8
Homame Sol ye aibaba yogolecte ngageme madickewec.
Yesule habu weyebic aiyeleibong
So, dameng yogowahac Yesule habu Yerusalem iwa gaibong, yenge molickelu weyebic aiyeleibong. Aiyelebong siyeckeyackelu Yudeya nga Samaria himongka hikeyackeibong, salecebaicne yengi sugu Yerusalem iwa gaibong. Aime ngic gocne Sugucne alang bacnolu gaibong, yengi Stefen balu hisonggong sugucne benang aicnolu longkeibong. Aime Sol ye Yesule habu weyebic aiyelenale macsoc macsoc felu ngic-ngigac fulucke-bac aiyelelu muc-macka locebalu gawec.
Filip Samaria taonka hikewec
Inguc aime yenge siyeckelu hangoc macsoc hike galu ngic-ngigac Wapongte mic-yowa mibong yegengkeyeleme gaibong. Inguc aibong Filip ye Samaria ngic yengele taonka hikelu Mesiale yowa-siduc mime yegengkeyelewec. Miyegengkeyelelu ngagesingkeningte pasi bibiineholec bame nganilu hedec kwelu yowaine momoc ngageibong. Yogo yangucte, ye aleng wonongkolec homacne yebicebame ngic kwelewacni ofelu aukwelu hikeibong. Ailu ye puling fungine fungine homacne bamadicebawec. Inguc aime taon iwa ngic-ngigac yenge kwele-madic sugucne ngageibong.
Aime taon iwa ngic monic gawec wacine Simon, ye kpanggec bole balu game Samaria ngic-ngigac yenge ye nganibong bibiineholec aiwec. Aime ye yeicnele ngageme feicne aiwec. 10 Aime feicne waicne yenge momoc yele ngagebong feicne aime alang bacnolu yanguc milu gaibong, “Ye hocne Wapongte kuc sugucne.” 11 Ye kpanggec bole bame kwatackelu yela wetackelu dameng dalicne gaibong. 12 Aime Filipdi Wapongte ngani-damongte siduc nga Yesu Kristole fungine mime yegengkeyeleme ngic-ngigac sasawadi momoc ngagesingkelu misa lowaibong. 13 Inguc aibong Simon ye inguchac Yesu ngagesingkelu misa lowalu Filipte emewa gawec. Filipdi pasi kucineholec nga pasi bibiineholec bame Simon ye yogo nganilu kwatackelu ngage-ngage bole homacne bawec.
Pita nga Yohane yeke Samaria hikeiboc
14 Samaria ngic-ngigac yenge Wapongte yowa ngage-angac aiibong, ilec siduc Yerusalem iwa salecebaicne yengela hikeme ngageibong. Ngagelu Pita nga Yohane salecepabong hikeiboc. 15-16 Esecne yengela Tili Asudi monic mi wawec, yenge Sugucne Yesule wacka sugu misa lowaibong. Ilec ailu yeke hikelu yenge Tili Asu baningte Sugucne milockeiboc. 17 So, salecebaicne yeke molenginecti socnginang loboc yenge Tili Asuholec aiibong.
Tili Asu nalic mi fuli banoga
18 Salecebaicne yeke ngic yengele socka molenginec loboc Tili Asuholec aiibong, Simon yogo nganilu moneng yekela bawelelu 19 yanguc edocepawec, “Ngeke bole-yowa nga kuc yogo na momoc neleboc na ingucneyac ngic socnginang molene lobe Tili Asuholec aidaing.”
20 Inguc mime Pitadi yanguc edowec, “Wapongti Tili Asu moc gelegac, yogo monengti fuli banogale ngagegic, me? Monenggoneholec ngeke momoc dac-sanangka fedabiyecte. 21 Wapongti kwelegona kwesacgone nganigacte kuc yago monic mi balu moc benang gadamecte. 22 Ga sowacnegone yogo hegilelu kwelegone hefaliyeme Sugucne milockeng kwelegona angac kwesacine hegilecguna. 23 Na nganibe, ngage-ngage sowacnedi ga basowalecgume bikicti muc ingucne hefecgugac.”
