13
Taka yɨvɨ na kuandatu i nuu taka chaa ka kuu sticia, chi ndisojniñu da nuu ñuu. Chi taka jniñu un vaji nuu Yandios, ti maa Yandios ni jaꞌa jniñu nuu chaa un. Ja yukan taka yɨvɨ ja tu jandatu nuu jniñu taꞌu sticia, ɨɨn ni kuu ja tu jandatu i jniñu taꞌu Yandios, chi maa Yandios ni jaꞌa jniñu un. Ti yɨvɨ nduniꞌin ini, kuachi ka saꞌa i, ti na niꞌin i nundoꞌo. Chi taka chaa ndisojniñu, ansu ndiso da jniñu ja na yuꞌu yɨvɨ ka saꞌa jniñu vaꞌa, chi suꞌva ja na kuyuꞌu yɨvɨ ka saꞌa jniñu kueꞌe. Ti nu kuni ra ja tu nduxaan taka chaa ndisojniñu un nuu ra, saꞌa mani jniñu vaꞌa nusa. Yukan ti na kuajnuꞌun taka chaa un roꞌo ja kuu ra ɨɨn chaa vaꞌa. Chi taka chaa un ndisojniñu da nuu Yandios, ja kuu ja vaꞌa taka ra naa ra. Ko so ja nu na saꞌa ra jniñu ndevaꞌa, ti na ko yuꞌu ra, chi ansu ndiso kaꞌa taka chaa un jniñu ja kuaꞌa da nundoꞌo nuu yɨvɨ. Chi jajniñu ya maa da ja na kuaꞌa vaꞌa da nundoꞌo nuu yɨvɨ ka saꞌa jniñu ndevaꞌa. Ja yukan kanuu ja kuandatu ra nuu chaa ndiso jniñu un. Ko ansu nɨnɨ ja tu niꞌin ra nundoꞌo, chi suni ja tu jani inijnuni ra ja tu ni jandatu ra maa jniñu ni jaꞌa Yandios nuu da. Ti yukan kuu ja taka ra suni kuaꞌa ra xuꞌun nuu taka chaa ndisojniñu un, chi xuꞌun un kuu ja kuu ñuu. Chi ansu nɨnɨ ndisojniñu da nuu ñuu, chi ka saꞌa da maa jniñu ni jaꞌa Yandios nuu da.
Ti chunaa ndɨꞌɨ ra taka ja ka tau ra nuu yɨvɨ. Kuaꞌa xuꞌun ñuu nuu chaa na kiꞌin xuꞌun ñuu. Ti chaꞌu xuꞌun puesto ra nuu chaa kinyaꞌu nuu puesto. Ti nuu yɨvɨ jandatu kuu ra, ti kuandatu. Ti kuaꞌa ra ja yɨñuꞌun nuu yɨvɨ ja kanuu kuaꞌa ra ja yɨñuꞌun. Ti koto tau kuɨtɨ ra nuu ni ɨɨn yɨvɨ. Chi mani ja na kundaꞌu ini jnaꞌan ra. Chi yɨvɨ ja kundaꞌu ini jnaꞌan, ja ni siuku i jiin ndɨꞌɨ ja ni taꞌu ley un. Chi yukan taꞌu ley jniñu: “Tu kusɨkɨnchaa jnaꞌan ra. Tu kaꞌni ra yɨvɨ. Tu sakuiꞌna ra. Tu sajnuꞌun ra jiin jnuꞌun xndaꞌu ñaꞌan. Tu kundio ini ra ja ñavaꞌa ñanijnaꞌan ra”, kachi ley. Chi taka jnuꞌun yukan jiin taka ga jniñu taꞌu ley un, ja yɨꞌɨ ndɨꞌɨ jiin maa ɨɨn ni jnuꞌun kanuu ja kaꞌan tutu ii: “Na kundaꞌu ini ra nuu ñani jnaꞌan ra nanu kundaꞌu ini ra nuu maa ra”, kachi tutu. 10 Chi nu kundaꞌu ini yo jnaꞌan yo, ti tu saꞌa ndevaꞌa yo nuu i. Chi ja kundaꞌu ini yo nu jnaꞌan yo, yukan kuu ja siuku ndaa yo nɨ ley Yandios.
11 Yukan na kondoꞌo ini ra, chi saꞌa yo nanu ja kuan kuyajni kɨvɨ kenda Cristo tuku. Ti tukaa saꞌa kuxi ra nuu jniñu taꞌu ya nanu yɨvɨ kixi. Chi vijna kuan kuyajni kɨvɨ ja niꞌin yo taꞌu ja nduñaꞌnu yo nuu taꞌu ya jniñu. Kuan kuyajni ga kɨvɨ un ansu kɨvɨ ja ni kandixia yo jnuꞌun ya. 12 Ti nava ja kuan yaꞌa jakuaa, ti ja kuan kuyajni kɨvɨ ja niꞌin yo taꞌu nuu Yandios. Nusa ti tukaa saꞌa kuɨtɨ yo jniñu ndevaꞌa ja ka saꞌa yɨvɨ kanchuku nuu ñuñaa. Ti na saꞌa yo mani jniñu iyo ndaa ja ndenda ndijin nuu Yandios. 13 Na kaka yɨñuꞌun yo ja mani jniñu ndaa saꞌa yo ja ndenda ndijin nuu Yandios. Koto koꞌo ra ndɨxɨ ja na jini ra, ni tu saꞌa ra taka viko kueꞌe un. Koto kuikonuu ra saꞌa ra jniñu kueꞌe. Ni tu kanaa ra ja kukuasun ini ra. 14 Chi suꞌva na kaka ndaa ra jiin jnuꞌun Yandios nanu ni saꞌa Jitoꞌyo Cristo Jesús nu ni kuncha ya ñuyɨvɨ jaꞌa. Ti koto kundio ini ra saꞌa ra jniñu kueꞌe ja nɨnɨ kuni saꞌa yo nu kanchuku yo ñuyɨvɨ jaꞌa.
Tu kuu ichi ini ra nuu ñanijnaꞌan ra