Tutu kuu uu ni chaa
Pablo nuu Timoteo
1
Ruꞌu Pablo, kanxiaꞌu ri jiin ra Timoteo, ja na sandee ini ra. Kuu ri apóstol nuu Cristo Jesús, chi siaꞌan ni tatu ya jniñu un nuu ri, nava ni kachi maa Yandios ja na kachanuu ri jnuꞌun Cristo Jesús. Ti kaꞌan ri ɨɨn jnuꞌun ndaa ja taka yɨvɨ ka yɨꞌɨ ndaꞌa Cristo Jesús, ti kuchaku i ja kuu saa ni, chi siaꞌan ni chisojnuꞌun Tata yo Yandios. Ti chaa ri tutu jaꞌa nuu ra Timoteo, chi kuu ra nanu ɨɨn seꞌe ri. Na chindee chituu Tata yo Yandios roꞌo. Maa Jitoꞌo Jesús na kundaꞌu ga ini ya maa ra, ti nava siaꞌan na kukuee kuncha ra.
Ja na kaꞌan ndaa Timoteo jnuꞌun Cristo Jesús
Ruꞌu Pablo, nɨnɨ nakuantaꞌu ri nuu Yandios ja kuu roꞌo Timoteo, chi vanuxia kandixia ndaa ra Cristo Jesús. Nuu maa Yandios kuu nu nakuantaꞌu ri, chi suni nuu maa ya ni ka junkuachi chaa ni ka kuu jnaꞌan ri undi na janaꞌan. Junukuachi ri nuu Yandios jiin nɨ ini nɨ añu ri. Ti taka kɨvɨ jikantaꞌu ri nuu ya, ti nɨnɨ nukuꞌun ini ri roꞌo Timoteo. Ti jikantaꞌu ri ja na kuaꞌa ya taka ja na kumani nuu ra. Kundaꞌu xaan ini ri roꞌo, chi nɨnɨ nukuꞌun ini ri na ni ndeꞌe ra kɨvɨ kuaꞌan ri. Ti kuni ri ja na nakuni jnaꞌan tuku yo nava siaꞌan na ndusɨɨ xaan ini ri. Nɨnɨ nukuꞌun ini ri nava ni kandixia ndaa ra jnuꞌun Cristo Jesús. Xnakan ni kejaꞌa kandixia vela ra Loida jiin nana ra Eunice, ti ndoꞌo ndixia ini ri ja suni siaꞌan kandixia tu roꞌo. Ja yukan kuu ja nɨnɨ nakuantaꞌu ri nuu ya ja kuu maa ra.
Ti ruꞌu Pablo, xndaku ri nuu ra Timoteo, ja na kuajniñu vaꞌa ra ɨɨn taꞌu ni jaꞌa Yandios nuu ra, ja na kaꞌan ra jnuꞌun ya. Ti taꞌu yukan kuu ja ni niꞌin ra na ni chuxndee ri ndaꞌa ri xini ra. Kaꞌan ri ja na siuku ra jniñu ni jaꞌa Yandios nuu ra. Koto yuꞌu ra, chi tu ni saꞌa kuiꞌya Yandios ini yo ja na yuꞌu yo ndeꞌe yo yɨvɨ. Chi suꞌva ni saꞌa ya ja na kuu ndee ini yo. Ni jaꞌa ya Espíritu Santo ja na kuandatu yo na jniñu taꞌu ya nuu yo, ti na kundaꞌu ini yo ñani jnaꞌan yo. Ni jaꞌa ya Espíritu ja na kondoꞌo ndaa ini yo nava na kaka yo ichi ya. Yukan kuu ɨɨn taꞌu ni jaꞌa ya nuu roꞌo Timoteo.
