 Ti ni ka kachi da:
―Nūū maa rey nación Roma kuu ―ni ka kachi da.
Yukan ti ni kachi Jesús:
―Nusa ti kuaꞌa nuu rey nación Roma ja kuu maa da, ti kuaꞌa nuu Yandios ja kuu maa Yandios ―ni kachi ya.
22 Nu ni ka jinisoꞌo da ja siaꞌan ni kaꞌan ya, so ni ka naa ini da. Ni ka xndoo da ya, ti kuankoyo da.
Jnuꞌun sɨkɨ ja ka nandoto ndɨyɨ
(Mr. 12.18‑27; Lc. 20.27‑40)
23 Suni maa kɨvɨ yukan, ni ka jaꞌan sava chaa saduceo nuu Jesús. Ti chaa saduceo un ka kaꞌan da ja tukaa ga ka nandoto ndɨyɨ un, ti ni ka kachi da:
24 ―Maestro, ni kachi Moisés ja nu na kuū ɨɨn chaa ni iyo ñasɨꞌɨ, ti nu tu ni iyo seꞌe da jiin ña, ti kuu nandaꞌa ñani ndɨyɨ un jiin ña ja na koo seꞌe ña, ti suchi un nduu nanu seꞌe maa ndɨyɨ un. 25 Ti nuu kanchuku na jaꞌa ni ka iyo uxia chaa ni ka kuu ñani naa da. Ti chaa núú un ni nandaꞌa da, ti ni jiꞌi da, ko tu ni iyo seꞌe da. Ti nandaꞌa tuku ñaꞌan un jiin ɨnga ñani da, chaa kuu uu. 26 Suni siaꞌan ni jnaꞌan chaa kuu uu un, suni chaa kuu uni, ti siaꞌan ni ka ndekava ndɨ uxia da ni ka nandaꞌa jiin ña, ko ni ndɨꞌɨ da ni ka jiꞌi. 27 Yukan na ti sandɨꞌɨ ni ga, ti ni jiꞌi ñaꞌan un. 28 Ti nu na nandoto ndɨyɨ un naa da, ¿Nau ndɨꞌɨ uxia chaa un xiin ñasɨꞌɨ un, ja siaꞌan tendɨꞌɨ da ni ka nandaꞌa da jiin ña? ―ni ka kachi da.
29 Yukan na ti ni kachi Jesús:
―Ka yuji ra naa ra, chi tu ka chaku ini ra tutu Yandios, ni tu ka chaku ini ra jniñu ñaꞌnu saꞌa ya. 30 Chi nu na nandoto ndɨyɨ un, tukaa kuu nandaꞌa i, ni tu kuaꞌa i seꞌe sɨꞌɨ i ja na nandaꞌa ña, chi nduu i nanu ángel Yandios ja kanchuku nuu andɨvɨ un. 31 Ko sɨkɨ ja nandoto ndɨyɨ un tuku, xi tu ka chaku ini ra nu ni ka kaꞌu ra tutu, nu ni kachi Yandios jiin Moisés, na ni kachi ya: 32 “Ruꞌu kuu Yandios ja ni kanajaa Abraham, Isaac jiin Jacob.” Siaꞌan ni chaa Moisés jnuꞌun Yandios, ja Yandios tu kuu ya Yandios nuu yɨvɨ ni ka jiꞌi un, chi kuu ya Yandios nuu yɨvɨ ka chaku ―ni kachi Jesús.
33 Nu ni ka jinisoꞌo yɨvɨ un jnuꞌun un, ti so ni ka naa ini i ja siaꞌan ni xnaꞌan ya.
Ɨɨn ley kanuu xaan ga
(Mr. 12.28‑34)
34 Nu ni ka niꞌin chaa fariseo jnuꞌun ja ni jasɨ Jesús yuꞌu chaa saduceo, ni ka ndututu da. 35 Ti ɨɨn chaa xnaꞌan ley Israel un ni kuni da xndichi da Jesús, ti ni kachi da:
36 ―Maestro, ¿nau ɨɨn jnuꞌun kuu ja kanuu ga ja kuu nuu ley Yandios nusa? ―ni kachi da.
37 Ti ni kachi Jesús jiin chaa un:
―“Kuu ini nuu Yandios jiin nɨ ini nɨ añu ra, nɨ jiin inijnuni ra.” 38 Jnuꞌun jaꞌa kuu ja kanuu ga ja kaꞌan nuu ley Yandios. 39 Ti ja kuu uu un, suni ɨɨn ni kaꞌan: “Kundaꞌu ini nuu ñanijnaꞌan ra nanu kundaꞌu ini ra nuu maa ra”, kachi ley un. 40 Ndɨnduu jnuꞌun jaꞌa ka kuu ja kanuu xaan ga ja kaꞌan nuu nɨ tuꞌu ley Yandios ja ni xnaꞌan Moisés, jiin jnuꞌun Yandios ni ka xnaꞌan profeta un na janaꞌan―ni kachi Jesús.
Nau seꞌe kuu Cristo
(Mr. 12.35‑37; Lc. 20.41‑44)
41 Nɨ kaꞌiin ga chaa fariseo yukan, ti ni jikajnuꞌun Jesús maa da naa da, ni kachi ya:
42 ―¿Nasa ka ndoꞌo ini ra nuu Cristo ja ni taji Yandios ja ndiso ya jniñu ñaꞌnu nu? ¿Nau jnaꞌan kuu ya nusa? ―ni kachi ya.
Ni ka kachi chaa un:
―Seꞌe David, chaa ni kuu rey na janaꞌan, yukan kuu da ―ni ka kachi da.
43 Yukan na ti ni kachi Jesús:
―¿Nasa kuu ja David jiin inijnuni Espíritu Santo ni skonani da ya jitoꞌo da nusa? Ti maa David ni kaꞌan da, ti ni chaa da nuu tutu:
44 Yandios ni kachi jiin Jitoꞌyo Cristo:
“Nukoo jiin ri, chi taꞌu ra jniñu jiin ri.
Iyo yɨvɨ jito uꞌu roꞌo ko kundee ra jiin,
chi chindee ri roꞌo.”
Kachi Yandios, ni kachi David.
45 Nu siaꞌan kuu ja maa David ni skonani da ya jitoꞌo da, ti ¿nasa kuu ja Cristo kuu ɨɨn jnaꞌan rey David janaꞌan? ―ni kachi Jesús.
46 Yukan na ti ni ɨɨn yɨvɨ tukaa ni kuu xndeokani ni ɨɨn jnuꞌun nuu ya. Ti undi kɨvɨ un, ni ɨɨn da tukaa ga ni tava ini da kajnuꞌun ga da Jesús.
Kaꞌan Jesús sɨkɨ chaa fariseo jiin chaa ka xnaꞌan ley Israel
(Mr. 12.38‑40; Lc. 11.37‑54; 20.45‑47)