4
Ruꞌu Pablo, vijna ka ndeꞌe maa Yandios jiin Jitoꞌo Cristo Jesús, ti na xndaku ri nuu ra. Siaꞌan kaꞌan ri chi ja nduñaꞌnu xaan ya ja kuu kɨvɨ nchaa ya kii xndichi ya yɨvɨ ka chaku jiin yɨvɨ ni ka jiꞌi. Nduñaꞌnu ya, ti taꞌu ya jniñu nuu taka ñuyɨvɨ jiin andɨvɨ. Kandaꞌu ri jiin ra ja na xndaku ndaa ra jnuꞌun Cristo Jesús nuu yɨvɨ chunsoꞌo, xi vasu nuu yɨvɨ tu ka kuni kunsoꞌo, ko siaꞌan xndaku ra. Siaꞌan xndaku niꞌin ra vasu kuee ti sa na kɨvɨ jnuꞌun un ini i. Ti nu tuu, ti nɨnɨ nduxaan ra nuu i. Ko vaꞌa nakani ichi ra nava kaka i ichi ya, ti suni kuaꞌa kava ini ra jiin taka yɨvɨ un naa i. Kanu ja siaꞌan na xndaku ra jnuꞌun un nuu yɨvɨ vijna, chi jaa kɨvɨ ja tukaa ga kuantaꞌu i jnuꞌun Yandios. Chi suꞌva kiꞌin i nava ka kuu ini maa i, naskaꞌan jnaꞌan i, ti kejnaꞌan i jiin taka chaa ka xnaꞌan savaꞌni ga jnuꞌun ja ka jajnaꞌan ini i kunsoꞌo i. Chi yɨvɨ un nandeokava i sɨkɨ jnuꞌun ndaa, ti kusɨɨ ga ini i kunsoꞌo i jnuꞌun ka kaꞌan chaa ka xndoñaꞌan jiin jnuꞌun. Ko maa ra Timoteo, koto kɨvɨ nduu ra jiin yɨvɨ un. Chi suꞌva na kukutu ini ra koto vaꞌa ra jniñu ni jaꞌa Yandios nuu ra. Kuaꞌa ini ra kondoꞌo konene ra, chi jniñu ra kuu ja na kachanuu ra jnuꞌun Yandios nava ni kii Cristo Jesús. Ti siaꞌan siuku ra jniñu ni taꞌu Yandios nuu ra, chi nuu maa Yandios kuu nu junukuachi ra.
Taka jnuꞌun jaꞌa kuu ja na xndaku xaan ri nuu ra Timoteo, chi ja kuan kuyajni kuū ri. Ti nasoko ri maa ri nuu Yandios, ko ja ni junukuachi ri nuu ya jiin nɨ ini nɨ añu ri, ti sa na kuū ri. Iyo xaan kuiya ja ni kiꞌin ri ichi Yandios. Ni siin ri ichi yukan ti siaꞌan kuaꞌan ri undi vijna. Vasu ni jito ri nundoꞌo ko ni kundee ri, chi ni ndikun ndaa ri ichi Jitoꞌo Jesús, ti ni jito vaꞌa ri jnuꞌun yukan. Jaꞌa na ti maa Jitoꞌo Jesús ja ni saꞌa nakoo ya ja kuu taꞌu nuu na jaa kɨvɨ nchaa tuku ya, chi ni kundee ri ni jika ndaa ri jiin jnuꞌun ya, ti maa ya kuu ja kii xndichi ndaa ñuyɨvɨ. Ti ansu nɨnɨ nuu maa ni ri kuaꞌa ya, chi suni kuaꞌa ya nuu taka yɨvɨ ni ka siin nɨ ini jiin jnuꞌun ya. Ti ka kusɨɨ ini i kundatu i kɨvɨ nchaa tuku ya.
