An Una Na Surat Ni Pablo
SA MGA TAGA-CORINTO
PAARAM
Amo ini an una na surat ni Apostol Pablo para sa mga nagaturuod sa Corinto na usad na dako na syudad san Grecia. An katuyuan niya sa pagsurat sani, agod sawayon sinda san mga maraot na inda ginahimo, kag agod pakusugon an inda buot sa pagsunod sa katukduan ni Jesu-Cristo. An mga parte sani na libro amo ini:
An pagkaburulag san mga nagaturuod 1:1 - 4:21
Ginsaway sinda ni Pablo 5:1 - 7:40
Padaanan manungod sa mga diosdiosan 8:1 - 11:1
Pagsamba sa pagtiripon san mga nagatuod 11:2 - 14:40
An kamatuudan manungod san pagkabuhay gihapon 15:1-58
Mga tugon kag mga pangumusta 16:1-24
1
Mga Pangumusta
Mga kamaranghod sa pagtuod, ini na surat hali sa akon, si Pablo, kag hali man kan Sostenes na aton kamanghod na lalaki sa pagtuod. Aram niyo, ginpili ako na magin apostol ni Cristo Jesus paagi sa pagbuot san Dios.
Ipapadara ko ini sa iyo na katawuhan san Dios dida sa simbahan san Corinto. Kamo mga ginpili niya paagi kan Cristo Jesus na magin mga banal na katawuhan kaupod an bisan tagadiin na mga tawo na nagatuod sa aton Ginoo na si Jesu-Cristo kay siya an inda Ginoo kag an aton man.
Nagapangadyi ako na an Dios na aton Ama kag an Ginooʼn Jesu-Cristo magaataman sa iyo sin maayo kag magapalinaw san iyo isip.
Mga Biyaya Sa Pakig-usad Kan Cristo
Pirme ako nagapasalamat sa Dios dahilan san iya maayo na pag-ataman sa iyo tungod kay nagkaurusad kamo kan Cristo Jesus. Ginasabi ko ini kay sa pakig-usad sa iya ginpabuganaan kamo sa mga diosnon na kayamanan hasta sa panurmaton kag pagkamadunong. Sugad na an ginpamatuudan namon manungod kan Cristo napamatuudan man sa iyo. Kaya ngani dili gayod kamo nagakulang sin bisan usad na regalo hali sa Espirito Santo myintras na ginapahulat niyo an paghayag sa aton Ginoo na si Jesu-Cristo. Siya man an magapasarig sa iyo hasta sa katapusan na adlaw agod makaatubang kamo sa iya na waraʼn kasalasala pag-abot sana na adlaw san iya paghusgar, kay matinumanon man gayod an Dios na nag-agda sa iyo na magin mga kaupod san iya Anak na si Jesu-Cristo na aton Ginoo.
Mga Pagkairiba Sin Isip Sa Mga Nagatuod
10 Mga kamaranghod ko sa pagtuod, nakimaluoy ako sa iyo paagi sa gahom san aton Ginoo na si Jesu-Cristo na magkauruyon kamo tanan kag dili magpairiba-ibaʼn isip kundi magkaurupod kamo sa usad na kaisipan kag usad na katuyuan. 11 Nasabi ko ini kay may katawuhan san pamilya ni Cloe na nagsumat didi sa akon na nagasuruay kuno kamo dida. 12 An gusto ko sabihon na kada usad sa iyo iba-iba an ginapahalagahan. May nagasabi, “Ako kan Pablo,” o “Ako kan Apolos.” May iba naman na nagasabi, “Kan Pedro ako,” kag may iba pa gayod na nagasabi man, “Ako kan Cristo.” 13 Kaya, bagaʼn si Cristo nagkabarahin-bahin sa mga grupo! Nano kay sugad? Nano, ako na si Pablo an nagpakamatay sa krus para sa iyo? Nano, ginbunyagan kamo sa akon ngaran agod magin disipulos ko? Syimpre dili!
