5
Nusa ti nu kandixia ndaa yo jnuꞌun Yandios sɨkɨ Cristo Jesús, sa ti kachi ya ja tukaa jnaꞌnu ndatu yo sɨkɨ kuachi yo. Ti sɨkɨ yukan, tukaa kuɨtɨ ini Yandios jiin yoꞌo, chi vijna ni ndumani ya jiin yo, chi ni jiꞌi Jitoꞌyo Cristo Jesús ja na chunaa ya kuachi yo. Ti kandixia ndaa yo jniñu ni saꞌa Jesús nu ni jiꞌi ya ti ni nandoto ya tuku nuu ñujiꞌi, ti sɨkɨ yukan jantaꞌu Yandios yoꞌo. Ko jantaꞌu ya yoꞌo sɨkɨ ja ni kundaꞌu ini ya yoꞌo, chi tu iyo ni ɨɨn jniñu vaꞌa yo ja kenchaa kuachi yo. Yukan kuu ja kachi ya ja tukaa jnaꞌnu ndatu yo sɨkɨ kuachi yo. Nusa ti kuñukun ini yo ja jandaa ndixia ja jantaꞌu ya yoꞌo. Yukan kusɨɨ ini yo chi kuñukuu ini yo ja jantaꞌu ya yoꞌo, ti nakuaꞌa ya yoꞌo ɨɨn taꞌu ja nduñaꞌnu yo nuu taꞌu ya jniñu. Ti ansu jiin taꞌu un, chi suni kusɨɨ ini yo ja kondoꞌo yo nundoꞌo sɨkɨ ja ni ka yɨꞌɨ yo jiin Cristo, chi nundoꞌo un saꞌa ja niꞌin ga jika yo nuu ichi Yandios. Ti nu kundee yo jiin nundoꞌo un, ti jini yo ja kundee ini Yandios jiin yoꞌo, ti sɨkɨ yukan ndiyo ini yo niꞌin yo taꞌu un. Ti nu kundio ini yo yukan, ti tu xndiꞌi ini yo, chi jini ndaa yo ja kundee ya taka jnuꞌun ni kee yuꞌu ya, ti sɨkɨ yukan kandixia yo jiin nɨ ini nɨ añu yo ja kundaꞌu ini ya yoꞌo. Ti siaꞌan kandixia yo chi ni jaꞌa Yandios maa Espíritu Santo nuu yo, ti Espíritu un skandixia ya yoꞌo ja jandaa ndixia kundaꞌu ini Yandios yoꞌo. Chi sɨkɨ maa yo naa yo tu ni kojnuni ja kenchaa yo kuachi yo nuu Yandios. Ko vasu tu ni ndiyo ini yo ja siuku yo jnuꞌun ya, chi ni jiꞌi Cristo ja chunaa ya kuachi yo. Ti ni jiꞌi ya maa kɨvɨ ni kachi Yandios.
Saꞌa yo ja. Tu ni iyo ni ɨɨn yɨvɨ ja tava ini na kuū i jaꞌa ɨnga yɨvɨ, vasu ɨnga yɨvɨ un kuu ɨɨn yɨvɨ vaꞌa ndixia. Ko nduku ndee ra nuu jniñu ni saꞌa Yandios, chi yukan jini ndaa yo ja kundaꞌu ini ya yoꞌo. Chi ni jiꞌi Cristo jaꞌa yo vasu niꞌin ni ka yɨꞌɨ yo jiin kuachi.
Nusa ti sɨkɨ jniñu ni saꞌa Jesús nu ni jiꞌi ya ti ni jatɨ ya nɨñɨ ya, ti sɨkɨ yukan kachi Yandios ja tukaa jnaꞌnu ndatu yo ja kuu kuachi yo, ti tukaa kuɨtɨ ini ya sɨkɨ kuachi yo un ja na taji ya nundoꞌo xaan nuu yo, chi vijna kendo ketaꞌu yo nuu ya. 10 Ko undi nuu ni kuɨtɨ ini Yandios sɨkɨ kuachi yo, ko maa Yandios ni taji ya seꞌe ya ja na kuū ya ti chunaa ya kuachi yo nava tukaa kuɨtɨ ini Yandios sɨkɨ kuachi un, ja na ndumani ya jiin yoꞌo naa yo. Ti nu siaꞌan kuu, ti jandaa ndixia kuu ja kuchaku Cristo vijna, ti nama ya yoꞌo nava tu taji ya nundoꞌo sɨkɨ yo.
11 Ko undi nuu ni kuɨtɨ ini Yandios jiin yoꞌo sɨkɨ kuachi yo, sa maa Yandios ni taji seꞌe ya ja na kuū ya chunaa ya kuachi yo, nava tukaa kuɨtɨ ini Yandios sɨkɨ kuachi yo. Chi suꞌva ja na ndumani ya jiin yo. Ti nu siaꞌan un, ti jandaa ndixia kuu ja kuchaku Cristo vijna, ti nama ya yoꞌo nava tukaa taji Yandios nunoꞌo sɨkɨ yo.