Kana Pablo ja na kii Timoteo nuu kande da
Kandaꞌu ri jiin ra Timoteo, kin yɨɨ ti kii yachi ra nuu kancha ri. 10 Chi ni kuxio Demas ti kuaꞌan da ñuu Tesalónica sɨkɨ ja ni kusɨɨ ga ini da jiin taka ja iyo nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Ja yukan kuu ja ni xndoo da ruꞌu ti kuaꞌan da. Crescente kuaꞌan da ichi ñuu Galacia, ti Tito kuaꞌan da ichi Dalmacia. 11 Nɨnɨ Lucas ni ga kancha jiin ri jaꞌa. Nanduku Marcos ti kii ra jiin da nu vaji ra, chi kuni ri ja na chindee da ruꞌu jiin jniñu nava ka junukuachi yo nuu Yandios. 12 Tíquico ni taji ri da kuaꞌan da ñuu Efeso. 13 Nu vaji ra ti kundaꞌa tɨꞌlɨ manga ri ja ni xndoo ri veꞌe Carpo undi ñuu Troas. Ti suni tutu ri, ti koto naa ini ra ja kundaꞌa ra taka tutu ri kanchuku yukan.
14 Alejandro, chaa jini saꞌa da jniñu jiin kaa un, ni saꞌa ndevaꞌa da jiin ri, ko maa Jitoꞌo Cristo Jesús na chunaa ya nuu da taka ja ni saꞌa da jiin ri. 15 Ko roꞌo Timoteo, koto ra maa ra jiin chaa un, chi niꞌin xaan ni ndonda da sɨkɨ jnuꞌun ka xnaꞌan yo.
16 Na ni jaꞌan ri undi nuu nuu chaa ka ndisojniñu ja ka kuu justicia un ja nama ri maa ri, ti ni ɨɨn da tu ni ka kaꞌan kuɨtɨ jaꞌa ri, chi suꞌva ni ka xndoo da ruꞌu ti kuankoyo da. Ko ansu yukan ti kaꞌan ri, chi ñukuu ini ri ja maa Yandios na kuankaꞌnu ini ya nuu da. 17 Ti vasu siaꞌan ni ka xndoo da ruꞌu, ko maa Jitoꞌo Jesús ni chindee ya maa ri, ti ni jaꞌa ga ya jnuꞌun ndee ini ruꞌu, ti viꞌi ga ni kuu ndee ini ri, ti ni kundee ri ni kaꞌan ri jnuꞌun ya ja nasa saꞌa yo ti nanitaꞌu yo. Siaꞌan ni xndaku ri nuu taka chaa ñaꞌnu un, ti suni nuu yɨvɨ ɨnga nación ja tu ka yɨꞌɨ jiin nación Israel. Siaꞌan ni nama ya ruꞌu nuu chaa kanda kuaꞌan un. 18 Ti suni siaꞌan na nama ya ruꞌu nuu taka nundoꞌo undi na nakuaka ya ruꞌu noꞌon ri andɨvɨ nuu kancha maa ya taꞌu ya jniñu ja kuu saa ni. Ti nɨ ini nɨ añu yo na kunchañuꞌun yo ya. Ti ii na koo sɨvɨ ya, chi maa ya kuu ja kuñaꞌnu ja kuu saa ni. Ti siaꞌan na koo.
19 Na kachi ri nuu ra Timoteo, ja na kaxnuꞌun ra nuu Prisca jiin Aquila ja na sandee ini ña naa ña. Suni na sandee ini yɨvɨ veꞌe Onesíforo. 20 Ko kaxnuꞌun ri ja Erasto ni kendo da ñuu Corinto. Ti Trófimo ni kendo da ñuu Mileto chi kuꞌu da. 21 Nu vaji ra ko ndukundee ra nava ja chaa ra jaꞌa, ti sa na kejaꞌa viko ñuu. Sandee ini ra, kachi Eubulo, jiin Pudente, jiin Lino, jiin Claudia, jiin taka ñani yo ka kandixia jaꞌa.
22 Ñukuu ini ri ja maa Jitoꞌo Jesús na kuncha ya jiin ra. Na chindee chituu ya roꞌo, ti na kuaꞌa ya ja vaꞌa ja kuu taka ra naa ra. Ti siaꞌan na koo.