2
Tili Asu wawec
Pentikos ngiye-ngiye dameng bangkaleme yengung sugu mac monicka kpaduckelu momoc ngiyeibong.* Ngiyeebongka honocmengkacni uc sugucne monic gbelong sugucne wecaigac, ilec ucine ingucnedi iwahac benang fikelu wawec. Walu mac ngiyeibong, ilec kwelina wakeme yenge silicine yanguc nganiibong: Dac-ubilang ingucnedi fikelu ngic-ngigac hodocnginangsoc fouckelu ngiyeyackewec. Aime Tili Asudi kwelenginang haulu wakeme yowa silicine monic-monic miibong. Asudi filesoc inguc ainingte aiyeleme yowa miibong.
Aime Yuda-ngic homacnedi himong monickacni monickacnidi kwesilu Yerusalem taonka ngiyeibong, yenge Wapongte yowa balaibelu gaibong. Nga uc sugucne fikeme habu homacnedi yogo ngagelu kwesi kpaduckelu mimedec aiibong. Yogo yangucte, Tili Asuholec yenge ngic-ngigac yengele yowanginang yefe filesoc filesoc mibong ngageibong. Ngagelu mimedec ailu welecebalu miibong, “Ngic yago yowa migaing, yenge sasawadi Galili ngic. Nga yenge wenucka nongileng yowanonggang benang filesoc filesoc mibong ngagegabeleng?
“Nonge yago Patia-ngic nga Midia-ngic ailu Elam-ngic, me Mesopotamia himongkacni nga Yudeya himongkacni ailu Kapadosia himongkacni, nonge Pontus himongkacni nga Asia prowinswacni, 10 ailu hatac Frigia himongkacni, nga Pamfilia himongkacni nga Aigita himongkacni ailu Libia himongka Sairini mac mecina mecina, yogowacni ailu Roma taonkacni kwesiicne. 11 Yogo yenge Yuda-ngic nga Israel yengele alingkacni miyacti Yuda-ngic yengeholec taockelu gaibong; Krit-ngic ailu Arebia-ngic. Nongileng inguchac galu yowanonggangsoc Wapong pasitowainele yowa silicine mibong ngagegabeleng.” 12 Inguc milu mimedec ailu ngage-bibiyelu mingagec ailu miibong, “Pasi fikegac, yogo wiyac silicine monic benang, i mi ngage-motogabeleng.”
13 Gocnedibac yowa kwekwe ailu yanguc miibong, “Yenge waing misa homacne nolu kwelengineng sifuwegac.”
Pitadi Tili Asule fungine edocebawec
14 Inguc mibong salecebaicne 12 domalu Pita ye sanangneyac wackelu yanguc edocebawec, “Yudeya-ngic ailu ngic-ngigac sasawa Yerusalem gagabiyeng, na pasi yagolec fungine mibe yegengkengeleme ngagening. 15 Ngenge ngic yogo nganicebalu yanguc ngagesigaing, ‘Waing misa nolu kwelengineng sifuwegac.’ Inguc mi ngagedaing. Yakumac ubiyacte 9 kilok aigac waing misa mi nogaing, miyac. 16 Nga pasi yogolec hocne, Wapongte sinaic mimi Yoeldi yowa yanguc miwec,
17 ‘Wapongti yanguc miwec, Dameng motonogale aiyemewa na Asune sotiyebe wame ngic-ngigac sasawadi bayackedaingte. Ailu adu-madecfocngineng yenge sinaic yowa midaingte, nga soc-gboli madecfocngineng gung-didicka wiyac nganidaingte, ailu ngic sugucnefocngineng gungka wiyac nganidaingte. 18 Ailu dameng iwayac na kwelec kwekwefocne, ngic nga ngigac, yengela Asune sotiyebe wame yenge sinaic yowa midaingte. 19 Ailu mibe wilini sawawa sowi fikedaicte. Nga dumeng himongka pasi bibiineholec silicine fungine fungine fikedaicte. Sac nga dac ailu hasoc sugucne fikedaicte. 20 Wenac-dongeine bafaliyelu kundung kwedaicte nga tamacne sac ingucne aidaicte. Yogo motome Sugucnele damengtowa kucine nga wac feicneine fikedaicte. 21 Aime ngic-ngigac yenge Sugucnele wac wackebong yedi yenge sasawa bikicngineng baickeme wasecne aidaingte.’ (Yoel 2:28-32)
