3
Ngawe-ngigac gaga
1-2 Aime ngigac, ga kwelec kwekwe aicaigaing, yefe yogohac ngawegone yele bagewa galu yowaine ngagelu gadamec. Aime ngic monicti Wapongte yowa mi ngagesingkedaictewa, ngigacine, ga yowa mikac aibabagonedi madicne aicaigic. Aime ngawegone ye aibaba yogo nganime aibabagonedi Sugucnele yefewa nalic fuluckeme hikedaicte.+ Ngigac ngenge hodoc-dowecngineng mideckecaigaing. Nga kwanang goldi baicne socnginang locaigaing. Ailu ngakpi-kpoluc ngani-nganiine madicne holecaigaing. Aibaba yogodi aibabangineng madicne mi bafuwadaicte.+ Aime asungineng ulucne nga kwele-mogungkolecti kwelengineng kwelina sangke-sangke fagac, yogodi ngani-ngani madicne bafuwadaicte. Yogolec hibile tapiliine mi wacaigac ailu faginowagac. I yangucte, Wapongte haicka yogodi wiyac feicne aigac. Ngigac esecne Wapongte bingec gaibong, yenge silicine ingucnehac hibingineng bawalu ngawefocngineng yengele yowa ngagelu Wapongta ngage-ngagengineng lolu wangec gaibong. Yogo Sara ingucne, ye ngaweine Abrahamte yowa balaibelu “sugucnene” milu gawec. Ngenge aibaba madicne aigacgu ngic me wiyac monicte mi hangocngebagacka, ngenge Sara adufocine ailu gagaing.+
Ngigacte tapili, yogo ngictesoc miyac. Ngic ngigackolec, ga yogo ngagesilu yogolec silicka yeholec gadamec. Aime ga gagale kwele-madic yogolec mole-damoc yogo yeholec momochac badabiyecte. Aime wiyac monicti gale mimilocte aka holedaickale ailu, ngigacgone alang bacnolu gadamec.+
Kwele-angacka doficnagudabeleng
Yowa kpatulelu mibe, ngenge sasawadi kwele ngage-ngagengineng moniyang fadaic. Ngenge kwele-sowac aiyelelu kweledi angac ngagelu aiyelelu kwele-sowacka baficebalu ngengileng bawacnagulu gadabiyeng. Ngic-ngigac yenge sowacne aingelebong, ngenge sowacne ameine mi aiyeledabiyeng. Ailu yenge misofoc aingelebong, ngenge ameine misofockolechac mi aiyeledabiyeng, miyac. Mimi-madic yogo ngengele mole-damoc ainale wacngebaicne. Ilec ailu ngengi yenge inguchac mimi-madic milu edocebadabiyeng.
10 I yangucte,
“Monic ye gagale angac ngagelu gagac, ailu dameng madicne nganinogale aicnolu gagac, ye yowa sowacne nga kwesac-yowa midaickale, micine damongkedaic.
11 Ye aibaba sowacne lobe holecnolu aibaba madicne ailu gadaic.
Ailu ye kwele-mogungte yefe bafuwanale bole sanangne badaic.
12 Sugucnedi ngic-ngigac dondonne yengela donge hilalu mimilocnginengte hedec locaigac.
Nga sowacne aicaigaing, yengebac lobe holecebalu hegilecebacaigac.” (Mige 34:12-16)
Doickolec gaga
13 Ga aibaba madicne ainogale mamang hidulu aidamectewa, weni yengi basowalecgudaingte? Yenge nalic mi basowalecgudaingte. 14 Aime sifu ngenge dondonne gaganginengte ailu, yengi ngenge doicka locngebadaingtewa, yogo ngenge kwele-angackolec.
“Ngenge yengele damungebame hangoc mi aidaing.” (Yes 8:12) +
15-16 Aimebac ngenge Kristo kwelenginang lobong Sugucnengineng aime balu gadaing. Ailu madicnengineng yogolec wangec gabong lobewa kwesidaicte, yogolec fungine sasawadi uwangelebong ameine bafaliyelu edocebaningte damengsoc efeckelu gadabiyeng. Ngenge ameine uwanogale ngageboc mikac, ulucne nga alang babaineholec ailu kwele ngage-ngagengineng gbagbacne galu ameine bafaliyelu edocebadaing. Ngenge inguc aidaingtewa, Kristole ailu aibabangineng madicne aicaigaing. Yogolec ailu ngic mimi-soling aingelecaigaing, yenge gameebadaicte.+ 17 Monic ye aibabaine madicnele ailu Wapongti ngagecnogacka doicka lodaingte, yogodi madickedaicte. Aime monic ye aibabaine sowacnele ailu doicka lodaingte, ye mi mitengkedaing.
Kristo doicka loibong
18 Kristodi Wapongte emewa locngebanale alecine moniyang bikicte amengineng bame doicka loibong. Ngic dondonnedi ngic-ngigac nongileng dondonne miyac, nongilengte ailu inguc aiwec. Ye sockapec webong homawec, aime asuwapeckabac bagboliyeme gagac. 19 Galu aleng gocne muc-macka gagaing, yengela hikelu yowa edocebalu weduyelewec. 20 Noa ye wageine baemewa aleng yenge Wapongte yowa hegileibong, yogo yengela hikewec.
Noale damengka Wapongti ngic-ngigac yengele tatakic mikac wangecngineng gawec. Aime Noa ye wageine badickeme, dameng iwa Wapongti ngic-ngigac efecnemac, 8 sugu misawacni baicebame wasecne aiibong.+ 21 Misa yogodi Misa-lowacti umackacni bamoctocngebagac, yogolec ilucine aigac. Misa-lowac yogo socte wonong monic mi suweyackedaicte, miyac. I yangucte, Yesu Kristodi homackacni gboliyelu fangkewecte ailu, kwele ngage-ngagengineng madicne aigacte, misa-lowac yogodi Wapongte haicka inguc yegengkedaicte. 22 Yesu ye biyachac honocmengka fewec. Ailu ye Wapong foleinapecka gagac. Aime angelo nga wiyac gocne wac sugucne baicne, ailu wiyac gocne bole-yowa tapilinginengkolec, yogo yenge yele bagewa biyachac locebaicne gagaing.
+ 3:1-2 Efs 5:22 + 3:3 1Tim 2:9 + 3:6 Fike 18:12 + 3:7 Efs 5:25 + 3:14 Mat 5:10; 1Pi 2:20; 4:14 + 3:15-16 1Pi 2:12 + 3:20 Fike 6-7