13
Anjahay sa zlan à nga anà Mbərom
Kwanay ɗo ana Yesu ahay, pərihen anan azar sə pəlay zek ahay. Kâ sa mbəɗəken anan à nga wa sə təma mbəlok ahay àga kwanay bay. Ɗo ahay inde ta gak matanan, tə təmahak maslay a Mbərom ahay àga tinen mənjəna sa san atan nə tinen maslay a Mbərom ahay. Bayiken pu ɗo sə dangay ahay, kawa à dangay ata nà, kwanay jiya pə kərtek awan. Bayiken pu ɗo sa ga ɗəce ahay, kawa sa ga ɗəce ataya nə kwanay aya re.
'Am sə gəɓa zek cəna, ɗo ahay fok tə̂ ɗəfan apan kawa ana Mbərom sa ja ata awan. Atə mungol tə uwar anahan tâ ga mədigweɗ pi zek ahay bay. Sənen anan lele, Mbərom i gan sariya anà ɗo sa ga mədigweɗ ahay fok. Kwa ɗowan aya nə mə gəɓa zek a coy, kwa ɗowan aya nə mə gəɓa zek aya fan bay, Mbərom i gan atan sariya.
Kî gen ubor pə dala bay. Kə̂ kəɗiyen anan way a kwanay ahay bay, anga Mbərom a ja nà:
«Ni ca kwanay uho kula bay,
ni mbəsak kwanay kula bay re.*»
Anga nan, kuwaya i mba apan sa ja mənjəna ajəjar:
«Mbərom Fetek i mo zek hwiya,
ni jəjaran anà awan kula bay.
Ɗo zənzen a i go təte nə maw?»
Bayiken pu ɗo sa gak ikwen ahay nga kurre ataya aday, tə ɗakak ikwen anan ahay 'am a Mbərom. Bayiken pə anjahay a tinen aday, ta mac nə kəkəmaw ata awan. Ɗəfen nga pə Yesu kawa ana tinen a sə ɗəfay ahay apan nga ata awan. Yesu Almasihu a nə winen kəkəmaw, kwakwa, biten aday pa 'am ɗukwen, winen a mbəɗa itəbay pa sə viyviya awan. Ɗo a azar aya tinen apan ti tətakan anan anà ɗo ahay nə way wiya aya aday tə cəveɗ ahay cara cara. Tâ saa lizek ikwen anan cəveɗ a lele a anan bay. Kâ saa pəken atan sləmay pə way a tinen a sa jak ikwen ataya bay, anga saa varak ikwen məgala à mivel inde nə sumor a Mbərom, bina way ana ɗo zənzen a sa pa ata bay. Lele nə matanan, bina ɗo sə pərahan azar anà Tawrita pə way sa pa ahay ataya nà, kà mak atan zek pə awan a ibay jiya awan.
10 Ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom ù doh sə mazlaɓ a Mbərom ataya nà, ti mba apan sə varan way à Mbərom kawa mənuko itəbay. 11 Bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom nà, a gəɗan dungo anà way aya nə anga aday Mbərom â pəsen anan ines anà ɗo ahay. A zla anan tə mez sə way anahan a sə gəɗan dungo ataya, à man a Mbərom a cəncan ata awan. Zek ana gənaw a ma sla dungo ata nə ta zla anan à wulen su doh wa saa vak anan tə uko. 12 Anga nan, Yesu ɗukwen a mac nə, uho à wulen su doh wa. A pak anan mez anahan, anga aday i pəsen anan ines anà ɗo ahay, ti təra ɗo cəncan aya pa 'am a Mbərom. 13 Kak matanan cukutok nà, ɗə̂ pərahan azar anà cəveɗ sə Yahuda ahay sabay. Zluko uho pə cakay ana Yesu. Tə̂ kəɗey mənuko tatə winen awan. 14 Bina wulen su doh a mənuko inde sə njahay uda pə daliyugo a anan pa sə viyviya ibay. Ɗə ɗəfan iɗe nà, anà wulen su doh a mbala a Mbərom a ɗi i njahay uda sə coy ata awan.
15 Iya! Həruko anan nga anà Mbərom pac pac, anga way ana Yesu sa ga ata awan. Ahəran nga a mənuko ata nà, i təra kawa way a mənuko sə varan ma sla dungo ata ite. Matanan, zambaɗuko anan sləmay anahan pa 'am sə ɗo ahay pa sə viyviya awan. 16 Gen anan sumor anà ɗo azar aya awan, gəzlen way a kwanay ahay tə tinen, anga way aday Mbərom a gan may ɗi varan ataya nà, tinen awan. Kâ sa mbəɗəken anan à nga wa bay.
17 Ɗəfen anan apan anà ɗo sə lavak ikwen nga ahay, gen way a tinen sa jak ikwen ataya awan. Anga tinen apan ti ba kwanay sa gak ikwen nga. Tinen ti naa jan anà Mbərom way a tinen sa gak ikwen anan nga ata awan. Kak kə ɗəfen atan apan nà, ti ga mer su way a tinen tə ataslay mivel awan. Kak matana bay nà, ti ga mugo, aday mer su way a tinen sa ga ata i mak ikwen zek sabay. 18 Pərihen anan azar sa gan amboh anà Mbərom anga manay. Ma san zle, ma gak way lelibay a bay. Aɗəka bay, a nan umo sa ga nə mer su way lele aya hwiya. 19 Nə cəce pikwen wa mə zakay a nà, gen anan amboh à Mbərom anga aday â vuro cəveɗ sa mak ayak àga kwanay bəse.
Andav sa 'am ahay
20 Mbərom a sə varan zay anà ɗo ahay à mivel inde ata nà, sə slabakay anan ahay Bahay a mənuko Yesu à məke wa nə winen awan. A təra anan Bahay a pa nga su ɗo sa gan nga anà təman ahay fok. A mac nà, anga mənuko təman anahan aya awan. Mbərom a ɓan 'am tə ɗo ahay pa sə viyviya a nə tə mez anahan awan. 21 Matanan kutok, Mbərom â varak ikwen məgala, anga aday kî gen way kawa sa nan. Â ga mer su way anahan à mənuko inde tə məgala ana Bahay a mənuko Yesu Almasihu, anga aday ɗə̂ təra kawa sa zlan à nga. Ɗo ahay tə̂ varan mazlaɓ anà Yesu Almasihu pa sə viyviya awan. Amen.
Aja 'am ahay
22 Mərak uno ahay, nə vindek ikwen ayak ɗerewel a anan nà, sə varak ikwen ayak məgala, aday nə vindek ikwen ayak nə mənjœk cəna coy. Matanan kutok, bənen anan 'am a anaya à mivel a kwanay ahay inde lele. 23 Sənen nà, mərak a mənuko Timote winen à dangay sabay, tə mbəsakak anan ahay. Kà sak a dəzley ahay à man uno bəse cəna, ata mi zlak ayak àga kwanay nə maya awan. 24 Jen anan 'am anà məceɗ sə egliz ahay pi zek tu ɗo a Mbərom ahay fok. Ɗo a Yesu ahay pə daliyugo sə Italiya fok ta jak ikwen ayak 'am re. 25 Mbərom â gak ikwen sumor anahan, kwanay a fok.
* 13:5 Ca pə Tooktaaki Tawreeta 31.6, 8. 13:6 Ca pə Jabuura 118.6.