6
Salecebaicne yengele babafic ngic bawosaecebaibong
Dameng iwa mic-tengtengfocine sawelu hikewec. Sawelu hikeemewa Yuda-ngic Hibru* yowa micaigaing, yenge hadengsoc noba-nosing botoc balu gaibong. Ailu Yuda-ngic Grik yowa micaigaing, yengelacni hosec gocne nosing mi balu gaibongte ailu yowa miyeleibong. Inguc aibong salecebaicne 12 yengi mic-tengtengfocine wacebalu yanguc edocebaibong, “Nonge nosing heuc-heucte bole yogo balu Wapongte yowa mimile bole hegilebeng fame mi madickedaicte. Agofocnonggeng, ilec ailu ngenge ngic 7 ngengileng hewackacni bawosaecebadaing. Ngic Asudi kwelengineng wakeme ngage-ngage nga aibabangineng madicne nganicebacaigaing, ngic ingucne bawosaecebadaing. Aime nonge nosing heuc-heucte bole yogo yelebeng badaingte. Nonge nongungbac bole yogo hegilelu Wapongte yowa mimi sugu ailu mimiloc bole badabelengte.”
Yowa inguc mibong habutowa yenge ngagebong madickewec. Aime ngic yanguc bawosaecebaibong: Stefen, ye ngage-ngagesingtowaineholec ailu Tili Asu kweleina wakeyackeicne facnowec, ailu Filip nga Porokorus ailu Nikanor, Timon nga Pamenas ailu Nikolas. Nikolas ye Antiok taonkacni ailu ye Israel yengele alingkacni miyacti Yuda-ngic yengeholec taockewec. Yenge ngic yogo salecebaicne yengele emewa locebabong domabong salecebaicnedi yengi yengele milockelu molengineng socnginang loibong.
Aime Wapongte yowadi Yerusalem iwa sugulelu sawelu hikeme mic-tengtengfocine yengela damengsoc damengsoc taockela hikewec. Hikeme depec-baba ngic, yengelacni homacnedi siduc madicne ngagesingkelu balaibeibong.
Stefen yowawa loibong
Stefen ye Wapongte baba-madic nga kuc i homacne facnowec. Ilec ailu yedi ngic-ngigac hewacnginang galu Sugucne ngagesingkeningte pasi bibiineholec nga pasi mi ngani-nganiine homacne balu gawec. Aime Yuda-ngic yengele kpakpaduc macngineng monic wacine Yengungtiyac Damongnagudaingte wackelu gaibong, yengelacni ngic gocnedi fangkelu Stefenkolec yowangineng fec-wac aiwec. Ngic yogo yenge Sairini nga Aleksandia taonkacni ailu Silisia nga Asia prowins sugucnacni. 10 Aime Stefen ye Tili Asule kucka yowa ngage-motolu mime yenge yowa ameine bafaliyenogale aibibiyeibong.
11 Aibibiyelu ngic gocne kpafengebabong, yengi Stefente yanguc miibong, “Ngic ye Moses nga Wapong misowalecepame ngageibeng.”
12 Inguc mibong ngic-ngigac habutowadi ailu Yuda-ngic micnefocngineng nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic, yengele kwele kwefangkeibong. Kwefangkebong yenge Stefen balu hobalu Yuda-ngic yengele tutumangtowa iwa bahikeibong, 13-14 iwa kwesac ngic locebaibong yengi sanangneyac yanguc miibong, “Ngic yago ye nongileng ailu yefe-yowanonggeng nga Wapongte mac gbagbacne§ damengsoc misowalec aigac. Yedi yowa yanguc mime ngageibeng, ‘Yesu Nasaret-hocni, yedi mac yago basowalelu yefe-yowa Mosesdi mifuwanolewec, yogo hegilelu yowa gbolicne bafuwanolegac.’ ”
15 Aime Yuda-ngic sasawa tutumangtowanginang ngiyeibong, yengi Stefen ngani-lilickelu nganibong haic-sogeine angelo yengele silic ingucne aiwec.
* 6:1 Yuda-ngic yengele wac monic Hibru nga mac-yowale wac Hibru wackegaing. 6:1 Sale 4:35 6:5 Wac yogo yenge Grik yowawa wackeicne. Ilec Yuda-ngic yogo yengi nosingte losi aiibongte yengelacni gocnedi nosing heuc-heucte bole baibong. 6:7 Sale 2:41; 16:5 6:9 Kpakpaduc mac yogolec memba yenge esecne umacka gaibong. Yenge ngic sugucne moniyang moniyang yengele kwelec kwekwe gaibong. Gacgu yengungtiyac moneng kpatulelu fuli banagubong ngic yogo hegilecebalu gaibong. 6:10 Luk 21:15 § 6:13-14 Ibu-kuluc Yerusalem iwa ngiyegac ye mac gbagbacne wackeibong. Yuda-ngic yengele yefe-yowa ye Wapongti Moses lacnowec.