25
Siin Jesús xndaku ya, ti ni kachi ya:
―Nuu taꞌu Yandios jniñu kuu nanu ni ka jnaꞌan uxi ñaꞌan kuachi ja ka yɨndaꞌa ña candil ña, ti ni ka jaꞌan ña ɨɨn viko nandaꞌa ja kundatu ña novio. Uꞌun ñaa kuachi un ka iyo naa ini ña, ti uꞌun ga ña kuachi un ka iyo ndito ini ña. Ñaꞌan naa ini un, ni ka yɨndaꞌa ña candil ña, ti ni ka naa ini ña kundaꞌa ña aceite olivo ja na nachuꞌun tuku ña chii candil ña. Ko ñaꞌan ka ñundito ini, ni ka yɨndaꞌa ña candil ña, ti ni ka yɨndaꞌa sɨɨn ña botella aceite olivo ja na naskutu ña candil ña. Ko ni kukuee novio un najaa da, ti ni chaa maꞌna nuu ña naa ña, ti ni ndɨꞌɨ ña ni ka kixi.
Yukan ti yajni kuu ñuu, ti ni ka jinisoꞌo ña ka kana jiin: “¡Ja vaji novio, kekoyo kii ra naa ra”! ―kachi ka kaꞌan. Tendɨꞌɨ ña ni ka ndoko ti ni ka kejaꞌa ka satuꞌva ña candil ña. Ti ndɨ uꞌun ñaꞌan naa ini un ni ka kachi ña jiin uꞌun ga ñaꞌan ka ñundito ini un: “Kuaꞌa tɨꞌlɨ aceite ra nuu ri naa ri, chi kuni ndaꞌva candil ri”, kachi ña naa ña. Ko ñaꞌan ka iyo tuꞌva un, ni ka kachi ña: “Tuu, chi tu kujaa ja kuu maa ri naa ri. Vaꞌa ga kuankoyo nuu kuyaꞌu un, ti kuaan ra ja kuu maa ra naa ra”, ni ka kachi ña. 10 Ko nɨ kuankoyo ndɨ uꞌun ñaꞌan naa ini un, ja kin kuaan ña aceite ña, ti ja ni najaa novio un. Ti ñaꞌan ka iyo tuꞌva un ni ka kɨvɨ ña viko nandaꞌa un jiin novio un, ti ni nandiꞌyu yuxeꞌe.
11 Kuee ga ti ni ka najakoyo uꞌun ga ñaꞌan kuachi un, ti ni ka kachi ña: “Taa, kuiña ni yuxeꞌe na kɨvɨ na”, ni ka kachi ña. 12 Ko ni kachi novio un: “Na kachi ndaa ri ja tukaa ga nuña veꞌe ri”, ni kachi da. 13 Ja yukan kuu ja kondito ini ra naa ra, ti kotuꞌva ra, chi tu ka jini ra na kɨvɨ, ni na hora kuu ja nchaa ruꞌu, maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ ―ni kachi Jesús.
Jnuꞌun chaa ni ka yɨndaꞌa xuꞌun
14 Siin Jesús xndaku ya, ti ni kachi ya:
―Nuu taꞌu Yandios jniñu kuu nanu ɨɨn chaa riku, ja ñuꞌichi da kiꞌin da ɨnga ñuu. Ni kana da muzu da ti ni tatu da nuu ja na koto xuꞌun da. 15 Nuu ɨɨn da ni jaꞌa da yajni uꞌun mil xuꞌun. Nuu ɨnga da ni jaꞌa da yajni uu mil xuꞌun, ti nuu ɨnga da ni jaꞌa da yajni ɨɨn mil xuꞌun. Siaꞌan ni tejnaꞌan da nuu ɨɨn ɨɨn muzu da un nasa xini maa da naa da. Yukan na ti ni kee da ti kuaꞌan da. 16 Chaa ni niꞌin uꞌun mil xuꞌun un, ni saꞌa da tratu jiin xuꞌun un, ti ni naniꞌin da uꞌun ga mil. 17 Suni siaꞌan ni saꞌa chaa ni kiꞌin uu mil un, ti ni naniꞌin da uu mil ga xuꞌun sɨkɨ. 18 Ko chaa ni kiꞌin ɨɨn mil xuꞌun un, ni jaꞌan da ti ni chisaꞌyɨ da xuꞌun un chii ñuꞌun, ja ni jaꞌa chaa un nuu da ti ni savaꞌa da.