Jnuꞌun Adán jiin jnuꞌun Cristo
12 Nusa ti undi nuu ni kejaꞌa ka saꞌa kuachi ndɨꞌɨ yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa, chi maa ɨɨn ni chaa ni kejaꞌa da jiin kuachi, ko sɨkɨ kuachi da un, ti ni kɨvɨ kueꞌe kuū yo. Ti ni saꞌa kuachi da un ja ni jicha kueꞌe kuu ndɨꞌɨ yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa, chi taka ni ka saꞌa i kuachi. 13 Ti kuu ga ja ni jaꞌa Yandios ley ya nuu Moisés ni ka saꞌa i kuachi. Ko nu tu ni jaꞌa Yandios ley ya nuu Moisés nava na nakuni yɨvɨ nau kuu ɨɨn kuachi, nusa ti tu kuni kankuachi ya sɨkɨ i, ko tu kuu siaꞌan ni. 14 Chi ka jini ndaa yo ja undi na ni iyo Adán ti undi na ni iyo Moisés ndɨꞌɨ yɨvɨ ni ka jiꞌi i sɨkɨ kuachi i, chi ni jiꞌi i sɨkɨ kuachi ja ni saꞌa taka maa i, vasu tu ni saꞌa i jnaꞌan kuachi ja ni saꞌa Adán, ja ni kuniꞌin ini da nuu ɨɨn jniñu ja ni taꞌu ya nuu da. Ti sɨkɨ kuachi ni saꞌa Adán, ni kɨvɨ nundoꞌo nuu ñuyɨvɨ, chi ɨnga chaa ni saꞌa ja na kendo vaꞌa yɨvɨ.
15 Ko maa kuachi ni saꞌa Adán, ja ni nduniꞌin ini da sɨkɨ jniñu ni taꞌu Yandios nuu da, tu kejnaꞌan kuɨtɨ yo jiin maa taꞌu ni jaꞌa ya nuu yo, nu ni kachi ya ja tukaa jnaꞌnu ndatu yo sɨkɨ kuachi yo. Ti jandaa ndixia kuu ja jiin maa kuachi ni saꞌa Adán, ti ni kɨvɨ nundoꞌo kuū ndɨꞌɨ yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa. Ko sa ni kɨvɨ taꞌu ja ni kundaꞌu ini Yandios yoꞌo ja ni taji ya Cristo Jesús na kuū ya jaꞌa yo. Ti ñaꞌnu xaan ga jniñu ja ni saꞌa Jesús ja kuu maa kuachi ni saꞌa Adán, chi jiin jniñu Jesús tukaa jnaꞌnu ndatu yo sɨkɨ kuachi yo. 16 Ti maa kuachi ni saꞌa Adán, tu kejnaꞌan kuɨtɨ yo jiin taꞌu ni jaꞌa Yandios nuu yo. Chi jiin maa ɨɨn ni kuachi ni saꞌa Adán, ni kachi Yandios ja jnaꞌnu ndatu tendɨꞌɨ yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa. Ko jiin taꞌu Yandios un, ni taji ya Jesús ja na kuū ya sɨkɨ kuachi yo, ti sɨkɨ yukan tukaa kuɨtɨ ini ya jiin yo, ti vijna kachi ya ja tukaa jnaꞌnu ndatu yo sɨkɨ kuachi yo. 17 Jiin maa kuachi ni saꞌa Adán ni kɨvɨ nundoꞌo ja kuu ndɨꞌɨ yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa, ko ñaꞌnu xaan ga kuu taꞌu Yandios, ja ni taji ya Jesús ja na kuū ya jaꞌa kuachi yo. Ti ñaꞌnu xaan ga taꞌu Yandios nuu yɨvɨ ja kachi ya ja tukaa jnaꞌnu ndatu i sɨkɨ kuachi i, ti ka niꞌin i taꞌu ja na nduñaꞌnu i nuu taꞌu Yandios jniñu.
18 Nusa ti ja sɨkɨ ni saꞌa Adán maa kuachi un, ti ni kachi Yandios ja jnaꞌnu ndatu ndɨꞌɨ yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa. Ko sɨkɨ jniñu ni saꞌa Jesús nu ni jiꞌi ya jaꞌa yo, ti kachi Yandios ja tukaa jnaꞌnu ndatu yo sɨkɨ kuachi yo ja na kuū yo. Chi suꞌva kachi ya ja na niꞌin yo taꞌu ja na kuchaku yo ja kuu taka saa ni. 19 Chi sɨkɨ ja tu ni jandatu ɨɨn ni chaa Adán, ti sa ni ka kɨvɨ ndɨꞌɨ yɨvɨ nuu kuachi un. Ti suni siaꞌan ni jandatu ɨɨn ni chaa Cristo Jesús, ti sa ni kachi Yandios nuu kuaꞌa xaan yɨvɨ ja kandixia i Jesús ja tukaa jnaꞌnu ndatu i sɨkɨ kuachi i.
20 Ko suni ni jaꞌa Yandios ley ya nuu Moisés nava ja taka jinu tu ka jandatu yɨvɨ ley un, ti ka ndukuaꞌa kuachi i. Ko sɨkɨ ni ndukuaꞌa kuachi yo jiin ley un, ti kaꞌnu xaan ga kuu ja kundaꞌu ini Yandios yoꞌo. 21 Nusa ti sɨkɨ kuachi un ni kɨvɨ kueꞌe kuū yo. Ko ni kundaꞌu ini Yandios yoꞌo, ti kachi ya ja tukaa jnaꞌnu ndatu yo sɨkɨ kuachi yo, ko vijna ka niꞌin yo taꞌu ja kuchaku yo ja kuu saa ni. Ti kachi ya yukan chi ja ni taji ya Jitoꞌyo Cristo Jesús ja na kuū ya jaꞌa kuachi yo.
Tukaa chaku yo jiin kuachi