2
Rutidi Boasle bolewa galu yeicne bole bawec
Rutidi nosing ba-habu ainale uwawec
Naomi ngaweine Elimelec, yele alingkacni ngic dongeineholec monic gawec, wacine Boas.
Aime Moabi ngigac Ruti yei Naomi edolu yanguc miwec,* “Na Israel aling ngengele aibaba balaibelu bolewa nalic hikedacka, me? Iwa hikebe ngic monicti nalic midaicte nosing inguc wecaigaing, yogowacni noine monic-monic wa-fame ba-habu aidacte.”
Inguc mime Naomidi yanguc edowec, “Yengaune, ga migic inguc ainong.”
Rutidi bolewa hikelu nosing ba-habu aiwec
Inguc mime ye bole monic iwa lekwesilu webac aiibong lobenginang domame noine gocne wa-fawec, yogo ba-habu aiwec. Lobeina ngageme bole yogo Boasle bole aiwec. Boas ye ine Elimelecte alingkacni.
Boasdi Rutile ago holewec
Dameng yogowahac Boas ye Betelehem taonkacni wawec. Walu webac aiibong nganicyebalu yanguc edocebawec, “Wapongti ngengeholec gadaic.”
Inguc mime yenge ameine yanguc bafaliyecnoibong, “Wapongti mosocgudaic.”
Aime Boas ye webac aiibong yengele damong, yela lelu uwacnowec, “Ngigac-adu yogo male?”
Inguc mime yanguc bafaliyecnowec, “Ngigac-adu ye Naomiholec Moabi aling himongkacni weleiboc. Ailu ye yakucmac wele yanguc migac, ‘na nalic webac aigaing yengele lobewa galu noine gocne dodockacni wa-fame ba-habu aidaba, me?’ Inguc milu ubiyacte benang wele ba-habu aigac. Ailu mi ngiye-ngagegac. Yakucmac falewa kpisicnemac ngiye-ngagegac.”
Inguc mime Boasdi Ruti edowec, “Adune, na edocgube ngagec! Ga noine ba-habu ainogale milu bole monicka mi hikedamec. Bole yagowa sugu nale bole-adufocne yengeholec gadamec. Bole yago mi hegiledamec. Ailu webac aidaingte yenge wenuwa gabong, yogo nganilu adufocne yenge balaibecebadamec. Nga ngic yenge mi basowalecgudabiyentele aka-yowa mibac. Ailu misale aigeleme nalic galu misa kufockacni balu nodamec. Yogo nale bole-madec yengi bawelebiyeng domagac.”
10 Boasdi Ruti inguc micnome Ruti ye keta badulu haicine himongka heluluckelu miwec, “Na wenuc haicfulu ngigacti gale dongowa fikebe emegona locnugic?”
11 Inguc mime Boasdi miwec, “Ga ngawegone biyac homame gacgu yengaugoneholec yawa weleiboc. Aime yengaugone madickeng yogo siduc sasawa nala biyac kwesiwec. Ailu nenggac-mamacfocgone nga mac-himonggone yogo hegilelu ngic mi ngagecnubagic, nongela kwilic wele gagic. 12 Yogolec ameine Wapongti badugeledaic. Ailu ga Wapong yele habalac bageina sangkelu gagic. Yogolec Anutu, Israelle Wapong yeicne sugulacni ameine sasawa gala weledaic.”
13 Inguc mime Rutidi miwec, “Sugucnene Boas, ga kwele-madic ainelelu baficnu-gadamec. Ailu bamadicnulu yowa efecnemac kwelec kwekwegone edocnugic, yogo na sifu gale bole-adufoc yenge ingucne mi aidacte.”
