28
An Pagkabuhay Gihapon Ni Jesus
(Marcos 16:1-8; Lucas 24:1-12; Juan 20:1-10)
Myintras maaga pa san primero na adlaw san semana pakalipas san Adlaw San Pagpahuway, si Maria Magdalena kag san iba pa na Maria nagpakadto sa rulubngan agod makita. Sadto mismo naglinog sin makusog kay may naglusad hali sa langit na anghel san Ginoo agod makadto sa rulubngan. Kaya nagpakadto man siya didto kag pinaligid an bato hali sa pwertahan tapos gin-ingkudan ina. An kapawa san iya bayhon bagaʼn kilat kag an iya bado maputi-puti gayod pareho san gapas. Dahilan sani nagkurudog an mga bantay sa kahadlok sa iya kag nagkaturumba na bagaʼn mga patay.
Tapos nagsurmaton an anghel sa mga babayi, “Dili kamo dapat mahadlok kay aram ko na an ginahanap niyo si Jesus na ginpako sa krus. Wara na siya didi kay nabuhay gihapon siya pareho san ginsabi niya. Kadi kag kitaa ngani an ginlubngan sa iya. Tapos kumadto dayon kamo kag sumatan an iya mga disipulos na nabuhay siya gihapon kag mauuna sa iyo sa Galilea. Didto siya niyo makikita. Tandai gayod an ginsabi ko sa iyo.”
Nagharali man dayon an mga babayi sa ginlubngan na may kahadlok pero may dako man na kalipay. Tapos nagdali-dali sinda pakadto sa iya mga disipulos agod sumatan san gintugon sa inda. Paglakat ninda bigla sinda sinugat ni Jesus kag kinumusta. Nagturulos man an mga babayi kag nagsarakom sa iya tiil para magsamba sa iya.
10 Didi man sinda sinabihan ni Jesus, “Ayaw kamo kahadlok! Kadto kag sabihi niyo an akon mga kamaranghod na lalaki na magpakadto sinda sa Galilea kay makikita ninda ako didto.”
An Sumat San Mga Gwardya
11 Sadto man na nagaralakat an mga babayi, may mga bantay na nagpakaradto sa syudad agod isumat sa mga namumuno san kapadian an tanan na nangyari. 12 Kaya nagtiripon naman sinda kaupod san mga namumuno san mga Judio. Pakatapos ninda pag-iristoryahan, hinatagan sin dako na kantidad an mga suldados 13 na may ginapahimo, “Amo ini an dapat niyo isabi, ‘Pagkagab-i myintras tururog kami, nagkaradi an iya mga disipulos kag kinawat an iya lawas.’ 14 Kun maaraman man ini san gobernador kami an bahala magsabat sa iya. Kaya wara na kamoʼn handal.”
15 Binaton naman san mga gwardya an kwarta kag gintuman an gintugon sa inda. Hasta man ngani yana amo na ini an ginapalukop na istorya san mga Judio.
An Mga Tugon Ni Jesus Sa Iya Mga Disipulos
(Marcos 16:14-18; Lucas 24:36-49; Juan 20:19-23; Mga Himo 1:6-8)
16 An onse na disipulos naman nagpakadto sa Galilea didto sa bukid na gintugon sa inda ni Jesus. 17 Pakakita ninda didto sa iya, ginsamba siya bisan pa ngani may iba sa inda na may pagduda.
18 Gintulos sinda ni Jesus kag sinabihan, “Ako an ginhatagan san tanan na gahom san langit kag san duta. 19 Kaya pagralakat niyo, tukduan an mga katawuhan sa tanan na mga nasyon na magin mga disipulos ko. Bunyagan sinda sa ngaran san Ama, san Anak kag san Espirito Santo. 20 Tapos tukdui niyo sinda na magtuman san tanan na ginsugo ko sa iyo. Tandai man ini: pirme ako kaupod niyo hasta sa katapusan san kinab-an.”