28
Nu ni yaꞌa kɨvɨ ndetatu un, ti ja kuan kundijin kɨvɨ nukuñɨ semana, ti María ñaa ñuu Magdala, jiin ɨnga María un, kuankoyo ña kuan ndeꞌe ña nuu ñunduji Jesús. Ti hora un ni kii ɨɨn ñujnaa xaan. Siaꞌan ni kuu, vanuxia ɨɨn ángel junukuachi nuu Yandios, ni kuun ya ichi andɨvɨ vaji ya, ti ni chaa ya yuꞌu ñaña un, ni stuncha ni ya yuu ndiꞌyu un kuaꞌan, ti ni nukoo ya sɨkɨ. Janducha ii ya nanu taja, ti saꞌma ñuꞌun ya xkɨyɨ niꞌni. Nu ni ka jini soldado un nuu ángel un, ti ni ka nɨꞌɨn da naa da ja ni ka yuꞌu da, ti so ni ka sana ini da nanu ndɨyɨ. Yukan na ti ni kachi ángel un jiin ñasɨꞌɨ un naa ña:
―Koto yuꞌu ra naa ra. Ja jini ri ja ka nanduku ra Jesús, yaa ni ka jatakaa yɨvɨ ndaꞌa cruz un. Ko tukaa ga kande ya jaꞌa, chi ja ni nandoto ya nava ni kachi ya. Ñaꞌan ti ndeꞌe naa ra nuu ni katuu ya. Vijna na ti kuankoyo yachi naa ra, ti kani ra jnuꞌun nuu ndajaꞌa ya: “Chi ni jiꞌi ya ko ja ni nandoto ya, ti koxnuu ya kiꞌin ya ñuu Galilea sa kinkoyo ra. Ti yukan nakuni ra ya naa ra.” Jnuꞌun jaꞌa vee kachi ri nuu ra naa ra ―ni kachi ángel un jiin ña naa ña.
Yukan na ti kuankoyo ña, ni ka nduñama sɨꞌɨ ña vasu ka yuꞌu ña, ko suni ka kusɨɨ ini ña. Ti kuan kaxnuꞌun ña nuu ndajaꞌa Jesús. Ko ni kuankoyo ña ichi un, ti ni ka ndejnaꞌan ña jiin Jesús, ni kanxiaꞌu ya jiin ña naa ña. Ti maa ña ni ka tuꞌva ña nuu ya, ni ka nanuu ña jaꞌa ya ja ni ka nachiñuꞌun ña ya. 10 Ti maa ya ni kachi ya jiin ña:
―Koto yuꞌu ra naa ra. Kuan kaxjnuꞌun nuu chaa ka kandixia ruꞌu ja na kinkoyo ñuu Galilea, ti yukan ndejnaꞌan ri jiin yɨvɨ un naa i ―ni kachi ya.
Jnuꞌun ni ka jani soldado un
11 Ni kuankoyo ñasɨꞌɨ un naa ña, ti sava soldado ni ka ndito un, kuan nukoyo da ñuu un, ti ni ka jani da jnuꞌun taka nava ni kuu un nuu sutu ka kuñaꞌnu un. 12 Ti sutu un ni ka kee ni ka jaꞌan kaꞌan jiin taka chaa ka kuñaꞌnu un, ti yukan ni ka ndajnuꞌun nava ɨɨn ni jnuꞌun na koo yuꞌu da naa da. Yukan ti ni ka jaꞌa da xuꞌun kuaꞌa nuu soldado un, 13 ti ni ka kachi jiin da:
―Roꞌo, kachi ra naa ra ja ni ka naa ini ra ni ka kixi ra jakuaa un, ti ni jakoyo ndajaꞌa Jesús, ti ni ka sakuiꞌna da yɨkɨ kuñu chaa un. 14 Ti nu na kuni gobernador jnuꞌun un, ti maa ri na kaꞌan jiin da, ti na nama ri sɨkɨ roꞌo naa ra ―ni ka kachi da.
15 Ni ka kiꞌin soldado un xuꞌun un ti kuankoyo da, ti ni ka kachi da nava ni taꞌu jniñu nuu da. Ti jnuꞌun ni ka kaꞌan soldado un, ni kendo ka kaꞌan yɨvɨ nación Israel undi kɨvɨ vijna.
Jniñu ni tatu Jesús nuu apóstol ya
(Mr. 16.14‑18; Lc. 24.36‑49; Jn. 20.19‑23)
16 Yukan na ti ndɨ uxi ɨɨn ndajaꞌa ya un kuan nukoyo da ñuu Galilea, undi yuku nuu ni kachi Jesús ja kinkoyo da. 17 Nu ni ka jini ndajaꞌa un nuu ya, ti ni ka nachiñuꞌun da ya. Ko uu ga da, tu ka kandixia vaꞌa da ja maa ya kuu. 18 Yukan ni tuꞌva maa ya nuu da naa da, ti ni kachi ya:
―Ja ni jaꞌa Yandios ɨɨn jniñu ñaꞌnu nuu ri ja na kuñaꞌnu ri nuu savaꞌa ni ga ja iyo nuu nɨ kaꞌnu ñuyɨvɨ jiin andɨvɨ. 19 Vijna na ti na tatu ri ɨɨn jniñu jaꞌa nuu ra naa ra. Kuankoyo nuu yɨvɨ taka nación, ti xnaꞌan ra jnuꞌun ri nuu i nava na kandixia i ruꞌu. Ti skuanducha ra i nu ja ni ka kandixia ndaa i maa Tata yo Yandios, jiin Seꞌe ya, jiin Espíritu Santo. 20 Ti xnaꞌan ra ja na kuandatu i taka jniñu ni taꞌu ri nuu ra naa ra. Ti kuꞌun ini ra ja kancha ri jiin ra naa ra taka ni kɨvɨ undi na ndɨꞌɨ ñuyɨvɨ. Ti siaꞌan na koo ―kachi ya.
Jaꞌa kuu jnuꞌun Yandios ni chaa Mateo.