AN SURAT SA MGA HEBREO
PAARAM
Dili ta aram kun sin-o an nagsurat sani na libro pero aram ta na ginsurat ini sa mga Judio na nagtuod kan Jesus. Ini na mga nagaturuod ginapasakitan tungod san inda pagtuod. Kaya an nagsurat sani na libro ginaporbar na pakusog an mga buot ninda na magpadayon sa pagtuod kan Jesus. An mga parte sani na libro amo ini:
An pagigin labaw ni Cristo sa tanan 1:1 - 3:19
An gintigana san Dios para sa mga nagatuod 4:1-16
Si Cristo an pinakalabaw na padi 5:1 - 8:13
An bag-o na sinumpaan 9:1 - 10:39
An kasadto na mga matinumanon na nagatuod 11:1-40
Mga tugon para sa pagkabuhay na Kristyano 12:1 - 13:25
1
Nagsurmaton An Dios Paagi Sa Iya Anak
Mga kaigmanghudan sa pagtuod, kasadto na panahon, damo na beses kag sa manlain-lain na paagi nagsurmaton an Dios sa aton mga kalulululuhi paagi sa mga propeta, pero yana nagsurmaton naman siya sa aton paagi sa iya Anak na ginpalalang niya san kalibutan kag ginpairedar san tanan.
An Anak San Dios Mas Labaw Sa Mga Anghel
Ini na Anak amo an kabanaagan san glorya san Dios kag pareho gayod san iya pagka-Dios. Ini man na Anak an nagaantabay kag nagasakop san bilog na kalibutan paagi san iya makagagahom na surmaton. Pakahimo niya sin paagi na malinisan an katawuhan san inda mga kasal-an, nag-ingkod siya sa langit sa tuo san Dios na pinakamakagagahom. Kaya nagin mas labaw pa siya niyan sa mga anghel pareho na an titulo na ginhatag sa iya san Dios dati mas labaw man gayod ki sana na ginhatag sa inda.
Nasabi ko ini kay wara man sin anghel na ginsabihan san Dios na,
“Ikaw an akon anak kag ako naman yana nagin ama mo,”*
kag wara man gihapon sin anghel na ginpamanungudan niya sugad sini,
“Ako an magigin iya ama kag siya an magigin akon anak.”
Usad pa, amo ini an ginsabi san Dios san ipapadara na niya sa kinab-an ini na iya bugtong na Anak na,
“Kinahanglan sambahon siya san tanan na anghel san Dios.”
Amo man ini an ginsabi san Dios manungod sa mga anghel,
“Ginahimo san Dios na bagaʼn mga hangin an iya mga anghel kag bagaʼn mga siga san kalayo an iya mga suruguon.”§
Pero manungod sa anak, amo ini an nasurat sa Kasuratan,
“O Dios, an imo kahadian mapirme hasta na lang kag may katanusan an pagkahadi mo.
Katanusan an imo gusto kag an ginahabuan mo an karautan.
Kaya naman ginpalabi ka san imo Dios kag gin-galangan ka na may kalipay na labaw sa ginhatag niya sa imo mga kaurupdanan.”*
10 Sabi pa san Dios na,
“Sa katuna-tunai, ikaw, O Ginoo, an naglalang san kinab-an kag an naghimo san kalangitan.
11 Pareho ini mawawara pero ikaw ada lang pirme. Madudunot man ini na tanan pareho san mga bado.
12 Titipigon mo na bagaʼn alikboy kag babalyuhan mo na bagaʼn liwanan na bado.
Pero ikaw dili magabag-o kag dili matatapos an imo kaedadon.”
13 Wara gayod sin anghel na ginsabihan san Dios na,
“Mag-ingkod ka sa may tuo ko hasta na himuon ko na tungtungan san imo mga tiil an mga kaaway mo.”
14 Niyan, kay labaw man gayod an anak sa mga anghel, nano man gali sinda? Sinda an mga espirito na suruguon san Dios kag ginasugo lang niya para magbulig sa mga tawo na amo an masasalbar.
* 1:5 Kitaa sa Salmo 2:7. 1:5 Kitaa sa 2 Samuel 7:14. 1:6 Kitaa sa Deuteronomio 32:43; Salmo 97:7. § 1:7 Kitaa sa Salmo 104:4. * 1:9 Kitaa sa Salmo 45:6-7. 1:12 Kitaa sa Salmo 102:25-27. 1:13 Kitaa sa Salmo 110:1.