19 Ni yaꞌa tɨjnɨ kɨvɨ, ti ni najaa chaa xiin xuꞌun un, ti ni na xndichi da muzu un naa da. 20 Xnaka ni jaa chaa ni kiꞌin uꞌun mil un, ti ni nakuaꞌa da uꞌun ga mil xuꞌun un, ti ni kachi da: “Taa, ni jaꞌa ni uꞌun mil xuꞌun nuu na, ti jaꞌa iyo uꞌun ga mil ja ni niꞌin na sɨkɨ”, ni kachi da. 21 Ti ni kachi chaa xiin xuꞌun un: “Iyo vaꞌa xaan, roꞌo kuu ɨɨn muzu vaꞌa ga, chi ni sajniñu ni ini ra jiin, ti vasu tɨꞌlɨ ni jaꞌa ri ko ni sajniñu ni ini ra jiin. Vijna ti nakuaꞌa ri ɨɨn jniñu kanuu ga nuu ra ja kɨndaꞌa ra. Ko kuan ndɨvɨ ini veꞌe ri vinañuꞌni, chi koo yo ɨɨn jnuꞌun sɨɨ ini naa yo”, ni kachi da.
22 Yukan sa ni jaa chaa ni kiꞌin uu mil un, ti ni kachi da: “Taa, ni jaꞌa ni uu mil nuu na, ko jaꞌa iyo uu ga mil ja ni niꞌin na sɨkɨ”, ni kachi da. 23 Ni kachi chaa xiin xuꞌun un: “Iyo vaꞌa nusa. Roꞌo kuu muzu vaꞌa ga, chi ni sajniñu ni ini ra jiin xuꞌun ri, ti vasu tɨꞌlɨ ni jaꞌa ri, ko ni sajniñu ni ini ra jiin. Vijna ti nakuaꞌa ri ɨɨn jniñu kanuu ga nuu ra ja kɨndaꞌa ra. Ndɨvɨ ini veꞌe ri, chi koo yo ɨɨn jnuꞌun sɨɨ ini naa yo”, ni kachi da.
24 Ko nu ni jaa chaa ni kiꞌin ɨɨn mil xuꞌun un, ti ni kachi da jiin chaa xiin xuꞌun un: “Taa, ja jini na ja kuu ni chaa tu ñundaꞌu ini, chi kuaꞌa ga nandakan ni ti ansu ja ni jaꞌa ni, ti suꞌva kuni ga ni. 25 Ja yukan kuu ja ni yuꞌu na ti ni chisaꞌyɨ na xuꞌun un chii ñuꞌun, ko jaꞌa na nakuaꞌa na xuꞌun ni”, ni kachi da. 26 Ti ni kachi chaa xiin xuꞌun un: “Roꞌo kuu ɨɨn chaa ndéhé xaan tonto, ɨɨn chaa kuxi. Ti kaꞌan ra ja viꞌi ga nandakan ri ansu ja ni jaꞌa ri, ti suni kaꞌan ra ja suꞌva viꞌi ga kuni ri. 27 Ti nu siaꞌan kuu nusa, ¿ndoo tu ni januu ra xuꞌun ri nuu chaa ka sajniñu sɨkɨ tratu, nava nu ni nchaa ri ti nakiꞌin ri xuꞌun ri jiin seꞌe i niku”? ni kachi da. 28 Yukan ti ni kachi da jiin uu ga muzu un: “Kuisonchaa ɨɨn mil xuꞌun jña nuu da, ti kuaꞌa nuu chaa yɨjnɨ uxi mil un naa ra. 29 Chi yɨvɨ ka ñavaꞌa, ti suꞌva kii ga nuu i, ti viꞌi ga kuñavaꞌa i. Ko yɨvɨ tundo ñavaꞌa, ti vasu tɨꞌlɨ ja ñavaꞌa i un, kuxio kiꞌin. 30 Ti muzu ja tu kaxaan jaꞌa, keniꞌin da na kiꞌin da nuu ñuu ñaa fuera un. Ti yukan na ndeꞌe da ja na nakani ini da, ti na kuꞌyu yuꞌu da”, ni kachi chaa xiin xuꞌun un ―ni kachi Jesús.