14 Nagapasalamat ako sa Dios na wara akoʼn ginbunyagan sa iyo pwera lang kanda Crispo kag Gaio. 15 Kaya wara man sin makapasibanghod sa akon na ginbunyagan kamo sa ngaran ko. 16 Kun sa bagay, ginbunyagan ko man si Estefanas kag san iya pamilya pero pwera sa inda wara na akoʼn nadudumduman na ginbunyagan ko pa. 17 Nasabi ko ini kay wara man ako pagpabunyaga ni Cristo kundi ginpatukdo ugaling san Maayo Na Barita pero dili sa pagarbuhan na mga surmaton basi mawar-an lugod sin kahalagahan sa mga katawuhan an pagkamatay ni Cristo sa krus.
Si Cristo An Gahom Kag Kadunungan San Dios
18 Para sa aton na mga nasasalbar an gahom san Dios para masalbar ina na katukduan manungod sa pagtios ni Cristo. Pero, usad na kapulpulan naman ini para sa mga nawawara. 19 Nasurat ngani sa Banal Na Kasuratan, “Sisiraon ko an kadunungan san mga madunong kag an kalistuhan san mga listo akon papawaraan sin pulos.”*
20 Niyan hain man ina na mga madunong? Hain ina na mga may inadalan? Hain man ina na parapakigsuay niyan na panahon? Ginhimo gayod san Dios na kapulpulan an kadunungan san katawuhan sa kinab-an.
21 Base sa kadunungan niya, dili niya gintugot na siya makilala san katawuhan san kinab-an paagi san inda sadiri na kadunungan, kundi naila naman lang siya na masalbar an mga nagatuod sa iya paagi san pagtukdo namon bisan kalukuhan ini sa huna-huna san mga tawo. 22 Niyan, agod magtuod kan Cristo, mga milagro an nailaan san mga Judio. Para naman sa mga Griego an madunong na pagpahayag an importante. 23 Ugaling kami naman, an ginatukdo namon amo na si Cristo ginpako sa krus para sa katawuhan. Pero ini na katukduan dili naako san mga Judio kag kapulpulan sa huna san mga dili-Judio. 24 Pero sa mga pinili san Dios, magin Judio o dili-Judio, amo ini an mensahe na si Cristo an pagpamatuod san gahom kag kadunungan san Dios. 25 Niyan, an bagaʼn kapulpulan san Dios sobra pa na madunong sa kadunungan san tawo, kag an bagaʼn kaluyahan san Dios sobra pa na makusog sa kusog san tawo.
26 Niyan, mga kamaranghod ko sa pagtuod, dumduma an iyo kamutangan san tawagon kamo san Dios. Sadto, nagkapira lang sa iyo an mga madunong, may otoridad, mayaman kag kilala na mga tawo sa pagkita san katawuhan sa kinab-an. 27 Ugaling, gintuyo man lang gayod san Dios na pilion an mga pulpol sa huna-huna san mga tawo agod pakaaluhan an mga madunong. Ginpili man niya an mga maluya susog sa huna-huna san mga tawo agod pakaaluhan an mga makusog. 28 An mga hamubo an kamutangan, an mga ginadaug-daog kag an mga waraʼn pulos sa huna-huna san mga tawo amo an ginpili san Dios agod pawar-an sin pulos an tanan na gamhanan sa kinab-an. 29 Ginhimo niya ini agod wara gayod sin makahambog sa atubangan niya. 30 Niyan, gin-usad na kamo niya kan Cristo Jesus kag ginhimo siya na magin halinan san kadunungan ta. Paagi sa iya ginpatanos kita sa pagkita san Dios. Nagin mga banal na tawo kita niya kag nasalbar. 31 Kaya ngani nasurat sa Banal Na Kasuratan, “An gusto maghambog, pahambuga lang tungod san nagkahirimuan san Ginoo.”
* 1:19 Kitaa sa Isaias 29:14. 1:31 Kitaa sa Jeremias 9:24.