17
An Pagbag-o San Hitsura Ni Jesus
(Marcos 9:2-13; Lucas 9:28-36)
Pakalipas sin unom ka adlaw gin-agda ni Jesus sinda Pedro, Santiago kag san kamanghod sani na si Juan pagsagka kaupod niya sa hataas na bukid na sinda-sinda lang. Didto sa atubangan mismo ninda nag-iba an hitsura ni Jesus. Nagbanaag an iya bayhon na pareho san kasilaw san adlaw, kag pumuti-puti gayod an iya bado na nagakinang. Myintras sinda nagamiron nagpakita sa inda sinda Moises kag Elias na nakisurmaton sa iya.
Didi ginsabihan ni Pedro si Jesus, “Ginoo, maayo man na adi kita. Kun gusto mo magatindog ako didi sin tulo na kubung-kubong na usad para sa imo, usad naman kan Moises kag usad pa kan Elias.”
Nagasurmaton pa si Pedro san nahandungan dayon sinda sin masilaw na dampog kag hali sani may nabati na nagasurmaton, “Adi an akon palangga na Anak na ginakalipay ko gayod. Pamatii niyo siya!”
Pakabati sani san mga disipulos nagharapa sinda sa grabe na kahadlok. Pero ginhalapitan sinda ni Jesus kag gintapik na nagasabi, “Tindog kamo kag ayaw kahadlok.” Tapos paghangad ninda wara na sindaʼn nakita na iba kundi si Jesus na lang.
San paglugsad na ninda hali sa bukid ginmandahan sinda sani ni Jesus, “Ayaw gayod kamo pagpanumat bisan kanin-o san iyo nakita hasta ako na an Anak San Tawo mabuhay gihapon hali sa pagkamatay.”
10 Didi man naghunga sa iya an mga kaupod niya na mga disipulos, “Nano kay nagasarabi an mga paratukdo san Kasuguan na dapat mauuna anay pagpakadi si Elias antes an Cristo?”
11 Nagsabat si Jesus, “Matuod na mauuna si Elias pag-abot agod ipreparar an tanan-tanan. 12 Pero ginasiguro ko sa iyo na nag-abot na si Elias, ugaling wara siya ninda makilala kaya ginhimo sa iya an gusto ninda himuon. Sugad man pagapatiuson ninda ako na Anak San Tawo.” 13 Sani lang nasabutan san mga disipulos na an ginasabi niya amo an manungod kan Juan na Parabunyag.
An Bata Na Lalaki Na Ginsudlan Sin Maraot Na Espirito
(Marcos 9:14-29; Lucas 9:37-43)
14 San nakiupod gihapon sinda sa kadamuan, may tawo na naghalapit kag nagluhod sa atubangan ni Jesus. 15 Tapos nagsabi, “Ginoo, kaluy-i man an akon anak na lalaki kay may buntog kag grabe an pagtios. Pirme-pirme siya natutumba sa kalayo kag sa tubig. 16 Gindara ko na siya sa imo mga disipulos pero wara siya ninda mapaayo.”
17 Nagsabat si Jesus, “Marasa pa kamo na mga tawo yana na panahon na waraʼn pagtuod kag mga sutil! Hasta san-o ta kamo dapat pakiupudan? Nano, hasta na lang magatios ako sa iyo? Sige, pakadia niyo siya sa akon.” 18 Tapos sinaway ni Jesus an maraot na espirito kag ini naghali dayon. Sadto mismo nag-ayo dayon an bata.
19 Pakatapos san sinda-sinda na lang an mga disipulos ni Jesus nag-arapiki sa iya kag naghunga, “Nano kay wara namon mapaluwas idtoʼn demonyo?”
20 Nagsabat si Jesus, “Kay kulang an iyo pagtuod. Ginasiguro ko sa iyo na kun may pagtuod lang kamo na an kadyutay pareho san pisog san mustasa, makasabi kamo sani na bukid, ‘Humali ka didi kag bumalhin ka didto,’ tapos mabalhin ina. Kaya, kun sugad, an tananmahihimo niyo. 21 Pero ini na klase dili niyo mapaluwas pwera lang sa paagi san pagpangadyi kag pag-ayuno.”*
An Pagsabi Gihapon Ni Jesus Manungod San Iya Maabot Na Kamatayon
(Marcos 9:30-32; Lucas 9:43-45)
22 Usad sin adlaw san nagtiripon sinda sa Galilea ginsabihan sinda ni Jesus, “Ako na Anak San Tawo iintriga sa gahom san katawuhan. 23 Tapos igapapatay ako pero pag-ikatulo ka adlaw bubuhayon gihapon.” Didi nakabatyag anmga disipulos sin grabe na kamunduan.
An Pagabayad San Buwis Para Sa Templo
24 Pag-abot ninda sa Capernaum nagkadto kan Pedro an mga parasukot san buwis san templo kag naghunga, “Nano, nagabayad man san buwis para sa templo an imo amo?”
25 “Opo,” an sabat niya.
Tapos pagsulod niya sa balay nauna si Jesus paghunga sa iya, “Simon, nano an paghuna mo sani? Nano nagasukot sin buwis an mga hadi sani na kinab-an sa inda mga katawuhan o sa mga dayo?”
26 Pagsabat ni Pedro, “Sa mga dayo.”
Sinabihan siya ni Jesus, “Kun sugad dili na dapat magbayad an inda mga katawuhan. 27 Pero bisan sugad sani kumadto ka sa danaw kag mamalakwit. Tapos pagdawi moʼn usad bukaha an ba-ba kay may makikita ka na plata na kwarta. Kuhaa ina kag ibayad sa mga parasukot san buwis san templo para sa aton na duha agod dili sinda mamundo sa aton.”
* 17:21 Wara ini na birsikulo sa haros tanan na kasuratan kasadto sa Griego.