Tutu ni chaa Pablo
nuu Filemón
1
Ruꞌu Pablo, kande ri vekaa vijna ja sɨkɨ ja ni kaꞌan ri jnuꞌun Cristo Jesús. Ruꞌu jiin ñani yo Timoteo, ka chaa ri tutu jaꞌa nuu ra, Filemón. Ja kuu ra ɨɨn chaa mani jiin ri, ti ni chindee jnaꞌan ra jiin ri. Suni chaa ri tutu jaꞌa nuu kuaꞌa yo Apia, jiin suni nuu Arquipo, chaa chindee jnaꞌan jiin yo nuu jniñu ka nakutu ini yo. Suni siaꞌan taji ri tutu jaꞌa nuu yɨvɨ ka kandixia ja ka ndututu veꞌe ra, Filemón. Ti ñukuu ini ri ja Tata yo Yandios jiin Jitoꞌo Jesús, ya kuu Cristo, na chindee chituu ya roꞌo naa ra, ti na kundaꞌu ga ini ya roꞌo naa ra, nava na kukuee kunchuku ra nuu ñuyɨvɨ jaꞌa.
Chaa ñundaꞌu ini ti kandixia vaꞌa kuu Filemón
Taka hora jikantaꞌu ri nuu Yandios, ti tu naa ini ri jikantaꞌu ri ja kuu roꞌo Filemón, ti nɨnɨ nakuantaꞌu ri nuu ya ja kuu maa ra. Chi ni niꞌin ri jnuꞌun ja kandixia ndaa ra Jitoꞌo Jesús, ti kuu ini ra nuu ya. Suni siaꞌan kundaꞌu ini ra taka yɨvɨ ka yɨꞌɨ ndaꞌa ya. Yukan kuu ja nakuantaꞌu ri nuu Yandios ja kuu roꞌo, Filemón.
Ti jikantaꞌu ri nuu ya ja na nukuꞌun vaꞌa ini ra taka jniñu ñaꞌnu ni saꞌa Cristo ja kuu yoꞌo. Kuñukuu ini ra ja ka yɨꞌɨ yo ndaꞌa ya, ti ka niꞌin yo taka ja vaꞌa nuu ya. Nakuantaꞌu ri nuu Yandios ja kuu roꞌo Filemón, chi ni niꞌin ri jnuꞌun ja kundaꞌu ndixia ini ra taka yɨvɨ ka kandixia, ti jaꞌa ra jnundee ini yɨvɨ un naa i. Jiin taka yukan ni ndusɨɨ ini ri, ti ni kuu ndee ga ini ri, ñani Filemón.
Kandaꞌu Pablo jiin Filemón
Vijna ti kandaꞌu ri jiin ra Filemón, vasu iyo ichi ri ja taꞌu ri jniñu nuu ra, chi kuu ri apóstol nuu Cristo. Ko vijna, chi so kandaꞌu ri jiin ra ja ka jini mani jnaꞌan yo. Siaꞌan kandaꞌu ri ruꞌu Pablo. Vasu ja ñaꞌnu ri, ti kande ri vekaa ja sɨkɨ jnuꞌun Cristo Jesús. 10 Jikantaꞌu ri nuu ra ja kuu muzu ra Onésimo, chaa ni jaan ra jiin xuꞌun, ti ni jinu da. Ko vijna ti kuu da nanu ɨɨn seꞌe ri, chi ni kandixia da jnuꞌun ni kaꞌan ri vasu kande ri vekaa jaꞌa. 11 Undi nuu, tu ni kuu da ɨɨn muzu ja kuajniñu nuu ra, ko vijna na ti vaꞌa ga kunukuachi da nuu yo naa yo.
12 Vijna na ti na nataji ri da na najaa da nuu ra. Nakuantaꞌu vaꞌa maa da, ti saꞌa ra ja maa ri ni jaa nuu ra, chi jaꞌa ni ka kuu mani xaan ri jiin da. 13 Kusɨɨ ini ri ti kuni ri ja na kuncha da jiin ri jaꞌa, nava na chindee da ruꞌu nuu jniñu saꞌa ra vijna nɨ kande ri vekaa ja sɨkɨ jnuꞌun Cristo. 14 Ko tu kuni ri ja xndoo ri da undi nuu tu kuaꞌa maa ra jnuꞌun. Ti ansu chayɨka ri roꞌo, chi yukan kuu ja kachi maa ra. 15 Ti tu jini ri xi so ni kuxio da ja kuu jaku ni kɨvɨ, ti sa natuꞌva da yukan kuncha kutu da jiin ra ja kuu taka kɨvɨ. 16 Vijna na ti tukaa saꞌa ra nava ja kuu da muzu ra, chi suꞌva saꞌa nanu ja kuu da ɨɨn ñani ra ni kaku jiꞌin ra jiin. Ti suni siaꞌan saꞌa maa ri ja kuu da jiin ri. Ko viꞌi ga kuu da ja kuu nuu roꞌo, chi vijna na ti kunukuachi da nuu ra ja kuu da ɨɨn chaa ni kɨvɨ ndaꞌa Jitoꞌo.
17 Ja siaꞌan kuu ja nu ñukuu ini ra ja ka jini mani jnaꞌan yo sɨkɨ jnuꞌun kandixia, ti kaꞌan vaꞌa jiin chaa jaꞌa nu na jaa da nuu ra, siaꞌan nanu ka kaꞌan maa yo naa yo. 18 Ti nu nau ɨɨn kuachi ni saꞌa da nuu ra, xi tau da xuꞌun, ti na chunaa maa ri. 19 Jandaa ndixia kuu ja chunaa ri, chi ruꞌu Pablo, chaa ri tutu jaꞌa jiin ndaꞌa maa ri. Siaꞌan na kachi ri, ti suni kuu kachi ri ja suni tau maa ra nuu ri sɨkɨ ja ni skuaꞌa ri roꞌo, ti ni kaku añu ra. 20 Siaꞌan ndixia ñani, kuni ri ja na kuaꞌa ra ɨɨn jnundee ini ruꞌu, chi ndɨnduu yo ka yɨꞌɨ ndaꞌa Jitoꞌo. Ñani Filemón, ja ka yɨꞌɨ yo ndaꞌa Cristo, ti ja yukan kuu ja jikantaꞌu ri nuu ra ti nava na ndusɨɨ ga ini ri.
21 Chaa ri tutu jaꞌa nuu ra, chi jinijnuni ri ja kuandatu vaꞌa ra, ti suꞌva viꞌi ga saꞌa ra ansu nɨnɨ ja ni jikan ri. 22 Ti suni jikan ri ja na nduku ra nuu kuncha ri, chi ñukuu ini ri ja kee ri jaꞌa ti jaa ri nuu kanchuku ra, na saꞌa Yandios nava ka jikantaꞌu ra ja kuu ruꞌu.
23 Epafras, chaa kande jiin ri vekaa jaꞌa ja sɨkɨ jnuꞌun Cristo Jesús, kaꞌan da ja na sandee ini ra. 24 Ti Marcos, Aristarco, Demas, jiin Lucas, chaa ka sajniñu jnaꞌan jiin ri, suni siaꞌan ka kaꞌan da.
25 Ti ruꞌu Pablo, ñukuu ini ri ja maa Jitoꞌo Jesús, ya kuu Cristo, na chindee chituu ya roꞌo Filemón, ti na kundaꞌu ga ini ya roꞌo. Siaꞌan na koo.