Juicio kii nuu taka nación
31 Siin Jesús xndaku ya, ti ni kachi ya:
―Ti ruꞌu, maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨɨ, kɨvɨ na nchaa ri jiin jniñu ñaꞌnu xaan, jiin tendɨꞌɨ ángel ka junukuachi nuu Yandios, ti taꞌu ri jniñu nuu nɨ tuꞌu yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa, chi maa Tata ri Yandios kuaꞌa jniñu un nuu ri. 32 Ti tendɨꞌɨ yɨvɨ taka nación ndututu nuu ri, ti sasɨɨn ri i nanu sasɨɨn yo rɨɨ jiin ndixiꞌyu. 33 Ti yɨvɨ vaꞌa sasɨɨn ri i nundaꞌa kuaꞌa ri. Ti sasɨɨn ri yɨvɨ kueꞌe un nundaꞌa sajni ri. 34 Yukan na ti kachi ri jiin yɨvɨ kanchuku ndaꞌa kuaꞌa ri: “Ichi chaꞌa kikoyo ra, chi ja ni nakaji Tata ri roꞌo naa ra. Kɨvɨkoyo ra nuu taꞌu Yandios jniñu, chi ja iyo tuꞌva ja kuu roꞌo naa ra undi na ni saꞌa Yandios ñuyɨvɨ. 35 Ni niꞌin taꞌu ra, chi ni jiꞌi ri soko, ti ni ka jaꞌa ra ja ni yee ri. Ni ichi ri nducha, ti ni ka jaꞌa ra nducha ni jiꞌi ri. Ni yaku ri nanu chaa ñuu jika, ti ni ka jaꞌa ra veꞌe ni kendo ri. 36 Ni kumani saꞌma ri, ti ni ka jaꞌa ra naa ra. Ni kuꞌu ri, ti ni ka jandeꞌe ra ruꞌu. Ni kunde ri vekaa, ti ni ka jandeꞌe ra ruꞌu naa ra.” Siaꞌan kaꞌan ri jiin yɨvɨ kunchuku nundaꞌa kuaꞌa ri.
37 Yukan na ti yɨvɨ ni ketaꞌu un kachi i: “Jitoꞌyo, ¿nama ni jiꞌi ni soko, ti ni ka jaꞌa na ja ni yee ni? ¿Xi nama ni ichi ni nducha, ti ni ka jaꞌa na ja ni jiꞌi ni? 38 ¿Xi nama ni yaku ni nanu chaa ñuu jika, ti ni ka jaꞌa na veꞌe ni kendo ni? ¿Xi nama ni kumani saꞌma ni, ti ni ka jaꞌa na? 39 ¿Xi nama ni kuꞌu ni xi ni kundee ni vekaa, ti ni ka jandeꞌe na niꞌin?” 40 Yukan na ti ruꞌu, ja kuñaꞌnu ga, ti kachi ri: “Jandaa kuɨtɨ na kachi ri, ja siaꞌan ni ka saꞌa ra jiin ɨɨn ñani ndaꞌu ri ja ni kandixia da ruꞌu, ti saꞌa ri ja nuu maa ri ni ka saꞌa ra”, kachi da.
41 Yukan na ti suni kachi ri jiin yɨvɨ kanchuku ndaꞌa sajni ri un: “Kuxio naa ra, roꞌo ja ni ka jnaꞌnu ndatu, ti kuankoyo nuu infiernu un, nuu kayu ñuꞌun ja kuu saa ni, chi ja iyo tuꞌva infiernu un ja kuu jaꞌuꞌu un jiin ángel da ja ka kuu ndajaꞌa da un. 42 Siaꞌan kondoꞌo ra, chi ni jiꞌi ri soko, ti tu ni ka jaꞌa ra ja kaji ri. Ni ichi ri nducha, ti suni tu ni ka jaꞌa ra nducha koꞌo ri. 43 Ni yaku ri nanu chaa ñuu jika, ti tu ni ka jaꞌa nuu ra veꞌe kendo ri. Ni kumani i saꞌma ri, ko tu ni ka jaꞌa ra. Ni katuu ri ni kuꞌu ri, ni kunde ri vekaa, ko tu ni ka kii ndeꞌe kuɨtɨ ra ruꞌu naa ra”, kachi ri. 44 Yukan na ti kachi yɨvɨ un: “Jitoꞌyo, ¿nama ni jiꞌi ni soko, xi ni ichi ni nducha, xi ni jikonuu ni nanu chaa ñuu jika, xi ni kumani saꞌma ni, xi ni kuꞌu ni, xi ni kunde ni vekaa, ti tu ni ka chindee na niꞌin naa na nu”? ka kachi i. 45 Ti ruꞌu, chaa kuñaꞌnu kachi ri: “Jandaa kuɨtɨ na kachi ri ja tu ni ka saꞌa ra siaꞌan nuu ɨɨn yɨvɨ ndaꞌu jaꞌa ja ka kuu i ñani ri, ja kandixia i ruꞌu, ti saꞌa ri ja jiin maa ri ni ka saꞌa ra”, kachi ri. 46 Yukan na ti kinkoyo yɨvɨ un nuu infiernu naa kondoꞌo koo nene i ja kuu saa ni. Ti yɨvɨ ni sasɨɨn Yandios ja kuu i yɨvɨ vaꞌa, nukoyo i nuu kuchaku i ja kuu saa ni ―ni kachi Jesús.
Ka ndajnuꞌun da nasa jnɨɨ da Jesús
(Mr. 14.1‑2; Lc. 22.1‑2; Jn. 11.45‑53)