22 “Israel ngic, na edocngebabe ngagening, Yesu Nasaret-hocni, ye Wapongti baefeckelu nenggac ngiyecnome hewacnginang pasi kucineholec nga pasi mi ngani-nganiine ailu pasi bibiineholec bawec. Yogo biyac ngage-motolu fungine ngani-motodaingte. 23 Yele hocne Wapongti biyachac ngageme fawec, ilec yefe mimoctolu ngengele molewa lowec. Ngengi sanangnehac milu wackelu, ngic Wapong mi ngagegaing, yengele molewa lolu edocebabong yengi ye malicpongka webong homawec. 24 Aime homacte kucti ye socne mi bawecte Wapongti homacte doickacni baickelu homackacni bagboliyeme fangkewec. 25 Dawididi yele mic balu yanguc miwec,
‘Na damengsoc dongene Sugucnela hilabe; ye folenapec gagacte kwelene nalic mi wadaicte. 26 Ilec ube-kwelena kwele-madic ngagelu micnedi belic-belic yowa aime socnedi ingucneyac ngagesingkelu gadacte. 27 Ga kwele ilucne hegileng homac macka nalic mi gadaicte. Ga ngicgone gbagbacne hegileengka dongesiwa nalic mi kpeleckelu howacine aidaicte. 28 Gagi gagale yefe weduneleing. Gale dongewa gaebewa belic-belic sugucne benang aineledamecte.’ (Miti Gee 16:8-11)
Yowa yogo Dawididi mime yegengkewec.
29 “Alingfocne, ngambononggeng Dawidile fungine hangoc mikac yanguc milu edocngebabe, ye homame longkeibong. Aime dongesiine fawec, yakumac fagac. 30 Ye Wapongte sinaic mimi gawecka yanguc ngagewec,
‘Wapongti yele ngambofocine yengele alingkacni madecine monic bawosaeme yedi ngictau ngiye-ngiyewa lome ngiyenale mimipang sanangne mipangkewec.’ (Miti Gee 132:11)
31 Yogo nganilu ngageme Mesia§ homackacni fangke-fangkeinele yanguc miwec,
‘Wapongti hegileme homac macka nalic mi fadaicte nga socine mi kpeleckelu howacine aidaicte.’ (Miti Gee 16:10)
32 Aime Yesu ye hocne Wapongti homackacni yeuckeme fangkeme nonge dongenonggengti noine nganiibeng. 33 Wapongti bafangkeme felu mole-foleina domawec. Nga Mamacinedi esecne Tili Asu lacnonale mipangkewec, ye yogo balu saleme wawec, yogo yakumac hocne ngani-ngagec aigaing. 34 Dawidi ye honocmengka Yesu fewec ingucneyac mi fewec, miyac. Yedibac yowa yanguc sugu miwec,
‘Sugucnedi nale Sugucne yanguc edowec,** “Ga kucne balu folenapec ngiyeengka 35 ngabafocgone higegonele bageina locebabe gagi yenge damongebadamecte.” ’ (Miti Gee 110:1)
36 Ilec ailu Israel ngic-ngigac sasawa, ngenge yanguc ngage-benangkedaing: Ngenge Yesu malicpongka weibong, ngic yogo hocne Wapongti Sugucne nga Mesianonggeng lonolewec gagac.”
Ngic-ngigac kwelengineng hefaliyeibong
37 Pita ye ngic-ngigac yowa inguc edocebame yenge kwelengineng fangkeme hangocebame yeicne nga salecebaicne alingfocine yanguc uwayeleibong, “Alingfoc, nonge wenuc aibeng, bikicnonggeng miyac aidaicte?”