Koto kukanuu ra kaꞌan ra jnuꞌun Jitoꞌo Cristo Jesús. Ni tu kukanuu ra ndakuniꞌin ra ruꞌu Pablo, vasu kande ri vekaa sɨkɨ ja ni xnaꞌan ri jnuꞌun Cristo. Suꞌva kuantaꞌu taka nundoꞌo un, chi suni siaꞌan ndoꞌo ri ja sɨkɨ jniñu un, ti ndɨnduu yo ka ndiso jniñu ja na kaꞌan yo jnuꞌun Yandios ja kuu Cristo Jesús. Nɨ ini ra kaꞌan ra jnuꞌun Cristo, ti maa ya na kɨtuu roꞌo vasu na koo ndoꞌo koo nene ra. Jandaa ndixia un chi maa Yandios ni nama ya yoꞌo, ti ni sasɨɨn ya yoꞌo ja kuu maa ya. Ni sandoo ya yoꞌo nava na kandixia yo jiin nɨ ini nɨ añu yo. Chi kuni ya ja na kaka yo ichi ya nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Tu ni nama ya yoꞌo sɨkɨ ja vaꞌa ni ka saꞌa yo, chi so ja ni kuu ini ga maa ya, ti ni ndundaꞌu ini ya yoꞌo undi na ti xnukoo ga ya ñuyɨvɨ, ti ja ni nakaji ya yoꞌo ja na nanitaꞌu yo nuu ya. Ti ni suku ya nava kuni ya, chi ni taji ya Seꞌe ya Cristo Jesús ja ni saꞌa ya ɨɨn jniñu ñaꞌnu ja ni chunaa ya nuu kuachi yo. 10 Ni stuu ndijin Yandios ja mani ya jiin yo, chi ni kii Seꞌe ya Cristo Jesús ja ni kii nama ya yoꞌo. Ni jiꞌi Jesús ko ni nandoto tuku ya. Tu ni kendo ya maꞌñu ndɨyɨ un. Ti yukan chaku ini yo ja suni kundee yo kiꞌin yo andɨvɨ. Vasu na kuū yo ko nandoto tuku yo. Ti yukan kunchuku yo ja kuu saa ni ja tukaa kuū yo.
11 Maa Yandios ni nakaji ya ruꞌu ja kaꞌan kaji ri jnuꞌun un. Ni taji ya ruꞌu ja na kundiso ri jniñu apóstol, ti na saꞌa ri jniñu un, ja xnaꞌan ri jnuꞌun Cristo Jesús nuu yɨvɨ ɨnga nación ja tu ka yɨꞌɨ jiin nación Israel. 12 Siaꞌan ndoꞌo nene ri. Ko tu kukanuu ri vasu kondoꞌo ri taka nundoꞌo un, chi nɨ ini nɨ añu ri kandixia ri Cristo Jesús. Tu kukanuu ri vasu na koo ndoꞌo koo nene ri, chi ñukuu ini ri ja maa Yandios na koto vaꞌa ya ruꞌu jiin jniñu ni jaꞌa ya nuu ri. Ñukuu ini ri ja siaꞌan koto vaꞌa ya taka un undi vijna ti undi na jaa kɨvɨ nchaa tuku Cristo. Taka yukan saꞌa Yandios nava na kuichanuu jnuꞌun Cristo Jesús.
13 Roꞌo Timoteo, siuku ndaa taka jnuꞌun ni xndaku ri nuu ra, ti taka jnuꞌun un xndaku ra nuu taka ñani jnaꞌan yo yukan. Kundikun ndaa ra jnuꞌun un, ti kundaꞌu ini ra nuu ñani jnaꞌan yo ja ka yɨꞌɨ jiin Cristo Jesús, suni siaꞌan nanu ni kundaꞌu ini Jesús maa yo. 14 Koto vaꞌa ra jnuꞌun Cristo Jesús nava tu sakanuu ɨnga jnuꞌun ja tu kejnaꞌan jiin jnuꞌun ndaa. Na chindee Espíritu Santo roꞌo nava na kuu, chi kancha Espíritu Santo jiin yo.
15 Ja jini ra Timoteo, ja iyo yɨvɨ ka kandixia Jesús kanchuku i ñuu Asia, ti yɨvɨ un tu ni ka kaꞌan vaꞌa i sɨkɨ ri. Ti ni ka xndoo i ruꞌu nanu ni ka saꞌa Figelo jiin Hermógenes.
16 Ko ja kuu Onesíforo, jikantaꞌu ri nuu Yandios ja na chindee ya yɨvɨ kanchuku ini veꞌe da, ti na kundaꞌu ini ya maa da, chi tɨjnɨ jinu ni kindeꞌe da ja kande ri presu, ti ni chindee da ruꞌu. Tu ni kukanuu da vasu kande ri vekaa. 17 Chi suꞌva ni nanduku nɨ ini da ruꞌu, na ni chaa da ñuu Roma jaꞌa, undi ni naniꞌin da nuu kande ri. 18 Jikantaꞌu ri nuu Yandios nava na kundaꞌu ini Jitoꞌo Jesús maa da ja kuu kɨvɨ na nchaa tuku ya. Ti roꞌo Timoteo, ja jini vaꞌa ra nasa ni janukuachi da nuu yɨvɨ naa i ñuu Efeso. Yukan kuu ɨɨn jniñu vaꞌa ni saꞌa Onesíforo.
Ka kuu yo nanu soldado nuu Cristo Jesús