4
May Bag-o Na Pagpahuway
Niyan, adi pa an tuga na makasulod an tanan kag makapahuway na kaupod an Dios. Pero kinahanglan ta maglikay agod wara sa iyo sin habo magsulod sani. Nasabi ko ini kay pareho ninda na gintugaan, nabaritaan ta man ini na Maayo Na Barita, kaya lang waraʼn pulos ini sa inda na mensahe kay nabati lang ninda pero wara naman sinda magtuod. Kita naman na mga nagtuod an makasulod sa pahuwayan na ginsambit san Dios san magsurmaton siya na,
“Dahilan san kaurit ko, ginasumpa ko na dili sinda tugutan makasulod sa akon pahuwayan.”*
Ginsurmaton niya ini bisan ngani handa na an iya pahuwayan kasadto pa san katuna-tunai pakalalang san kalibutan. Nasabi ko ini kay amo an nasurat sa Banal Na Kasuratan manungod sa ikapito na adlaw na,
“Nagpahuway an Dios sa tanan niya na trabaho pag-ikapito ka adlaw.”
Usad pa na sambitan pa lang dida na, “Dili gayod sinda tugutan makasulod kag makapahuway kaupod ko.”
Niyan, kay dili tugutan makasulod kag makapahuway kaupod san Dios an nagkauruna pakabati san Maayo Na Barita dahilan san inda kasutilan, adi pa an gintuga na may mga makasulod sani na pahuwayan. Kaya ngani, nagtigana gihapon siya sin otro adlaw na gintawag na “Yana”. Manungod sani ginsambit niya ini pakalipas sin damo na mga tuig paagi san dati hadi na si David. Amo ini an dati na nasambitan na dida sa unahan,
“Kun mabati niyo yana an ginasabi san Dios, ayaw kamo pagsutil.”§
Kaya kun gin-giyahan na sinda ni Josue pakadto sani na pahuwayan, wara na magsurmaton an Dios pakalipas sin damo na mga tuig manungod sin otro na adlaw. Kaya, may nabibilin pa na pagpahuway para sa katawuhan san Dios sugad san pagpahuway niya sa ikapito na adlaw. 10 Tapos, an magasulod kag magapahuway kaupod san Dios magapahuway man sa iya trabaho sugad san ginhimo san Dios. 11 Kaya magtalinguha gayod kita na makasulod sana na pahuwayan san Dios agod wara sa aton sin magsupak kag habo magsulod pareho san ginhimo sadtoʼn mga nauna.
12 May pagkabuhay kag pagkagamhanan an mensahe san Dios. Mas matarom pa ini sa ispada na paluyu-luyo an tarom. Bagaʼn natusok ini hasta sa ginabiyuan san kalag kag espirito kag nadulot sa kasulud-suludi san tul-ang. Kaya tungod sani husgaran kun maayo o maraot an mga kaisipan kag ginamaw-ot san tawo. 13 Waraʼn nano man na natatago sa pagkita san Dios kay an tanan huba kag hayag sa pagkita niya. Pwera pa sani, dapat manabat kita sa iya.
Si Jesus An Labaw Sa Tanan Na Mga Pinakanamumuno Na Padi
14 Kaya ngani kay igwa kita sin pinakalabaw na padi na nagsulod sa kalangitan, na waraʼn iba kundi si Jesus na anak san Dios, magpakatatap kita sa aton pagsarig na ginapamatuudan ta. 15 Nasabi ko ini kay siya na aton pinakanamumuno na padi nakadamay sa aton kaluyahan kag, pareho sa aton, ginsugtan man sa tanan na paagi pero dili nagkasala. 16 Kaya, magpakakusog kitaʼn buot pagtulos sa Dios paagi sa pagpangadyi kay siya an ginhalinan san kaluoy. Didto kakaluy-an kita kay mabuot an Dios kag mabubuligan niya kita sa oras na kinahanglan ta.
* 4:3 Kitaa sa Salmo 95:11. 4:4 Kitaa sa Genesis. 2:2. 4:5 Kitaa sa Salmo 95:11. § 4:7 Kitaa sa Salmo 95:7-8.