Ɗerewel ana Pol sə vinden ayak anà ɗo sə
Tesaloniki ahay
mama'am awan
Aɗakay way pə deftere a anan
À ɗerewel a anan inde nà, Pol a ngəran anà ɗo a Yesu ahay à Tesaloniki anga ta gak mətəndəron sə pərahan azar à Yesu. A jan atan nà, tâ ga mer su way bayak a anga sə wadaɗ anan ləbara a Yesu mugom a pə daliyugo. A ɗakan atan anan anjahay a təɗe i zlan à nga anà Mbərom ata awan, aday way saa təra à alay a Yesu Almasihu i may ahay ata awan.
Nga sa 'am ahay
Asan zek ana Pol anga ɗo a Yesu ahay à Tesaloniki (1.1 - 3.13)
Anjahay su ɗo a Yesu ahay (4.1-12)
Amay ana Yesu Almasihu (4.13 - 5.28)
1
Pol a jan 'am anà ɗo sə Tesaloniki ahay
Sə vindek ayak ɗerewel a anan nà, nen Pol, manay tə Silas tatə Timote. Ma jak ikwen ayak 'am anà kwanay ɗo a Yesu ahay à wulen su doh sə Tesaloniki, kwanay ɗo ana Bəbay a nuko Mbərom tə Bahay a mənuko Yesu Almasihu. Mbərom â gak ikwen sumor anahan, aday â varak ikwen zay re.
Pol a ngəran à Mbərom anga ɗo a Yesu ahay à Tesaloniki
Manay mə ngəran anà Mbərom kwa siwa siwa anga kwanay a fok. À alay a manay apan mi ga amboh cəna, mə mbəsak sa ga amboh anga kwanay bay. Ma gan amboh anà Mbərom Bəbay a mənuko nà, mə bayak pi mer su way a kwanay sa ga anga kə ɗəfen nga pə Yesu Almasihu Bahay a mənuko ata awan, aday pi mer su way a kwanay sa ga lele ata anga kə pəlen anan, aday pə atavay a kwanay njənjan a anga kə ɗəfen anan iɗe həna ata ɗukwen anà winen a re. Mərak a manay ahay, Mbərom a pəlay kwanay aday ma san zle, kə̀ walak kwanay sə təra ɗo anahan ahay. À alay a manay sə ɗakay anan ləbara mugom a àga kwanay ata nà, ma jak ikwen nə 'am kəriya aya bay, əna ma ja 'am tə məgala sə Apasay Cəncan awan. Ma san zle coy, 'am a manay sa jak ikwen ataya nə tinen 'am ɗiɗek aya coy re. À alay a manay àga kwanay ata ɗukwen, mə njahay kəkəmaw nə kə sənen zle lele. Ma ga matanan nə anga sa mak ikwen zek.
Kwanay aday nà, ki zlen həna nə kawa ana manay sa jak ikwen ata, aday kawa ana Bahay a mənuko sa gan may ata kutok. Kə təmihen anan 'am a Mbərom lele. Aya əna, ɗo ahay ta gak alay tə kwanay bayak a anga 'am ata awan. Aday tə winen ata təke ɗukwen, kə tislen anan mivel ta 'am ata aɗəka, anga Apasay Cəncan a kə̀ varak ikwen məgala. Natiya kutok, kwanay apan ki ɗiken anan anan cəveɗ a Mbərom lele anà ɗo ahay pə daliyugo sə Makedoniya tə Akaya. Ɗo ahay bayak a à Makedoniya tə Akaya tə slənek ləbara sa 'am pə Bahay a mənuko anga kwanay. Kwa ta sə wura fok, ɗo ahay tə slənek coy kwanay apan ki ɗəfen nga pə Mbərom. Awan inde mi zəgahan atan anan apan sabay. Bina tinen a tə alay a tinen a, tinen apan ti ja coy kə təmihen manay àga kwanay nə kəkəmaw. Tinen apan ti təker ləbara sa 'am a kwanay sə mbəsak pəra ahay ata, aday kə mbəɗihen anan mivel a kwanay pa sa gan amboh anà Mbərom, winen ɗo tə sifa aday winen ɗo ɗiɗek ata awan. 10 Ta san zle coy re, kwanay apan ki ben nə Wan anahan saa nay ahay à mburom wa ata awan. Wan anahan ata nà, Yesu, Mbərom sə slabakay anan ahay à məke wa ata awan. Wan ata nà, i tam mənuko anga aday Mbərom â ga puko mivel à alay anahan saa ga sariya ata sabay.