5
Yone buk mako geibbua watemsebe.
Nakae komoke biin dimo toumbi ele kweile kweita sine buk mako wafu bia watemio i buk olo temo tib olosa amun tem osa dolaniba goholo geniba eka halo 7 tebeloniba buk olo keno basalabonibbiotabe. Eka ne abisake make atemie e naka sbalobe. E weng sum ngambianea baanea Naka molote waneta hal olo waaneta buko bamtabanamabene? ge ngambea atemio Nakai abilim osa eka dabalim osa eka dabal tem osa blibi buk olo bamtabaniba kinamino blimobe. Naka molote bianea buk olo bamtabanea amun temo watenamin nakai blim kesoa ne yatemnia amitie mebia eka komok make baatnenea Kobo mo memebe! Yudae molofeit make bi ele e titilo makob til laioni titilo ulabobe. E komok sume Debite molofeitobe. E Gululame gaisanebio kesoa buk olo bamtabanea halo 7 o geibbi olo waanamabebo ge baatnenebe.
Yone eil sibsib mene Yesuse atemsebe.
Eka ne eil sibsib mene makob sino i anaiba kaanebue e ulab mabia atemia e komoke biin osa eka inamin namini afen smiksai asuke asuke na isa eka komokwal isa i isak tem daak mabia atemie e gemo 7 eka e kino 7 nabe. Olo makob Gode Hobe titilo 7 otabe. E omane monoa dabalim olo alukum onon tlanoa watemna bia komoke biin dimo toumbi ele buko e kweile kweita sine wafu bia eil sibsib mene omeisasea inamin namini afen smiksai asuke asuke na elisa eka komokwali 24 isa eil sibsib mene kikib ele mesa aala unaniba e niniino dobtouleb bianiba komokwal eli alukum elekiem elekiem i gita osa eka dis gol osa wafu otouleb blib olo temo bolit inamino kika baniba aso otanaibbua eimbianoa tang ayame kumbe dis olo temo sibbenobua watemi olo makob bainobo galin nakaia unangai beten kehabiba i wengo ulanoa God esu unebinabo otabe. Eka i mema ans mako enangge ngambianiba
Kobo naka molot kesoa inaneba buk olo omoneba halo 7 olo waanamabeobe. Niminbabe, i kanaiba kaaneba keb ilem ota nakaia unangai dabalim olo blibi alukum naka mit afet isa eka weng afet isa eka aal afet isa eka bib mak bib mak sel isa alukum walubeneba i God emi aibbiobe. 10 Kobo inaneba walubenebbua kima bieb kesoa i Gode niniino dobtouleb bianiba e okoko klabianiba eka nakaia unangai maki dabalimo blibi kimanomabiobo ge ngambiba wentibe.
Eil sibsib mene niniino dobtouleb binibbiobe.
11 Eka abiseli dot homoni kiminbai teniba komoke biin osa eka komokwali 24 isa eka inamin namini afen smiksa elisa ge dlakasiba yatemna bia 12 i weng sum ngambianiba
Eil sibsib mene anaibbu ele sumobe. E titilsabe. Eka e inamin namin ayam osa biba biobo, eka e tekein kemino ayam eka titilo sbal nabe. Inamin kesoa nakaia unangai e niniino dobtouleb bianiba eka e seinha bianiba E ayamobo ge oha bianomabiobo ge ngambiba wentena bia
 
13 eka inamin namini Gode klanebuei abilim ut blib isa eka dabalim olo blib isa eka dabal tem daako blib isa eka aaye sole dang daak blib isa baaniba
Ni komoke biin dimo toumbie elesa eil sibsib men esa i niniino ni amitie dobtouleb biobobe. I sum eka ayam nabe. I titilo sumobe. I kukub ayamo mo blimubenamabobabe. I kukubo amit ninobo ge obiba
 
14 eka inamin namini asuke asuke nai afen smiksa isa baaniba Bainobo genabiba eka komokwali dlong dlong golbua toulaniba i dum i niniino dotouleb na bliba yatemibe.