24 Inguc mime Simonti miwec, “Wiyac migabiyec, yogo mi fikeneledaic. Ilec ngeke ngekuhuc nale ailu Sugucne milockenic.”
25 Aime salecebaicne yeke Sugucnele yowa ngic-ngigac miboc yegengkeme edocebalu weduyelelu Yerusalem hefaliyenogale milu Samaria ngic-ngigac yengele mac gocne ngiye-hikegacsoc siduc madicne miboc yegengkeyeleme hikeiboc.
Filipti Afrika ngic siduc madicne edowec
26 Sugucnele angelo monicti Filip yanguc milu edowec, “Ga efeckelu yefe Yerusalemkocni Gasa taonka dumeng haugac, iwa hikedamec. Yefe yogo mac kisiwa fagac.” 27 Inguc milu edome Filip efeckelu hikewec. Aime Etiopia himongka ngigac-tau monic gawec wacine Kandasi. Aime ngic sugucne monic* gawec. Ngigac yele hiye-moneng damongkewec, ye Yerusalem iwa Sugucne ewe holecnonale ngagelu hikewec. 28 Ewe holecnome motome hefaliyelu keleta feina ngiyelu Wapongte sinaic mimi Yesaiyale hibi wafelu hikewec. 29 Inguc aime Asudi Filip yanguc edowec, “Ga biyac keleta emeina edi yogo lenong.”
30 Inguc mime Filip ye yela gasacke hikelu ngageme ngic ye Wapongte sinaic mimi Yesaiya, yele hibi wafeme ngagelu uwacnowec, “Yowa wafegic, ilec fungine ngage-motogic, me?”
31 Uwacnome miwec, “Monicti mi mime yegengkeme, naneuc nalic mi ngage-motodacte.” Inguc milu Filip micnome keletawa feme yeke momoc ngiyenicte micnowec.
32 Wapongte hibi wafewec, yogo yanguc,
“Lama monic weheduc ainogale bahikebong mi hiacaigac, me lama madecinedi kandang baloc-baloc ngic yela waickelu facaigac, silicine ingucnehac ngic monic wehomanogale bahikebong yowa monic mi miwec. 33 Yenge yowawa kucine bawalu yele yowale noine mi milu himongka gagaine baickeibong. Aime ye ngesa-ngambo mikac. Yogo yangucte, yenge gagaine himongkacni ewaliibong.” (Yesaiya 53:7-8)
34 Inguc wafelu ngic sugucnedi Filip yanguc milu uwacnowec, “Wapongte sinaic mimi ye male inguc miwec, ye yeicne me ngic monicte miwec?” 35 Uwacnome Filipti ameine bafaliyelu Wapongte hibi yogowacni taockelu Yesule siduc madicne fungine mime yegengkewec.
36 Inguc ailu hikecgu misa monicka hike sulumelu ngic sugucnedi yanguc miwec, “Nganic, misa ya fagac, omadi yefene hedickeme misa mi lowagabac? Ga nalic misa lowaneledeng, me?”
37 [Inguc mime Filipdi miwec, “Kwelegone bucbuchac ngagesingkeengka nalic aidacte.”
Mime yowa yanguc bafaliyecnowec, “Yesu Kristo ye Wapongte madec, yogo ngagesingkegabac.”] 38 Inguc milu keleta hefeme domame Filip nga ngic sugucne yeke momoc misawa haulu Filipdi misa lowacnowec. 39 Aime misawacni ofeebocka Sugucnele Asudi Filip iwahac baickelu hikeme ngic sugucne ye Filip mi nganilu kwele-madic ngagelu hikewec. 40 Aime Asudi Filip Asotus taonka lome gagac inguc nganiwec. Ailu iwacni molickelu macsoc siduc madicne mime yegengkeyeleme hikecgu Sesarea taonka bamoctowec.
8:1 Luk 23:34 8:3 Sale 9:1,13; 22:4; 26:9-11 8:17 Sale 19:6 * 8:27 Ngic yogo ye hucine baicne. 8:29 Ga inguchac Yefe-yowa 23:1 nga Yesaiya 56:3-7 wafenong. Esecne ngic ingucne yenge Wapongte emewa nalic mi weleibong. 8:36 Sale 10:47 8:37 Hibi esecne nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yogo gocne kebangine 37 iwa mi fagac. 8:40 Sale 21:8