14 Gacgu nosing-dameng aime Boasdi Ruti edolu miwec, “Ga yawa wele bret gocne balu waing-hulung kpomuluckelu noc.”
Inguc mime Ruti ye bole ngic-ngigac ngiyeibong, yengeholec ngiyewec. Ngiyeme Boas ye bali noine lobong loboicne gocne lacnome nowec. Nome gebeckeme toseine bawec. 15 Ngiyeme Ruti ye monickolec noine ba-habu ainale fangkewec. Fangkelu leemowa Boasdi bole-madecfocine edocebalu yanguc miwec, “Ye nalic hegilebong galu noine dodockacni hewacnginang monic-monic fagac, yogo banoga aime aka mi hedickedaing. 16 Ailu ngenge dodockacni benang yedi badaictele, noine monic-monic nebecine fulucke wickebong fame ye nganilu badaic. Bame ngic monicti ilec ailu ngage-sowac mi aidaic.”
Ruti bole bawecte mingagec aiiboc
17 Boasdi inguc mime Ruti ye bolewa noine ba-habu gaemowa mac debolewec. Deboleme ba-habu aiwec yogo balu weme wame bawec, bali hucine yogolec umacine 12 kilo, ingucne aiwec. 18 Aime weme wame umacine balu delu taonka fewec. Feme nosing bocyac ba-habu aiwec, yogo yengauine edalime nganiwec. Nga nosing loboicne nolu gebeckeme balewec, yogolec toseine ingucyac witina lacnowec.
19 Lacnome yengauinedi uwacnowec, “Ga yakucmac wenuwa galu noine ba-habu bole bagic? Ngic emeina locguyec, ye Waponte mosocti yela fadaic.”
Inguc mime Ruti ye male bolewa galu bawec, yogolec siduc yengauine yanguc aicnowec, “Na yakucmac ngic monic wacine Boas, yele bolewa gagabac.”
20 Aime Naomidi yengauine edowec, “Wapong ye gagaing nga homaicne yengela pasi madicne banale tatakic mi aicaigac. Wapong yeicne mosoc sugudi ngic yela fadaic. Ailu ye nongele alingkacni ngic gocne ame-babafocnonggeng gaibong. Yengelacni monic ye hocne aigac.”
21 Inguc mime Moabi ngigac Rutidi miwec, “Ye na ingucyac yanguc edocnugac, ‘Ga nale bole-babafocne yengeholec gadamec gacgu noba nosing ba-habu dameng iwa motodaicte.’ ”
22 Aime Naomidi yengauine Ruti yanguc edowec, “Yengaune ga yele bole-adufocineholec madicne benang gaengka wiyac monicti nalic mi basowalecgudaictele gadamec. Entacka bole monicka hikedamecte iwaine umac badamecte.”
23 Aime Ruti ye Boasle bole-adufocine yengeholec noine ba-habu gacgume bali nga wit ba-habu dameng motowec. Dameng iwa Ruti ye yengauinele macka ngiye-fac gawec.
* 2:2 Aibaba yogo yanguc fagac, ‘Wok Pris’ 19:9-10 “Wapongti miwec, ‘Dameng iwa nosing webac ailu ba-habu ainoga, nosing ungguluina domagac me nosing monic-monic wa-fagac, Yogo mi badaing. Nosing hegilebong ngic-ngigac mafa mikac me aling monickacni nalic yengileng badaingte.’ ” 2:20 Israel ngic-ngigac yenge pasi yanguc aiibong. Wapong ye gieng neboc-neboc gaganginengsoc monic-monicka gumeme yenge ngiyelu bole baibong. Aime sifu ngic monic umacineholec giengine salelu fuliine balu bole nalic mi hole-duwec aidaicte. Lobeina ngic monicte alingine, ame-baba ngic wackegac, hatac fuli balu gieng badaicte. Yakuc ngic alingine umacineholec gieng hatac yele gieng fikeme bole hole-duwec aidaingte. Ame-baba ngicte aibaba monic yanguc aiibong. Entacka ngic homame ngigacine hufing gagac, ngic hae-gbaine me alingine ngigacine badaicte. Lobeina kogoc baboc ngic homaicne madecine wackeibong. Kogoc suguleme ye ngic homaicnele gieng nga wiyacine badaicte. Ilec ailu ame-baba ngic ye inguc bole bawec.