38 Inguc mibong Pitadi yanguc edocebawec, “Bikicngineng hegilenale ngenge filesoc filesoc Yesu Kristole wacka kwelengineng hefaliyeme misa lowaning. Inguc aibong Wapongti kwele-madicte Tili Asu ngeledaicte. 39 Nga Asu ngelenale mipangkewec, yogo ngengileng nga adu-madecfocngineng gagaing ailu dalickacni gagaing, ngenge Sugucne Wapongnonggengti wacngebalu hefolecngebame kwelengineng hefaliyeme nalic badaingte.”
40 Pita ye sawang-yowa inguc milu yowa homacne taockelu yanguc mime yegengkeibong, “Sugucnedi ngic yakumac galu sowaledaingte yengeholec sowalelu miyac aidaingkale ngenge kwelengineng hefaliyeme yengelacni baicngebame wasecne aidaingte!” 41 Aime hadeng iwahac ngic-ngigac 3 tausen ngama ingucnedi yenge Pitale yowa ngagesingkelu misa lowalu Yesule habuwa taockeibong.
Kwele moniyang gaibong
42 Aime salecebaicne yengi siduc madicne weduyelebong yogo ngagelu yengileng yefe basanangke galu kweledi mingagec ailu kwele moniyangka bret baucke nolu†† mimiloc bole balu gaibong. 43 Nga salecebaicne yengela pasi mi ngani-nganiine nga pasi bibiineholec fikeme ngic-ngigac sasawadi mimedec aiibong. 44 Aime Yesu ngagesingkeibong, yenge kwele moniyangka wiyac sasawangineng yogo balu gaibong. 45 Ailu yenge himong nga hiye-mafangineng salelu moneng balu agofocngineng wiyac basackeibongsoc botoc balu yelelu gaibong. 46 Nga ngic-ngigac hadengsoc Ibu-kulucka kwele moniyang ailu kpaduckelu gaibong, yenge kwele moniyangka macsoc macsoc bret baucke nolu nosingngineng yogo kwele-madicka botoc balu yengileng ngageboc mi ailu gaibong. 47 Inguc ailu Wapong mitengkelu gabong ngic-ngigac sasawa habutowadi yenge angac ngageyeleibong. Aime Sugucnedi hadengne hadengne ngic-ngigac bikickacni baicebame wasecne ailu yengileng alingka taockeibong.
* 2:1 Ewalicebaicnele hombangka Yesu ye homawec. Hombang yogolec lobeina hadeng 50 motome Pentikos ngiye-ngiye dameng fikecaigac. Yogo Yuda yengele hombang monic aicaigac. Yogolec yagowa kwelengkeicne fagac: Wah 23:16; Dep 23:15-16; 34:22; Him 28:26-31; Yef 16:9-12. 2:3 Mat 3:11 2:4 Sale 4:31; 10:44-46; 19:6; Mrk 16:17 2:5 Yuda yogo Israel yengele wac monic. Yenge Abraham ngambofocine. Esecne Yuda-ngic gocne himongne himongne hike galu fikesawec ailu mac-yowa monic-monic ngagelu miibong. Aime Yuda-ngic yogo yenge Yerusalem kwesiibong. 2:15 Israel aling yenge mac ubiacte waing misa mi nocaigaing. 2:29 1Ngt 2:10 2:30 2Sm 7:12; Mige 89:3-4; 132:11 § 2:31 Mesia ye fungine yanguc, Wapongti ngic-ngigac hatac bacnubanale ngic bawosaewec. 2:33 Sale 5:32; 7:55-56 ** 2:34 Hibru yowawa Sugucnele wac yaeckang aigaic, nga Grik yowawa bafaliyebong wac moniyang sugu aiwec. ‘Sugucnedi’ wac yogo ye Wapong, nga ‘nale Sugucne’ yogo Mesia. 2:36 Sale 5:30-31 2:39 Yes 57:19 2:41 Sale 2:47; 4:4 †† 2:42 Ewalicebaicnele hombangte Yesudi salecebaicne yengeholec bret nga waing nowec. Yenge socine nga sacine yogo ngagesilu bret baucke nolu gaibong. 2:42 Sale 20:7 2:44 Sale 4:32-35 2:47 Sale 6:7; 11:21